Soutěž na rekonstrukci budov Filozofické fakulty UK v Praze v Opletalově ulici má vítěze

Cílem dvoukolové architektonické soutěže bylo nalézt nejlepší řešení celkové rekonstrukce, rozšíření a propojení dvou rozlehlých klasicistních budov, které by měly sloužit především badatelským účelům. První cenu se odborná nezávislá porota ve shodě se zástupci vyhlašovatele rozhodla udělit Ing. arch. Václavu Škardovi z Prahy 5. Stavební náklady akce se odhadují na 240 milionů Kč bez DPH. Většina z nich bude pocházet ze státních prostředků.

Nesnadného úkolu navrhnout optimální architektonické řešení a prostorové uspořádání historických objektů, z nichž jeden je kulturní památkou, se ujalo dvanáct týmů. Snažily se vyřešit umístění badatelské knihovny s depozitářem, konferenčních místností, pracoven, společenských prostorů, stravování a dalšího zázemí.

V prvním kole posuzování vybrala porota šest kvalitních řešení, která postoupila do druhého kola. Na základě upřesnění požadavků zadavatele byly zvolené návrhy dopracovány a porota z nich vybrala a poté ocenila dvě řešení, jejichž autoři budou vyzváni k následnému jednacímu řízení bez uveřejnění (JŘBU) dle zákona o veřejných zakázkách. První cenu ve výši 600 000 Kč získal Ing. arch. Václav Škarda (Praha 5), druhá cena nebyla udělena a třetí cenu ve výši 400 000 Kč obdržel Ing. arch. MgA. Jan Novotný (Praha 7). Celkem bylo ve druhém kole rozděleno mezi soutěžící na ceny a odměny za jejich tvůrčí autorskou práci 1 670 000 Kč.

Porota pracovala ve složení: proděkan pro infrastrukturu FF UK Pavel Sládek, architektka Simona Dočkalová z Referátu investic FF UK, tajemník fakulty Filip Malý a členové Akademického senátu FF UK Jakub Jirsa a Samuel Zajíček; architekti – Jan Šépka (předseda), Aleš Burian, Jiří Opočenský, Zdeňka Vydrová, Tomáš Bezpalec a další odborníci – expert na památkovou péči Richard Biegel, ekonom Jiří Gregor a ředitelka Knihovny FF UK Klára Rösslerová. „Považovali jsme celkové architektonické řešení obou oceněných návrhů za kultivované. Velkým kladem je jejich kvalita vnitřních vazeb a dispoziční variabilita, která umožní v budoucnu reflektovat měnící se potřeby fakulty. Také investiční a provozní náročnost zvolených řešení je přiměřená“, shrnuje rozhodnutí poroty její předseda, architekt Jan Šépka.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze dlouhodobě bojuje s nedostatkem prostor pro výuku i výzkum. Historické budovy, jež byly předmětem soutěže, byly postaveny jako obytné, ale většinu času sloužily kancelářím. Jejich propojením a dostavěním by se podařilo získat asi 3500 m2 užitné plochy. „Vítězný návrh má největší předpoklad ke kvalitnímu dopracování studie a následné realizaci dle požadavků Filozofické fakulty UK. Jeho nejsilnějším prvkem je řešení parteru určeného veřejným funkcím a vytvoření otevřeného komunikačního prostoru směrem do dvora. Návrh oceněný třetí cenou měl velmi dobře propracované dispoziční uspořádání. Také odměněné návrhy jsou kvalitní. Nalezneme mezi nimi zajímavé architektonické vstupy, například moderní knihovnu umístěnou ve dvoře, či depozitář knih uložený v cortenové věži“, dodává Jan Šépka.

Nezávislá část odborné poroty vyzdvihla zodpovědný přístup zadavatele k úkolu vyhledat nejvhodnější řešení rekonstrukce budov FF UK v Opletalově ulici č. 47, 49 formou soutěže o návrh. „Dvoukolová architektonická soutěž o návrh proběhla rychle, vyhlášena byla 14. dubna a už 15. srpna máme výsledky. Přitom vyhlašovatel po celou dobu jejího průběhu dbal na maximální transparentnost, legálnost a nediskriminační postup. Hodnotící řízení v obou kolech provázela snaha o nalezení nejvhodnějšího řešení nejen po architektonické a funkční stránce, ale i snaha o maximálně hospodárné nakládání se svěřenými finančními prostředky. Členové poroty jsou jednomyslně přesvědčeni, že soutěž splnila svůj účel“, říká Jan Šépka.

V průběhu následujících týdnů budou oba ocenění soutěžící vyzváni do navazujícího jednacího řízení bez uveřejnění, kde budou jejich nabídky posuzovány podle jejich ekonomické výhodnosti. „Rádi bychom uzavřeli smlouvu s vhodným uchazečem vybraným v jednacím řízení bez uveřejnění, tak aby do konce roku mohl dokončit dopracování studie“, uzavírá proděkan pro infrastrukturu Filozofické fakulty UK a člen poroty Pavel Sládek.

Markéta Pražanová

spoluorganizátorka soutěže o návrh

Tisková zpráva

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK