Ve spolupráci s Ústavem pro klasickou archeologii FF UK byly zahájeny dvě unikátní výstavy

Pohřební ritus a kulturu doby bronzové představí výstava „Mrtví jdou za sluncem“ v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy, která bude k vidění do 3. listopadu. Na druhé výstavě „Nejen nepřátelé: Staří Řekové a jejich sousedé“ v Regionálním muzeu v Kolíně se návštěvníci mohou do dubna 2021 dozvědět více o komplikovaném soužití starověkých národů.

Stěžejními exponáty výstavy „Mrtví jdou za sluncem“ jsou čerstvé nálezy žárových pohřbů odkrytých během záchranného archeologického výzkumu prováděného v souvislosti se stavbou dálnice D35, během nějž bylo v minulém roce u obce Rokytno odkryto a zkoumáno jedno z nejrozsáhlejších pohřebišť lužické kultury z pozdní doby bronzové.

Výstavu doplňují i další nálezy z našeho území zapůjčené řadou českých a moravských muzejních institucí. Originální nádoby z doby mykénské i repliky slavných krétských „hadích bohyní“ a dalších ikon mínójské kultury, která ve stejné době vzkvétala v oblasti Středomoří, byly zapůjčeny Ústavem pro klasickou archeologii FF UK a připomínají, že navzdory obrovským geografickým vzdálenostem tvořila Evropa spolu se Středomořím již v pravěku jeden kulturní i ideový prostor.

V centru pozornosti výstavy „Nejen nepřátelé: Staří Řekové a jejich sousedé“ se ocitá řecké výtvarné umění, zpočátku ovlivněné civilizacemi Egypta a Předního východu, později zásadním způsobem ovlivňující další starověké národy. Stranou zájmu nezůstává ani střední Evropa doby halštatské a laténské – výstava připomíná, že zejména zdejší keltské etnikum zasahovalo do událostí ve Středomoří více, než je obecně známo.

Pestrá mozaika vzájemných kontaktů starověkých národů odrážející se v monumentálním i drobném umění připomíná počátky dnešní evropské kultury i skutečnost, že diplomatické a obchodní kontakty jsou plodnější a přínosnější než násilné střety.

Exponáty pocházejí ze sbírek FF UK, Náprstkova muzea, Regionálního muzea v Kolíně a řady dalších sbírkových institucí. Výstava pořádána pod záštitou děkana Filozofické fakulty UK a radního Středočeského kraje pro oblast kultury a památkové péče bude doprovázena přednáškovým cyklem i komentovanými prohlídkami.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK