Minulá volební období

info.ff.cuni.cz-as98-00-pzapisy99-zapis11_99.htm

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA AS FF DNE 9. 9. 1999

Přítomni: dr. Z. Štěpánek, doc. P. Zemánek, dr. M. Popelka, I. Příbramská, P. Trantina

Host: prof. Königová

 1. Vnitřní předpisy FF UK – bude schvalovat AS UK 23. 9.

  – p.děkan nesouhlasí se zamítnutím svého návrhu (vypuštění kolize funkcí vedoucího pracoviště a děkana či proděkana)

  – doc. Černý navrhuje změnu SZŘ vbodě 14 (povinnosti doktorandů)

  – další řády ke schválení 22. 9. (budou přidány kostatním projednávaným AS UK 23. 9.)

  • Rigorózní řád

  • Řád celoživotního vzdělávání

  – předsednictvo AS FF UK děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě vnitřních předpisů, poděkování napíše p. předseda

 2. Volby kandidáta na rektora UK

  – dopisem předsedy AS UK jsme byli seznámeni sharmonogramem volby kandidáta na nového rektora:

  • návrhy kandidátů – do 30. 9. 1999

  • volba kandidáta – 22. 10. 1999

  – informace budou zaslány na jednotlivá pracoviště, umístěny na WWW stránky a nástěnky AS

  – zajistí I. Příbramská

  – zatím byli navrženi prof. Klener (navrhla jej 1. LF) a doc. Wilhelm (MFF)

 3. Volba kandidáta na děkana FF UK

  – budou vyhlášeny na zářijovém zasedání AS FF UK, je třeba ustavit 7člennou volební komisi

  – podklady a harmonogram připraví P. Trantina

  – Předsednictvo AS pohovoří skandidáty na témata důležitá pro chod fakulty

 4. Informace pí. proděkanky Königové:

  – Opatření děkana o poplatcích déle studujících

  – vnitřní předpisy – rigorózní řád a ŘCV

 5. Volby nového AS FF UK

  – podklady připraví P.Trantina

 6. Kontrola plnění usnesení:

  • usn. 86 – p.děkan se dle usnesení ohradil proti krácení finančních prostředků fakultě a obdržel odpověď prorektora Klenera – ta je kdispozici na sekretariátu AS

  • usn. 100 – bude zařazeno dle znění usnesení na jednání AS, předjedná doc. Zemánek

  • usn. 87 – nutno dotázat se p. děkana, zda bylo splněno

 7. Fakultní komise

  – nutno systematicky uspořádat

 8. Další:

  • doc. Jirků bude pozván na kolegium děkana, kde s ním budou probrány podrobnosti realizace návrhu na informační systém FF na internetu.

  • kol. Štoček (AS UK) – do konce září se vyjasní jeho studijní problémy a to, zda bude moci setrvat v AS UK.

  • Katedra ekonomie bude požádána o další spolupráci při projednávání hospodářských věcí fakulty akademickým senátem.

  • Dopis dr. Jettmarové, vyjadřující se k jednání senátu v hospodářských záležitostech fakulty.

  • Přijímací řízení – v sekretariátu AS je k dispozici nabídka firmy Scio na organizaci přijímacích zkoušek

Zapsal: Pavel Trantina

Zápisy z jednání předsednictva

Akademický senát