Minulá volební období

Teze ke statutu tělesné výchovy v rámci výuky na FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Teze ke statutu tělesné výchovy v rámci výuky na FF UK

 1. Poslání : Tělesná výchova v systému výuky na FF UK je cílevědomou činností, naplňující širší poslání vysoké školy, stanovené zákonem o vysokých školách, zvláště pak v § 1 odstavec c) a d). Toto širší poslání je plně v souladu se společenskými potřebami, utvářejícími soubor požadavků na společenský profil absolventa vysoké školy.
 2. Úkoly :
  1. Zabezpečit dokončení zdravého tělesného vývoje studentů potřebnou dávkou pohybových podnětů a to i u studentů oslabených formou zdravotní tělesné výchovy (dále jen TV).
  2. dovršit pohybové vzdělání i vědomosti o tělesné kultuře získané na nižších stupních školské vzdělávací soustavy, s maximálním ohledem na rozvoj individuálních zájmů studentů.
  3. pomoci novým studentům FF UK vytvořit v prvém ročníku studia, vyvážený, společensky únosný denní režim a ostatním studentům umožnit tento denní režim udržovat a aktivně rozvíjet.
  4. ve spolupráci s vysokoškolským sportovním klubem umožnit sportovní rozvoj a sportovní vyžití studentů.
  5. úkolem TV je i pomocí sportovních akcí vytvářet prostor pro neformální komunikaci mezi akademickou obcí i vytváření podnětů pro hodnotné naplňování sociálních kontaktů mezi studenty.
  6. vytvořit u studentů návyk k zdravému životnímu stylu a rozvinout takový osobní postoj k tomuto stylu, aby se v pozdějším významném společenském postavení stali přirozenými propagátory pohybu a zdraví.

  Organizační formy TV :

  Systém tělesné výchovy na FF UK zahrnuje tyto organizační formy:

  1. povinnou tělesnou výchovu, zajišťovanou katedrou tělesné výchovy pro I. ročníky v semestrální výuce (její součástí je i zdravotní TV) a pro studenty učitelství ve výběrových sportovních kursech.
  2. zájmovou tělesnou výchovu, zajišťovanou katedrou tělesné výchovy pro studenty vyšších ročníků v semestrální výuce (její součástí je i zdravotní TV), dále ve výběrových sportovních kursech i v různých sportovních akcích pořádaných i o sobotách a nedělích.
  3. zájmovou sportovní činnost, zajišťovanou katedrou tělesné výchovy ve spolupráci s vysokoškolským sportovním klubem

  Povinnou TV a zájmovou TV chápeme na základě výše uvedených cílů TV na vysoké škole jako pevnou součást výuky na FF UK !