Minulá volební období

info.ff.cuni.cz-as98-00-zapisy99-zapis1_99.htm

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS FF UK ZE DNE 14. 1. 1999

Přítomni: P. Bílek, L. Bobková, M. Hlavačka, A. Housková, A. Klégr, Z. Kuťák, J. Musil, W. Oerter, M. Popelka, R. Prahl, Z. Štěpánek, J. Šubrt, P. Zemánek, Z. Vorlová, J. Bureš, J. Cieslar, Z. Dětáková, J. Kadlec, P. Koura, R. Oppelt, Š. Švenda, L. Vildman

Omluveni: J. Hill, J. Homoláč, H. Jarošová, A. Stöcklová, J. Chaloupková, L. Sýkorová, D. Göttlich, T. Navrátil, I. Příbramská, B. Růžková, D. Šrajerová, P. Trantina

Nepřítomen: M. Calda, J. Kalivoda, P. Daniš, M. Lukeš, V. Sušová

Hosté: doc. PhDr. Fr. Vrhel, děkan FF; PhDr. Miroslav Jindra, AS UK

Program:

1. Schválení programu

2. Schválení zápisu z předešlého jednání

3.Aktuální informace – p. děkan doc. dr. Fr. Vrhel, Csc.

4. Projednání návrhu nového obsazení vědecké rady fakulty

5. Informace předsedy AS

6. Různé

Jednání:

1. Schválení programu

Program jednání jednomyslně schválen.

2. Schválení zápisu z předešlého jednání

Zápis 7. jednání AS FF schválen. Hlasování: 19-1-1

3.Aktuální informace – p. děkan doc. dr. Fr. Vrhel, Csc.

a) P. děkan akceptoval usnesení č. 53, a děkanské volno bude vyhlašovat s desetidenním předstihem; v případě půldenního volna bude respektovat hodinové rozložení výuky.

b) K setkání s V. Klausem dne 17.11.1998 sdělil, že o svém názoru informoval předsednictvo AS. Setkání nebylo příliš politické, nebýt tam určitých tlaků. P. děkan se dostal do zbytečného konfliktu se šéfredaktorem LN; reakce Z. Dětákové v novinách se zdála p. děkanovi přehnaná. P. děkan nepočítá s tím, že by podobné pozvání příště uskutečnil, i když si myslí, že k 17. listopadu může pozvat jakéhokoliv funkcionáře. 17. listopad chápe jako záležitost studentů.

Z. Dětáková podotkla, že nešlo o to, že to bude politické vystoupení, ale o to, že setkání proběhlo v době voleb do senátu; dále sdělila, že je nespokojená s veřejným vystoupením p. děkana. K tomu p. děkan sdělil, že telefonní rozhovor s šéfredaktorem byl jeho soukromým hovorem: šéfredaktor neinformoval p. děkana o tom, že rozhovor nahrává a pak použije jen polovinu citátu. Zpráva, kterou LN vydaly, byla nevhodná.

c) Dr. Bílek se zeptal p. děkana, zda je reálná šance, aby fakulta byla otevřena pro učitele i po 20. hodině a o sobotách a nedělích. P. děkan s tímto nesouhlasí, a to především z obavy před rozkrádáním. Od 1. dubna bude na fakultě bezpečnostní služba, pak by snad mohly být klíče k dispozici na pracovištích. Z. Dětáková poukazuje na Celetnou, kde to je možné. Dr. Štěpánek vysvětlil, že je to umožněno nočními službami bezpečnostní služby.

d) doc. Bobková předložila otázku kolem Statutu FF; jaký je postup prací a kdo jej vypracovává. Statut UK a další dokumenty by měly být MŠMT regoistrovány do 31.3., potom budou fakulty zpracovávat své statuty a další dokumenty. Bude ustanovena komise, která bude pracovat poté, co bude Statut UK schválen AS UK.

Dr. Štěpánek dodal, že přepracované návrhy univerzitních statutárních dokumentů jsou již hotovy. K nim lze podat připomínky do 19.1. Dne 22. ledna zasedá AS UK, který má tyto dokumenty schvalovat. Pak má MŠMT dva měsíce na jejich registraci. Vnitřní předpisy fakulty je možné vypracovávat již po schválení univerzitních předpisů.

Dr. Štěpánek připomněl, že se mění status vysokých škol, ty se stávají veřejnou institucí. Pro vysokoškolské učitele neplatí 17% zvýšení platů, protože jako veřejná instituce nedostáváme státní příspěvek, ale státní dotaci. Na leden jsme dostali jen 7,5% objemu financí na rok.

4. Projednání návrhu nového obsazení vědecké rady fakulty

V souladu s VŠ zákonem předkládá p. děkan seznam členů Vědecké rady. Ta je nyní koncipována jinak – jednu třetinu tvoří odborníci mimo univerzitu. Návrhy na externisty předkládají jednotlivá pracoviště; sekce jsou stanoveny orientačně. Ve filozofické sekci je namísto doc. Pince nově jmenovaný ředitel ústavu doc. Kouba.

Diskuse vyústila v otázku, jak je to s definicí „akademický pracovník“. Zda jsou členy akademické obce fakulty i pracovníci na poloviční úvazek a také ti, kteří učí na jiných fakultách univerzity. Z dikce zákona toto není jasné (doc. Hlavačka, doc. Housková, dr. Popelka, P. Pabian, doc. Bobková).

Podle názoru p. děkana je členem akademické obce ten, kdo na škole učí na plný úvazek. Očekává, že v případě externistů dojde asi stejně ke změnám.

Usn. 54: AS schválil předložený návrh na složení Vědecké rady FF UK.

Hlasování: 18-2-1

5. Informace předsedy AS

a) 22. ledna se koná zasedání AS UK

b) Na sekretariátu AS FF je k dispozici návrh Statutu UK s celou řadou příloh. Připomínky k nim je třeba dodat do 19.1. (návrh změny s přesnou formulací). Návrh na změny lze podat prostřednictvím sekretariátu AS FF, vzhledem k časovému nedostatku je lépe přímé doručení na sekretariát AS UK

c) Otázka voleb do AS FF: P. Pabian informoval předsedu AS, že senát může setrvat v dosavadním složení do konce volebního období

d) Dr. Štěpánek seznámil senát s písemnou odpovědí dr. Koudelkové, která protestovala proti výsledku habilitačního řízení

e) Dr. Štěpánek sdělil, že napsal členu studentské kurie V. Kremličkovi dopis, ve kterém ho upozorňuje na jeho neomluvené nepřítomnosti na jednáních AS a požádal ho o vyjádření. Na základě tohoto dopisu V. Kremlička písemně sdělil, že rezignuje na členství v AS FF UK. Podle volebního řádu FF nastupuje na uvolněné místo řádně zvolený náhradník; vzhledem k tomu, že stejný počet hlasů mají náhradníci dva – Hynek Hruška a Karel Sieber, rozhoduje se podle VŘ hlasováním. Členvolební komise P. Pabian vylosoval Karla Siebera.

6. Různé

a) Z. Dětáková navrhuje, aby v týdnu, kdy se koná jednání AS FF, byla pod sochou TGM vyvěšena cedule o konání AS FF UK

b) P. Koura informoval senát o akcích k 30. výročí smrti J. Palacha

c) AS vyslechl informaci o přípravě plesu FF; ten se koná 1.4.1999. vedení fakulty přispělo na ples částkou 50.000,- Kč a odborová organizace 40.000,- Kč

Zapsali: Bureš, Ničová

Zápisy z jednání AS FF UK

Akademický senát