Minulá volební období

info.ff.cuni.cz-as98-00-pzapisy98-zapis6.htm

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA AS FF UK ZE DNE 17. 9. 1998

Přítomni: dr. Štěpánek, doc Zemánek, Ivana Příbramská, Pavel Trantina

Předsednictvo se zabývalo především přípravou zářijového zasedání AS FF UK.

1. Studijní plán oboru Politologie

– nebyl na zasedání ještě k dispozici, bude zařazen k pozvánce a rozeslán.

2. Pololetní zpráva o hospodaření

– vzhledem k tomu, že nemohla být ustavena „ekonomická komise„ senátu dle návrhu z minulého předsednictva (aby facilitovala projednání zprávy o hospodaření), rozhodli se členové předsednictva její úlohu alespoň částečně suplovat v diskusi s pí. Pribilincovou. Došlo k objasnění zprávy, písemný komentář bude rozeslán s materiály. Nejdůležitějším poznatkem je, že fakulta, ač by to mohlo z materiálu zdánlivě vyplývat, není v rozpočtové ztrátě, naopak dojde pravděpodobně k rozšíření příjmové stránky o grantové projekty.

3. Naplnění usnesení o ustavení skupiny pro jednání ohledně speciálních požadavků pracovišť na jazykovou výuku

– Předsednictvo bylo seznámeno s dopisem dr. Hřebíčkové, vedoucí Jazykového centra, která vyjádřila nespokojenost se stylem jednání o JC. V dopise, adresovaném AS, obhajuje činnost JC. Předsednictvo konstatovalo určité své pochybení vzhledem k dlouhému nejednání s JC, dr. Štěpánek bude s dr. Hřebíčkovou hovořit. Předsednictvo upozorňuje na fakt, že se nejedná o žádný svévolný zásah, kterým by AS chtěl JC cokoliv vytýkat či přikazovat (nemá k tomu ostatně ani mandát, ani pravomoci). AS byl pouze požádán o zprostředkování komunikace, jakési zaštítění jednání jednotlivých pracovišť o jejich speciálních požadavcích na jazykovou výuku. Skupina pro toto jednání by měla být ustavena na zářijovém zasedání, bude pravděpodobně tříčlenná. 4.

– Lenka Sádlová se vzhledem ke studijnímu pobytu ve Francii vzdává mandátu, na její místo dle pořadí ve volbách nastoupí Michal Lukeš. Je zapotřebí nalézt člena stipendijní komise za SK.

– Implementace nového zákona o VŠ zasáhne pravděpodobně i do fungování AS FF UK, a to dost značným způsobem. Kromě odebrání některých pravomocí senátu bude zřejmě nutné uspořádat nové volby. Vzhledem ke kvótám pro nutnou účast hrozí, že se volby budou muset opakovat, což ovšem volební účasti nepřispěje.

– Sylaby přednášek – nebudou-li k dispozici (viz nový SZŘ), bylo doporučeno, aby o nápravu požádali členové SK studijní oddělení.

– Evaluace přednášek – nutno přijmout pravidla, informace bude podána v září, hlasování o pravidlech proběhne v říjnu.

Zapsal: Pavel Trantina

23. 9. 1998

Zápisy z jednání předsednictva

Akademický senát