Minulá volební období

info.ff.cuni.cz-as98-00-pzapisy99-zapis9_99.htm

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA AS FF DNE 7. ŘÍJNA 1999

Přítomni: dr. M. Popelka, I. Příbramska, dr. Z. Štěpánek, P. Trantina

Omluven: doc. P. Zemánek

1. Z důvodů dalších rezignací ze studentské kurie AS již nejsou další náhradníci a poměr obou kurií přestává být rovnoměrný. Kol. Trantina navrhl tuto situaci řešit výkladem Statutu – připraví podklad pro příští jednání AS (včetně konzultace s právním oddělením RUK).

2. Ke stávajícím dvěma kandidátům (prof. Klener, doc. Wilhelm) na místo rektora UK přibyl prof. Koutecký. Oficiální oznámení o kandidatuře včetně C.V. a programů jsou k dispozici na sekretariátu AS a v místnosti SKAS.

Ze strany prof. Kouteckého přišla i oficiální nabídka, že kandidát přijde na jednání AS FF UK a zúčastní se případné diskuse o svých představách rozvoje UK. Předsednictvo řešilo otázku, zda pozvat pouze jednoho ze tří kandidátů, resp. jestli oficiálně vyzvat i ostatní kandidáty k účasti na jednání. Vzhledem k časovým možnostem (AS zasedá již 14. 10. a nový rektor bude volen 22. 10.) se rozhodlo, že nabídku prof. Kouteckého odmítne a požádá o informace předvolebních akcích na jiných fakultách, kterých by se případně členové akademické obce FF mohli zúčastnit.

3. Informace z RVŠ (dr. Štěpánek)

a) pracovní komise RVŠ pro tvůrčí činnost studentů oznamuje, že na webové stránce http://www.ceskaskola.cz/students/cinnost_studentu.asp jsou vystaveny informace k této problematice na jednotlivých fakultách – údaje o FF zde chybí, dopis byl tedy předán proděkanu pro vědu doc. Černému.

b) pro období 2000-2002 je potřeba delegovat 1 zástupce fakulty do RVŠ. Současný zástupce Dr. Štěpánek navrhl doc. Zemánka. Předsednictvo návrh schválilo a předloží ho nejbližšímu jednání AS.

4. Akademický senát UK vyhlásil na pátek 8. 10. 1999 mimořádné zasedání, jehož jediným bodem bude otázka setrvání děkana právnické fakulty UK prof. Dušana Hendrycha ve funkci (v souvislosti s aférou podvodných přijímacích zkoušek).

5. Volby kandidáta na děkana FF UK.

6. Informace o obsazení výběrových řízení (náhrady za odcházející pedagogy).

7. Dopis kvestora UK ing. Kubíčka o přehledu živnostenských oprávnění na UK. Dopis bude k dispozici v elektronické podobě na webové stránce fakulty.

8. Na elektronickém informačním systému dále pracuje doc. Jirků (dr. Štěpánek doporučí spolupráci s fakultní webmasterkou oběma stranám).

9. Organizační řád – k současné verzi (přístupné na webových stránkách AS) bude vypsáno připomínkové řízení.

10. Dopis dr. Bílka adresovaný tajemníkovi fakulty ohledně proplácení služebních cest do zahraničí.

11. Z programu příštího jednání

– ustanovení sedmi členné komise pro volby nového AS

– informace zástupců v AS UK o jednání senátu univerzity

– poplatky – podle rozhodnutí rektora je nutné tyto poplatky vypsat i pro tento akademický rok, výše je v kompetenci děkana fakulty (navrhuje výši 3 831,- Kč za semestr ; tato suma je dle příl. č. 6 Statutu UK nejnižší možná) ; na základě individuální žádosti studenta rektor poplatky ve většině případů promine (děkan fakulty bude doporučovat prominutí poplatků studentům magisterského studijního programu v 7. a 8. studijním roce a bakalářského studijního programu v 5. roce)

– informace o přijímacím řízení pro akademický rok 1999/2000

– volby nových zástupců do komisí fakulty

Zapsala Ivana Příbramská

Zápisy z jednání předsednictva

Akademický senát