Uchazeči mohou podávat přihlášky na nově otevřený studijní program Ruská studia do 14. srpna 2023

Ruská studia (studijní program Borise Němcova) / Российские исследования (образовательная программа имени Бориса Немцова) představují nový navazující magisterský (dvouletý) prezenční studijní program koncipovaný jako teritoriální studia realizovaný v ruštině s předpokládanou širokou nabídkou přednášek a seminářů v angličtině. Program se zaměřuje na studium Ruska s akcentem na období po rozpadu Sovětského svazu. Otevřený bude pro všechny zájemce s minimálně bakalářským titulem.

Do realizace programu budou zapojeni odborníci z Filozofické fakulty UK, především členové Ústavu východoevropských studií FF UK jako garantujícího pracoviště, spolupracovníci Akademického centra Borise Němcova pro výzkum Ruska FF UK a členové dalších základních součástí FF UK (zejména Ústavu hospodářských a sociálních dějin a Ústavu politologie). Strategickým partnerem bude Fakulta sociálních věd UK, především Institut mezinárodních studií FSV UK, dalším externím partnerem je Fakulta humanitních studií UK. Do odborného a personálního garantování předmětů oborového základu se bezprostředně zapojil Timothy Frye, profesor politiky Kolumbijské univerzity, a Andrej Richter, profesor žurnalistiky Univerzity Komenského v Bratislavě. Program vznikal v úzké kooperaci s Stanford U.S.-Russia Forum (SURF), jehož misí je usnadňovat výzkum a spolupráci mezi US a Ruskem. Realizátoři také podepsali partnerství o studentských výměnách se Sciences Po, mezinárodní univerzitou sídlící v Paříži.

Nový program díky spojení ruštiny jako převažujícího jazyka výuky s oborovým zaměřením na všestranné, interdisciplinární studium moderního Ruska představuje v prostoru mimo samotnou Ruskou federaci, kde se v případě podobně zaměřených oborů projevuje stále silněji administrativní tlak a podřízení státní objednávce, unikátní projekt. Jedním z klíčových cílů je na jedné straně snaha uchovat možnost kritického, ideologicky nezatíženého bádání o Rusku v ruštině a na straně druhé úsilí o integraci rusistických studií do širšího mezinárodního kontextu. Oborová škála a fakt, že relevantní část výuky bude probíhat v angličtině, otevírají možnost intenzivní spolupráce s příbuznými zahraničními pracovišti v západní Evropě a ve Spojených státech.

Absolvent programu Ruská studia (studijní program Borise Němcova) / Российские исследования (образовательная программа имени Бориса Немцова) získá pokročilou znalost ruského novodobého historického vývoje a zahraniční politiky, bude se orientovat v aktuálních sociokulturních a socioekonomických reáliích Ruska, zároveň bude obeznámen se současnou metodologií a teoretickými přístupy v profilových vědeckých disciplínách. Absolvent bude schopen kritické práce s informačními zdroji, samostatné analýzy proměn ruské společnosti, zahraniční politiky, ekonomiky, žurnalistiky, mediální scény a politicko-ústavního systému od roku 1991 do současnosti v mezinárodních souvislostech. Kromě toho bude připraven k pokračování v postgraduálním studiu cizojazyčných (ruština, angličtina) doktorských studijních programů zaměřených na studium Ruska a východní Evropy s odpovídající metodologickou základnou (zejména historie, politologie, sociologie).

Obecným cílem navazujícího magisterského studijního programu Ruská studia (studijní program Borise Němcova) / Российские исследования (образовательная программа имени Бориса Немцова) je výchova kvalifikovaných odborníků, kteří mohou působit jak v komerční sféře, orientované na Rusko a postsovětský prostor, tak ve státních orgánech demokratických zemí, v nevládních organizacích a ve sdělovacích prostředcích zaměřených na ruskojazyčná prostředí za hranicemi Ruska.

Podrobnější informace o studijním programu a průběhu přijímacích zkoušek jsou k dispozici zde.


Související články