Minulá volební období

ZÁPIS Z 12. JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 25. 1. 2001

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z 12. JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 25. 1. 2001

Přítomni: dr. Z. Jettmarová, K. Kočvarová, , prof. J. Opatrný, P. Pabian, doc. V. Zuska
Host: JUDr J. Handzelová

Předsedkyně předložila materiály doručené předsednictvu ke dni 25. 1. 2001.


 1. Zápis z lednového zasedání AS FF UK Návrh zápisu bude rozeslán k připomínkování členům senátu a všem, kteří na minulém zasedání vystoupili.

 2. Návrh na akreditace studijních programů

  Předsednictvu byly předloženy tyto návrhy: doktorský program politologie a návrh na rozšíření programu ve spolupráci s AV ČR, doktorský obor slovanská literatura, magisterské obory východoevropská studia se specializací a slavistika se specializací. Předsednictvo zaujalo toto stanovisko: návrhy se zařazují na program jako samostatný bod, drobné nedostatky v návrzích musí být odstraněny do 8. února, kdy bude zasedat studijní komise, jejíž vyjádření je nezbytné pro projednání akreditací na zasedání AS FF UK.


 3. Návrh změny ve složení vědecké rady FF UK

  Návrh p. děkana na personální změnu ve vědecké radě FF UK se zařazuje na program únorového zasedání.


 4. Záležitost tělesné výchovy na FF UK Předsednictvo obdrželo stanovisko vedení FF UK k TV na fakultě. Předsedkyně vyžádá stanovisko garantů. Zástupce pracovní skupiny P. Pabian předá materiál k vyjádření studijní komisi. Výsledná zpráva bude předložena na únorovém zasedání AS FF UK.

 5. Návrh na sloučení pracovišť – Katedra slavistiky a Ústav východoevropských studií Děkan předložil návrh na sloučení obou pracovišť.Vzhledem k rozsahu materiálu obdrží členové AS v tištěné podobě pouze průvodní dopis, úplné podklady budou rozeslány elektronickou cestou.

 6. Dopis p. proděkana doc. P. Vavrouška k přípisu prof. A. Macurové. Předsednictvo oceňuje příslib p. proděkana zabývat se otázkou inkriminovaných prostor v okamžiku, kdy se objeví reálná možnost požadavek prof. A. Macurové uspokojit. Předsedkyně ukončí jednání o tomto bodu dopisem p. proděkanovi.

 7. Návrh změn vnitřních předpisů. Předsednictvo vyslechlo informaci P. Pabiana o práci legislativní komise na jednacím řádu VR FF UK, kde je nutná konzultace p. proděkana doc. P. Vavrouška s mgr. Jelínkem. Návrh úprav Statutu se zařazuje na únorové zasedání do druhého čtení. Návrh změn Stipendijního řádu bude předán k projednání stipendijní komisi.

 8. Body části Různé Prof. J. Bouzek informoval předsednictvo dopisem na vědomí o finanční rozvaze na rok 2001 pro galerie v Hostinném a Litomyšli.
  Prof. J. Opatrný požádá na kolegiu dne 26. ledna o stanovení harmonogramu práce na dlouhodobém záměru. Vzhledem k tomu, že p. děkan přislíbil pracovní text k 31.1. 2001, předpokládá předsednictvo projednání dokumentu po fakultní diskusi na dubnovém zasedání AS. Navrhuje umístit návrh dokumentu na stránky fakulty a v týdnu mezi 26.2-2.3. uspořádat veřejnou diskusi, k 22.3. pak písemné připomínky uzavřít a zpracovat konečnou podobu dokumentu pro jednání
  AS 12.4. Předsednictvo se domnívá, že by závěrečnou práci měla vykonat nevelká pracovní skupina.
  Prof. J. Opatrný vznese na kolegiu dotaz ohledně způsobu výběru firmy na zabezpečovací zařízení a bezpečnostní agenturu.
  Dr. Z. Jettmarová informovala o současném stavu a dosavadních jednáních týkajících se přípravy hodnocení výuky studenty.

 9. Návrh programu 10. zasedání AS FF UK
  1. Schválení programu jednání
  2. Kontrola a schválení zápisu z minulého zasedání
  3. Návrh na akreditace studijních programů
  4. Návrh změny v složení vědecké rady FF UK
  5. Návrh na sloučení základních pracovišť
  6. Návrh změn vnitřních předpisů
  7. Zpráva skupiny pro TV na FF UK
  8. Různé

V Praze dne 25.1. 2001.
Zapsal: J. Opatrný
Kontroloval: Z. Jettmarová