Minulá volební období

info.ff.cuni.cz-as98-00-zapisy98-zapis5.htm

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS FF UK ZE DNE 29. 4. 1998

Přítomni: P. Bílek, M. Calda, J. Homoláč, H. Jarošová, J. Kalivoda, A. Klégr, Z. Kuťák, J. Musil, W. Oerter, M. Popelka, Z. Štěpánek, J. Šubrt, P. Zemánek, L. Sýkorová, Z. Vorlová, P. Daniš, Z. Dětáková, D. Göttlich, P. Koura, M. Lukeš, T. Navrátil, R. Oppelt, I. Příbramská, V. Sušová, D. Šrajerová, P. Trantina, L. Vildman.

Omluveni: L. Bobková, J. Hill, M. Hlavačka, A. Housková, R. Prahl, A. Stöcklová, J. Chaloupková, J. Bureš, J. Cieslar, J. Kadlec, P. Pabian, B. Růžková, Š. Švenda.

Nepřítomen: V. Kremlička.

Hosté: ing. Y. Brabcová, tajemnice FF; pí J. Pribilincová, vedoucí ekonomického odd.; L. Valeš a M. Černá, zástupci v AS UK; dr. Z. Zbořil, ředitel Ústavu politologie.

Program:

1. Schválení programu.

2. Schválení zápisu z předešlého jednání.

3. Pololetní zpráva o hospodaření FF UK – ing. Brabcová, pí Pribilincová.

4. Projednání studijního plánu Ústavu politologie – PhDr. Zd. Zbořil.

5. Ustanovení skupiny pro jednání pracovišť o požadavcích na jazykovou výuku.

6. Informace předsedy AS FF UK.

7. Volba zástupce AS do stipendijní komise.

8. Různé.

1. Schválení programu. Program 4. jednání AS FF UK schválen (hlasování pro/21, proti/0, zdržel se/1).

2. Schválení zápisu z předešlého jednání. Zápis 3. jednání schválen (hlasování: 20 – 0 – 2).

3. Pololetní zpráva o hospodaření FF UK.

Členové AS předem obdrželi přehled o čerpání rozpočtu za leden – červen 1998 spolu s komentářem k tomuto čerpání. Pí tajemnice podala vysvětlení k uspořádání přehledu. K dotazu sdělila, že proinvestované výdaje na Šporkův palác budou kryty z rezervního fondu, větší část výdajů bude investována v příštím roce. Dr. Calda vznesl dotaz, zda-li existuje evidence dárců. V odpovědi pí tajemnice konstatovala, že na většinu darů je darovací smlouva; dary jsou dostávány na určitý účel, dárce vyžaduje zpětné zdokladování o čerpání daru (i když to smlouva nevyžaduje). Jiné dotazy nebyly.

Usn. 29: AS schválil zprávu o čerpání rozpočtu za 1. pololetí letošního roku.

Hlasování: 20 – 0 – 3.

4. Projednání studijního plánu Ústavu politologie.

V úvodu dr. Zbořil informoval senát o jednáních, která se za-bývala situací na ústavu, zejména pak o vypracování nového studijního plánu. Již před třemi lety bylo jasné, že je nutná transformace oboru. Z ústavu odešli pracovníci, kteří nedokázali změnit svůj postoj k nově zaměřenému oboru; za ně přišla náhrada – doc. Znoj, dr. Bystřický a dr. Reschová. Jmenovaní by měli s ústavem rok spolupracovat, a poté se rozhodnout, zda budou pokračovat či nikoliv. Dr. Zbořil předpokládá, že během 2 – 3 let dojde k dalším personálním změnám.

Kromě předloženého návrhu studijního programu ÚPOL podal dr. Zbořil dodatečně návrh na změnu předmětu České sociální a kulturní myšlení 19. a 20. století.

V diskusi P. Trantina uvedl, že předložený studijní program reflektuje návrhy studentů; poznamenal, že Zk z filosofie podle něj by se měla konat v 1. cyklu. Kol. Göttlich dodal, že tuto zkoušku by měl student možnost vykonat kdykoliv. Dr. Zbořil připustil, že v návrhu došlo k několika málo drobným chybám; tyto bude řešit po dnešním jednání AS s proděkankou prof. Königovou. P. Koura poukázal na vykonání zkoušky z angličtiny, která je podmínkou k PZK. K tomu dr. Zbořil sdělil, že tuto zkoušku dříve konali v 1. cyklu studenti jazykových oborů, jejichž znalosti byly dostatečné. Chápe, že zkouška je problémem, je však nutností; zrovna tak je třeba znalost němčiny a latiny (literatura je psaná vesměs v těchto jazycích). Znalost angličtiny se bude vyžadovat u přijímacího řízení; zkoušku z němčiny a latiny u studentů v kombinaci s historií lze přesunout do 2. cyklu. Uvedení jmen u přednášek a seminářů není závazné; na dotaz doc. Zemánka, zda je akceptován bodový systém, dr. Zbořil konstatoval, že počet bodů je v toleranci.

Usn. 30: AS schválil předložený návrh studijního programu Ústavu politologie.

Hlasování: 21 – 0 – 4.

5. Ustanovení skupiny pro jednání pracovišť o požadavcích na jazykovou výuku. (Viz usn. 23 z 14.5.1998.)

Dr. Štěpánek seznámil AS s dopisem dr. Hřebíčkové k této záležitosti. Současně oznámil, že se dr. Hřebíčkové omluvil za své opomenutí (osobně neinformoval dr. Hřebíčkovou o stanovisku AS z května t.r.). Dále konstatoval, že předsednictvo upozorňuje na to, že AS nechce JC cokoliv vytýkat či přikazovat. AS byl pouze požádán o zprostředkování komunikace mezi jednotlivými pracovišti a Jazykovým centrem. Dr. Štěpánek podotkl, že podobná jazyková centra jsou i na zahraničních univerzitách a jejich problémy jsou obdobné. Otázkou je principiální záležitost obsahu výuky, ne personálního obsazení. Předseda AS předložil senátu otázku, jaká by měla být kompetence ustanovené skupiny.

Z. Dětáková podotkla, že problém nemusí být mezi pracovišti a JC, ale mezi ním a studenty (málo míst pro výuku; kam se mají studenti obracet, když ne na JC). Dr. Štěpánek odpověděl, že požadavky mají vznést studenti na katedře a ta pak má jednat s JC. P. Trantina zdůraznil, že AS nemá žádné pravomoci vůči JC. AS může nabídnout zprostředkovatelskou funkci mezi pracovišti a JC. P. Koura dodává, že by bylo vhodné, aby se studenti mohli obracet přímo na komisi a s její pomocí řešili případné problémy. Studenti by své problémy mohli řešit písemně a dopisy by mohly být adresovány jak pracovišti, tak komisi AS. Dr. Oerter se domnívá, že vedoucí kateder by měli studenty seznámit s požadavky na znalost jazyků. Dr. Vorlová doporučuje, aby komise zjistila prostorové i personální podmínky JC; tato informace by se mohla stát podkladem pro další jednání. Doc. Klégr uvažuje, zda vytvoření komise má vůbec smysl; není si jistý, čeho může komise dosáhnout. L. Vildman prohlásil, že znalost předepsaného cizího jazyka je věcí studenta a je na něm, jak si tento problém vyřeší. P. Trantina vystoupil s tím, že jde o obsah jazykových zkoušek pro různé obory. D. Göttlich poukazuje na to, že je málo kateder, které požadují speciální kurzy; většina studentů si musí zajistit výuku jazyka mimo fakultu, aby mohli zkoušku vykonat. Dr. Calda položil otázku, jakou odbornou kompetenci by měla komise mít. Doc Klégr opakuje svůj názor o smyslu komise; navrhuje upustit od usnesení.

Dr. Štěpánek po této diskusi předložil návrh, zda má AS zrevidovat své usnesení a upustit od ustanovení komise.

Usn. 31: AS reviduje usnesení č. 23 z 14.5.1998 a upouští od ustanovení komise pro jednání s Jazykovým centrem (hlasování: 10 – 8 – 5).

Z. Dětáková navrhuje, aby tato záležitost byla předmětem jednání studijní komise, ve které má AS své zástupce.

Usn. 32: Zástupci AS ve studijní komisi se pověřují tím, aby se problematika výuky v JC se stala předmětem jednání této komise. Hlasování: 22 – 0 – 1.

6. Informace předsedy AS FF UK.

a) Implementace nového VŠ zákona se dotkne i akademických senátů. Bude třeba provést nové volby (k platnosti voleb je nutná účast nejméně 30% členů AO). Volby by měly být provedeny po 1.1.1999, případně i dříve (po schválení nového jednacího a volebního řádu, resp. statutu). Z toho vyplývá, že legislativně-volební komise AS by měla co nejdříve zjistit, zdali AS UK připravuje změny v univerzitních řádech; co je nutné dělat a v jakém pořadí dodržet posloupnost vypracovávání řádů.

V diskusi okolo účasti voleb Z. Dětáková upozornila na včasnou a větší volební kampaň. P. Trantina pochybuje o dostatečné účasti studentů.

Usn. 33: Legislativně-volební komise AS FF UK se pověřuje, aby se co nejdříve informovala na AS UK o připravovaném postupu voleb do AS jednotlivých fakult a na říjnovém jednání AS podala zprávu. Hlasování: 24 – 0 – 1.

Zástupkyně v AS UK M. Černá sdělila, že jednání AS UK se koná následující den – 25.9. v 9 hodin.

b) Návrhy prováděcích předpisů budou k dispozici na sekretariátu AS. – návrh kvalitativních kritérií pro hodnocení jednotlivých fakult;

– přijímací řízení: není přípustné přijímat studenty na obory, které nejsou akreditovány; na stejnou fakultu lze podávat přihlášky na více oborů;

– návrh na vnitřní mzdový předpis UK.

c) Kolegium děkana:

– na výjezdovém jednání byly projednávány hospodářské a ekonomické záležitosti v souvislosti s novým VŠ zákonem;

– členové KD se účastnili setkání 1. ročníků na Albeři.

7. Volba zástupce AS do stipendijní komise.

P. Trantina informoval senát, že L. Sádlová rezignovala na funkci člena AS v souvislosti s ročním studijním pobytem v zahraničí. Podle výsledku voleb je na prvním místě mezi náhradníky Michal Lukeš, který souhlasí se svým členstvím v AS.

L. Sádlová zastupovala AS ve stipendijní komisi; M. Lukeš vyslovil souhlas s tím, aby tuto funkci převzal. Hlasování: 23 – 0 – 1 .

8. Různé.

a) Evaluace: P. Trantina vystoupil s tím, že minulý senát projednával jak vstupní návrh, tak i hodnocení evaluačního projektu (autor – A. Vlk, J. Czerný); práce na projektu však byla přerušena. Navrhuje vypracování aktualizovaného znění, které by mělo být projednáno na říjnovém jednání AS. Dr. Šubrt podotkl, že je třeba dotazníky pravidelně vyhodnocovat a výstupy zpracovávat. P. Trantina předá připomínky A. Vlkovi a pozve jej na zasedání AS.

b) Z. Dětáková připomněla, že na minulém jednání AS „zavázalo“ kolegium děkana (usn. 27), aby poskytlo informaci o průběhu stěhování do Jinonic. Dr. Štěpánek sdělil, že KD bylo s usnesením seznámeno; na příštím jednání bude AS informován.

Současně se kol. Dětáková zeptala na výsledky jednání o bufetu. Na příští jednání bude pozvána pí Chvostíková, provozovatelka fakultního bufetu.

c) P. Koura vznesl dotaz na p. děkana: jaké akce chystá fakulty k výročí úmrtí Jana Palacha. Předseda AS předloží na jednání kolegia děkana.

Zapsaly: Příbramská, Ničová

Zápisy z jednání AS FF UK

Akademický senát