Minulá volební období

info.ff.cuni.cz-as98-00-pzapisy99-zapis7_99.htm

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA AS FF DNE 27. 5. 1999

Přítomni: dr. Štěpánek, doc. Zemánek, dr. Popelka, kol. Příbramská

Host: kol. Pabian

Omluven: kol. Trantina

Program:

1. Předsednictvo projednalo stav přípravy vnitřních předpisů FF, podrobnější informaci o aktuálním stavu a návrzích dalšího postupu připravil kol. Pabian. Pí. Ničová byla předsednictvem pověřena, aby předběžně zjistila účast členů AS na červencovém zasedání AS, kde budou předpisy schvalovány. Závěr zdiskuse: návrhy vnitřních předpisů budou po schválení postoupeny legislativní komisi AS UK, po zapracování event. připomínek AS FF definitivně schválí předpisy na svém zářijovém zasedání. Projednána byla také otázka, kdo osloví členy pracovní skupiny, která sjednotí znění jednotlivých vnitřních předpisů. Dr. Štěpánek navrhuje doc. Vlasáka, který by pracovní skupinu zorganizoval a jejím jednání vedl. Předsednictvo pověřuje dr. Štěpánka, aby sdoc. Vlasákem celou záležitost osobně projednal.

2. Předseda AS FF dr. Štěpánek informoval předsednictvo o svém úmyslu předložit na jednání senátu otázku důvěry ve svou osobu, chce ověřit svůj mandát, a to tajným hlasováním. Ostatní přítomní členové předsednictva se rozhodli učinit totéž. Na jednání AS FF tedy jedním zbodů programu bude otázka vyslovení důvěry či nedůvěry předsedovi a členům předsednictva AS.

3. Dr. Štěpánek informoval členy předsednictva, že na jednání kolegia děkana sdělil členům kolegia, jak nahlíží na pozici členů kolegia vzhledem ksoučasné situaci na FF. Vreakci na to navštíví členové kolegia po dohodě sděkanem FF jednání předsednictva ve čtvrtek 3.6. 1999, event. následně i červnové jednání AS FF.

zapsal: dr. M. Popelka

Praha, 28. 5. 1999

Zápisy z jednání předsednictva

Akademický senát