Nová rozsáhlá publikace Krajina středověké Prahy zkoumá proměny hlavního města od počátků raného středověku až do 15. století

Kniha nabízí soubor studií archeologů, historiků a přírodovědců zkoumající různé aspekty proměn krajiny středověké Prahy. Editory a také autory některých kapitol knihy jsou prof. Jan Klápště, doc. Tomáš Klír a dr. Ivo Štefan z Ústavu pro archeologii FF UK. Publikaci vydalo nakladatelství Academia.

Tématům souvisejícím se zrodem a rozvojem české metropole se dějepis a archeologie intenzivně věnují už od svých odborných počátků. Kniha Krajina středověké Prahy se však primárně nevěnuje historickému jádru Prahy, ale vychází z předpokladu, že vývoj a fungování centra není možné pochopit bez poznání jeho vztahu k okolnímu regionu. Už v 10. století se v pražské kotlině utváří jedna z nejvýznamnějších předměstských aglomerací střední Evropy, která se ve 13. a 14. století přerodila v pražské souměstí, jehož základní rysy jsou dodnes viditelné. Kniha je rozdělena do čtyř tematických oddílů, jež se těmto rozsáhlým změnám věnují.

První oddíl nazvaný „Centra a jejich krajiny v raném středověku“ se především snaží tematizovat základní kontury dynamických proměn vztahu center a venkovských komunit od 6. až do počátku 13. století. Druhý oddíl „Kapitoly o vesnickém prostředí v krajině středověké Prahy“ je založený na terénních výsledcích několika archeologických institucí, které jsou podpořeny poznatky z několika přírodovědných specializací. Oddíl „Město a venkov ve vrcholném a pozdním středověku“ charakterizuje geografický rozsah, strukturu a také hlavní ekonomické i sociální rysy zázemí Prahy v době, kdy byla jednou z nejlidnatějších a nejrozsáhlejších evropských metropolí. Poslední oddíl „Přírodní zdroje středověké Prahy“ dokumentuje závislost metropole na importu rozličných surovin a materiálů nejen z přilehlého regionu, ale někdy i ze značných vzdáleností.

Publikace tak s celkovým rozsahem 856 stran ukazuje, jaké jedinečné poznávací možnosti zvolená perspektiva „dlouhého středověku“ nabízí a každý ze sledovaných jevů a témat má svá vlastní prostorová měřítka.

Kniha je výsledkem grantového projektu stejného názvu podpořeného Grantovou agenturou České republiky (GAČR 16-20763S) a byla realizována s finanční podporou hl. m. Prahy.


Související články