Minulá volební období

info.ff.cuni.cz-as98-00-zapisy99-zapis9_99.htm

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z 16. JEDNÁNÍ AS FF UK ZE DNE 14. 10. 1999

Přítomni: P. Bílek, L. Bobková, J. Homoláč, A. Housková, H. Jarošová, E. Kašparová, A. Klégr, Z. Kuťák, J. Musil, M. Popelka, R. Prahl, A. Stöcklová, Z. Štěpánek, J. Šubrt, P. Zemánek, J. Cieslar, Z. Dětáková, J. Kadlec, P. Pabian, M. Pehr, I. Příbramská, D. Šrajerová, D. Štěpánek, Š. Švenda, P. Trantina.

Omluveni: J. Kalivoda, W. Oerter, Fr. Stellner, K. Sieber.

Neomluveni: M. Svobodová, J. Bureš, H. Hruška, P. Koura, M. Lukeš, R. Oppelt.

Hosté: doc. dr. J. Buriánek, V. Filip a St. Štoček, zástupci FF v AS UK; prof. dr. M. Königová, proděkanka FF; JUDr. J. Handzelová, vedoucí studijního odd.; doc. dr. Fr. Vrhel, děkan FF; ing. E. Borovian, tajemník FF; členové akademické obce.

Program:

  1. Schválení programu.

  2. Schválení zápisu z minulého jednání AS.

  3. Ustavení komise pro volby do AS FF.

  4. Volba zástupců AS ve fakultních komisích.

  5. Projednání návrhu poplatků za překročení standardní doby studia zvětšeného o jeden rok – prof. M. Königová.

  6. Projednání podmínek pro přijetí ke studiu v akademickém roce 2000/01 – prof. M. Königová.

  7. Doplnění zástupců FF v AS UK.

  8. Zpráva zástupců AS FF v AS UK.

  9. Informace předsedy.

  10. Různé.

1. Schválení programu.

Návrh programu schválen. Hlasování: 21-0-0.

2. Schválení zápisu z minulého jednání AS.

Zápis 15. jednání AS schválen. Hlasování: 20-0-1.

3. Ustavení komise pro volby do AS FF.

Na základě Volebního řádu čl. 2, odst. 6 zvolil AS členy volební komise pro volby do Akademického senátu FF UK: dr. J. Homoláče, dr. M. Popelku, doc. P. Zemánka, dr. J. Šubrta, P. Trantinu, D. Štěpánka, Š. Švendu. Hlasování: 21-0-0.

Komise ze svého středu zvolí předsedu. Na příštím jednání komise vyhlásí volební období pro volby do Akademického senátu Filozofické fakulty.

4. Volba zástupců AS ve fakultních komisích.

Hospodářská komise: předseda doc. dr. Petr Zemánek; hlasování: 20-0-1

člen Robert Oppelt 21-0-0

Legislativní komise: předseda dr. Jiří Homoláč 22-0-1

člen Petr Pabian 23-0-0

Studijní komise: předseda dr. Miroslav Popelka 22-0-1

člen Ivana Příbramská 22-0-1

Stipendijní komise: předseda dr. Anna Stöcklová 22-0-1

člen Jan Cieslar 22-0-1

Zahraniční komise: Dominika Šrajerová 24-0-0

Komise pro vědu: předseda dr. Jiří Šubrt 24-0-0

člen Zuzana Dětáková 23-0-1 V diskusi se hovořilo o pravomocích, náplních a o základních představách komisí (doc. Zemánek, dr. Homoláč, dr. Štěpánek). Dr. Homoláč navrhuje, aby usnesením AS byli předsedové komisí požádáni o rámcové představě činnosti komisí. Dr. Štěpánek podotkl, že komise (hospodářská, studijní, stipendijní, zahraniční, k. pro vědu) spolupracují s příslušnými proděkany. Doc. Housková podpořila návrh, aby koncepce komisí byla předmětem jednání AS, byla by tak posílena jejich váha.

Usn. 116: AS vyzývá předsedy jednotlivých komisí, aby na listopadovém zasedání předložili svou představu o jejich pracovní náplni a úloze těchto komisí v životě fakulty.

Hlasování: 23-0-1 .

5. Projednání návrhu poplatků za překročení standardní doby studia zvětšeného o jeden rok.

Návrh vychází ze Zákona o VŠ § 58, odst. 2 a 3, 111/98 Sb., čl.. 33, odst. 1, písm. b,d, Statutu UK a přílohy č. 6 Statutu UK, čl. 1, odst. 2 písm. a), tj. v magisterském studijním programu od 7. roku studia a bakalářském studijním programu od 5. roku studia a stanovuje se takto: poplatek činí jeden a půl násobku základu (základ činí 2.554,- Kč), tj. 3.831,- Kč za jeden semestr, což je dolní hranice stanovena v příloze č. 6 Statutu UK, čl. 1, odst. 2, písm. a. Na základě individuální žádosti studenta (viz přípis prorektora prof. Petruska z 4.10.1999) bude děkanem doporučeno prominutí poplatků studentům, kteří studují v magisterském studijním programu v 7. a 8. studijním roce, tedy studentům, kteří v době zahájení studia měli možnost podle tehdy platného SZŘ FF studovat 8 let a dále studentům, kteří studují v bakalářském studijním programu v 5. roce studia, jak umožňoval SZŘ FF v době jejich přijetí ke studiu.

Prof. Königová k tomu dodala, že se počítá s tím, že letos budou platit pouze studenti 9. a vyšších ročníků. Dr. Štěpánek dodal, že p. rektor zřejmě vyhoví všem žádostem o prominutí. Na dotaz dr. Kašparové kolika studentů se toto týká prof. Königová sdělila, že se jedná o studenty bývalého externího studia, studentů, kteří přerušili studium; především těch, kteří studují 9. rokem a výše (cca 300 studentů). K dotazu doc. Houskové, zda platí studenti, kteří studují dvě fakulty a jsou již v 6. roce studia, prof. Königová odpověděla, že neplatí.

Usn. 117: AS souhlasí s návrhem poplatků za překročení standardní doby studia zvětšeného o jeden rok.

Hlasování: 21-0-4.

6. Projednání podmínek pro přijetí ke studiu v akademickém roce 2000/01.

Prof. Königová sdělila, že na základě Zákona o VŠ předkládá čtyři měsíce před přijímáním přihlášek na fakultu, podmínky pro přijetí ke studiu.

Na dotaz P. Trantiny, zda již byla schválena jednooborová politologie, pí proděkanka odpověděla, že ano. Doc. Housková upozornila na červnové jednání senátu a jeho usnesení č. 85. P. Trantina dodal, že touto otázkou je možné se zabývat na příštím jednání. Zároveň upozornil, že je obtížné dnes dohledat potřebné podklady. Poslední věta není součástí usnesení č. 85 a je nutné ji nahradit lepší formulací.

Usn. 118: AS žádá předsednictvo AS, aby na příští jednání zařadilo projednání usnesení č. 85.

Hlasování: 23-0-1.

V průvodním dopise doplnit v prvním odstavci: … studijní plán, a ten je v tomto akademickém roce vypsán (doc. Zemánek). Dále doplnit: uchazeč může být přijat na jednooborové studium v případě, dosáhl-li bodového limitu tohoto oboru.

Usn. 119: AS souhlasí s předloženými podmínkami přijímacího řízení akademického roku 2000/01.

Hlasování: 23-0-1.

Z. Dětáková informovala senát o situaci ve Slovanském semináři; je omezena výpůjční doba, výuka, která má být ve Šporkově paláci je přesunuta do semináře. Dodala, že oficiální dopis bude postoupen pí proděkance. Navrhuje řešení: např. rozložit výuku do všech studoven či učeben. Poukazuje na ztížené studium bohemistů.

Prof. Königová sdělila, že se jedná o nouzové opatření trvající max. ještě 14 dní. Jakmile bude iberoamerikanistika do Šporku přestěhována, situace se zlepší. Místnost, kterou pí proděkanka navrhla pro výuku, je smluvně vyhrazena pro úklidovou firmu. Dodala, že výuka zpravidla nezačíná již od 7,30 hodin. Katedry, které si dělají rozvrh samy, obsazují učebny až od 8,20 hod., tím se zbytečně ztrácí 1 hodina denně ve všech učebnách. Dr. Jettmarová sdělila, že jednoměsíční skluz výuky ve Šporku je proto, protože AS FF UK nesouhlasil s vyčleněním celé dotace na vybavení z rozpočtu FF. Z. Dětáková znovu poznamenala, že studenti nemají kde studovat a nemohou se tudíž připravovat ke studiu. Prof. Königová vysvětlila, že skutečně žádná místnost není volná; budova v Celetné 13 je rovněž v rekonstrukci, takže je třeba zajistit výuku oborů sídlících v této budově. Připomíná, že od letního semestru by měl být v provozu areál v Jinonicích. Dr. Štěpánek se zeptal, zda se tato situace dá řešit dříve než za 14 dní. Prof. Königová sdělila, že požádá prof. Opatrného o urychlené vystěhování a poděkovala za spolupráci.

P. Pabian se domnívá, že pí proděkanka by neměla rozhodovat o místnostech a rozvrhu; studijní záležitosti, které má na starosti, jsou i tak velkou zátěží. Domnívá se, že proděkani pro studium by měli být dva a činnost jejich práce by tak mohla být rozložena. Dr. Kašparová poznamenala, že rozvrhová komise je v rozkladu (ta se ještě nesešla); neví, kdo dělá centrální rozvrh.

7. Doplnění zástupců FF v AS UK.

Dr. Štěpánek informoval senát, že dr. Calda rozvázal pracovní poměr na FF; je třeba ho požádat o vysvětlení a případně se s ním dohodnout o jeho event. rezignaci. V tom případě na jeho místo nastupuje řádně zvolený náhradník doc. Josef Vlček, vedoucí katedry ekonomie. Stanislav Štoček, který osobně sdělil předsedovi AS svoji rezignaci, ji podá písemně. Na jeho místo nastupuje Kryštof Chamonikolas, kterého St. Štoček na dnešním jednání představil. V. Filip upozornil, aby jednání s dr. Caldou proběhlo urychleně vzhledem k tomu, že příští pátek volí AS UK nového rektora.

8. Zpráva zástupců AS FF v AS UK.

V. Filip informoval, že v pátek 15.10. v 10 hodin se koná v Modré posluchárně prezentace kandidátů na funkci rektora. Dr. Homoláč se zeptal, zda se jednalo o kandidatuře prorektorů. V. Filip odpověděl, že sám požádal o zveřejnění jmen, ale to bylo jednomyslně předsednictvem AS UK odmítnuto. Dr. Prahl navrhuje, aby AS podpořil jednoho kandidáta. Dr. Jettmarová (host) podporuje tento názor. Dr. Homoláč se domnívá, že bychom zástupce v AS UK měli zavázat, aby hlasovali pro konkrétního (jednoho) kandidáta. V. Filip dodal, že není třeba zástupce v AS UK zavazovat pokud bude AS vyslovena některému kandidátovi podpora. Z. Dětáková je toho názoru, že program prorektora Wilhelma není z nejlepších, přiklání se ke kandidatuře prof. Klenera. Dr. Kuťák poznamenal, že je třeba provést porovnání programů všech kandidátů; zejména pak zvážit okolnosti „silových“ vztahů lékařských a humanitních fakult. Doc. Buriánek sdělil, že chce jednat s jednotlivými kandidáty osobně. Pokud se mu to podaří, bude AS FF informovat. Myslí si, že fakulta bude ponechána svému osudu. Kromě předložených programů chce vědět, co každý z kandidátů dokázal. Čeká na jejich vystoupení, zejména na představu rozvoje univerzity. Dr. Štěpánek upozornil na teze programů na webových stránkách. Doc. Buriánek sdělil, že se rozdělilo 40 mil. mezi fakulty; FF obdržela 10 mil. Bylo patrné, že RUK fakultu podporuje; ostatní fakulty nevyjadřují takovou míru solidarity. Je však nejisté, jak dlouho dobrá pozice fakulty v rámci RUK vydrží. Podle jeho názoru studentští zástupci někdy jednají na AS UK nevhodně a kazí tím pozici fakulty.

9. Informace předsedy.

a) Předsednictvo navrhuje doc. Zemánka do Rady vysokých škol (ekonomické komise) a předkládá senátu návrh ke schválení.

Usn. 120: AS schválil kandidaturu doc. Zemánka do funkce zástupce fakulty v Radě vysokých škol.

Hlasování: 20-0-1.

b) Dr. Štěpánek sdělil, že dosud nedošel žádný oficiální návrh kandidáta na funkci děkana. Dopis prof. Uličného z formálních důvodů nezakládá možnost evidovat ho jako kandidáta na funkci děkana. Dr. Štěpánek písemně upozornil prof. Uličného na Volební a jednací řád AS FF.

P. Pabian vystoupil s doporučením studentské kurie novému děkanovi: je třeba zdvojit funkci proděkana pro studijní záležitosti z mnoha důvodů – problém studijních plánů, na mnoha oborech neexistují sylaby, studijní záležitosti se řeší se zpožděním, akreditace nových studijních programů atd..

c) Dr. Šubrt sdělil, že na žádné jednání o hodnocení kvality výuky nebyl pozván.

d) Informace p. tajemníka: Bufet – smlouva končí koncem roku, automaticky bude doporučen současný nájemce. P. Trantina doporučuje nové konkurzní řízení. P. tajemník sdělil, že ve stávající smlouvě je klauzule, že po vypršení smlouvy na dobu určitou bude uzavřena smlouva na dobu neurčitou – smlouva o smlouvě budoucí.

Hospodaření – AS obdržel komentář k rozpočtu a rozpočet k 30.9.; na konci roku bude na účtě 3 – 4 mil.; na mzdy nebude letos přidáno. Budou poskytnuty stravenky Ticket v hodnotě 20,- Kč, které budou vydávány při výplatě, nebo v následující dny po výplatním termínu.

Dr. Kašparová poukázala na nevhodnost letákové akce; letáky byly posílány uchazečům ke studiu. P. tajemník sdělil, že inzertní letáky byly rozesílány min. 5 dní po rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu. Jednalo se o nabídku soukromých škol a tyto hradily poštovné samy.

e) Dr. Štěpánek informoval, že schválené vnitřní předpisy fakulty (statut a řády) budou vydány DeskTopem. Ostatní předpisy jsou k dispozici v elektronické podobě.

10. Různé.

a) Dr. Jettmarová požádala o opravu bodu 12 d) v zápise z jednání AS FF dne 23.9.1999. Důvod – zkreslující obsah. Opravené znění: „Dr. Jettmarová uvedla, že pan děkan může nechat platnost usnesení ke Statutu přezkoumat, protože proti sobě stojí dvě právnické interpretace. Doporučuje průběh jednání nahrávat – vysvětlení, které se jí dostalo při projednávání zápisu z minulého jednání, není úplně v pořádku.

b) Informace J. Cieslara: – ve středu 20.10. v 16,40 hodin se pořádá „Běh do schodů“ – 17. listopad: diskuse s účastníky stávkového výboru, koncert v kostele sv. Salvátora, malý happening.

c) Dr. Štěpánek sdělil, že K. Sieber ukončil práci na Organizačním řádu a nyní je třeba ho předložit k připomínkovému řízení.

e) Usn. č. 115 je realizováno. Ti, kteří mají konkrétní představu, předloží na příštím jednání návrhy.

f) AS souhlasí s návrhem Z. Dětákové na uspořádání „kulatého stolu“ s kandidáty na funkci děkana. Celou akci zajistí Z. Dětáková osobně.

g) Dr. Homoláč se vrací k usnesení č. 115. Domnívá se, že by otázka mzdových předpisů měla být předmětem širší diskuse. AS by měl iniciovat vedení fakulty, aby si mzdové předpisy MU Brno opatřilo. Mzdové rezervy by se při dobré vůli našly (prolongace). Dr. Štěpánek konstatoval, že odpověď UK na zvýšení mezd je ve snížení počtu pracovníků. Dr. Kašparová poukázala, že nebylo zaplaceno za přijímací řízení. Odměny za přijímací řízení byly poukázány, vedení rovněž honoruje práci za sobotu (dr. Jettmarová). Doc. Bobková dodává, že diskuse končí v drobnostech; chybí celková koncepce, vedení nemá zájem cokoli měnit. Jedná se i o systém odměňování. Dr. Homoláč si není jist, že všichni změnu chtějí. Je zapotřebí snížit stav pracovníků, zlepšit zacházení s polovičními úvazky. Ujasnit vztah mezi velkými a malými katedrami (výuka, zkoušení apod.). Iniciativa by měla vzejít z AS. Z. Dětáková navrhuje pozvat na příští jednání vedení fakulty. P. Trantina si myslí, že příští jednání, které je koncipováno jako předvolební, by se na postoj k tomuto problému mělo dotázat kandidátů na děkana. Z. Dětáková doporučuje požádat mzdové oddělení o další mzdové předpisy. Dr. Štěpánek o to požádá. Dr. Jettmarová vidí problém ve struktuře financování fakult v rámci univerzity; mzdový předpis má málo kritérií.

Zapsaly: Příbramská, Ničová

Zápisy z jednání AS FF UK

Akademický senát