Tisková zpráva k výsledkům šetření EK FF UK v případě podnětu podezření na plagiátorství prof. Martina Kováře ze dne 4. 12. 2018

Na základě přezkoumání podnětu a na základě četných vlastních analýz dospěla Etická komise FF UK k jednomyslnému a jednoznačnému závěru, že prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., se ve čtyřech zkoumaných odborných textech opakovaně dopustil plagiátorství, a to jak v jeho obecném vymezení úmyslného přivlastňování cizí práce či její části bez uvedení jejího autora, tak ve smyslu platných předpisů UK a FF UK. Analogický závěr obsahují také posudky zahraničních expertů, které si komise nechala vypracovat s ohledem na průběh celé kauzy.

Podstata plagiátorství zde nespočívá v úplném zatajení předloh, ale v nepřiznaném značném rozsahu čerpání z nich, které se v daných textech projevuje vícero způsoby: nepřiznaným přejímáním struktury výkladu, konkrétních příkladů, formulací i bibliografických odkazů. Uvedený způsob práce s cizími texty je ve vědecké práci zcela neakceptovatelný a není nijak podmíněný či omluvitelný ani dobou vzniku prací M. Kováře, ani oborovou specifičností. Vzhledem ke skutečnosti, že některé zkoumané texty sloužily mj. i k získání habilitace a profesury, považuje komise zjištěné okolnosti za obzvláště závažné.

Celá závěrečná zpráva EK FF UK s podrobnou argumentací a několika přílohami je k dispozici níže.

 

Závěrečná zpráva EK FF UK k podnětu z 4. 12. 2018

Přílohy

A) Analýzy

B) Posudky zahraničních expertů

C) Posudky Jaroslava Pánka a Roberta Kvačka a vyjádření k nim

D) Vyjádření Martina Kováře a komentář k nim


Související články