Závěrečné vyjádření Filozofické fakulty UK k obvinění prof. Martina Kováře z plagiátorství

Etická komise FF UK potvrdila, že se prof. Martin Kovář dopustil plagiátorství. Vedení FF UK se závěry komise souhlasí.

Dne 14. února 2019 obdrželi děkan Filozofické fakulty UK doc. Michal Pullmann a předseda Akademického senátu Filozofické fakulty UK dr. Ondřej Tichý závěrečnou zprávu Etické komise FF UK o podnětu poukazujícím na možné plagiátorství prof. Martina Kováře. Zpráva byla následně zveřejněna zde.

Etická komise dospěla k závěru, že prof. Martin Kovář se „dopustil plagiátorství, jak v jeho obecném vymezení úmyslného přivlastňování cizí práce bez uvedení jejího autora, tak ve smyslu platných předpisů UK a FF UK“. Vedení Filozofické fakulty UK plně důvěřuje erudici a cti členů komise, argumentaci závěrečné zprávy přijímá a s jejími závěry souhlasí. Tímto vedení FF UK pokládá případ za uzavřený, jelikož prof. Martin Kovář k 31. prosinci 2018 ukončil dohodou pracovní poměr na FF UK.

Vedení FF UK se dále ztotožňuje s následujícím vyjádřením Etické komise FF UK, které je součástí jejího stanoviska ze dne 17. prosince 2018: „Etická komise FF UK považuje plagiátorství za závažné provinění proti etice i samotnému smyslu vědecké práce. Soudí, že tento čin, zejména je-li uplatňován soustavně, je v ostrém rozporu a neslučitelný s pedagogickým a vědeckým působením na univerzitě i s výkonem jakékoliv akademické funkce. Každý člen akademické obce, dozví-li se o takovém jednání, má nejen plné právo, ale i povinnost v zájmu zachování důvěryhodnosti univerzity, fakulty i příslušného oboru na tuto skutečnost upozornit a žádat její prověření.“

Vedení FF UK proto děkuje předkladatelům podnětu, Mgr. Tomáši Konečnému, Mgr. Marku Jandákovi a Mgr. Ondřeji Crhákovi, za jejich příspěvek k prosazování etiky vědecké práce. Dále vedení FF UK děkuje Mgr. Adéle Špínové a dr. Jiřímu Miličkovi za analýzy prezentované na jednání Akademického senátu FF UK 13. prosince 2018, Prof. Martině Winkler, Dr. Davidu Danaherovi, Seanu A. Millerovi, MA, a Prof. Hughu L. Agnewovi za posudky vypracované na žádost Etické komise FF UK a všem členům komise za odpovědné a profesionální posouzení případu.

Vedení FF UK ujišťuje akademickou obec i veřejnost, že bude jakákoliv důvodná podezření z plagiátorství i nadále brát vždy velmi vážně a dbát na jejich důsledné a spravedlivé prošetření.

za vedení Filozofické fakulty UK

doc. Michal Pullmann, děkan

 

Rozhovor s děkanem FF UK na portálu Aktuálně.cz [aktualne.cz, 14. 2. 2019]

 


Související články