Byl vyhlášen 23. ročník soutěže o Bolzanovu cenu

Bolzanova cena je každoročně udílena studentům UK za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem.

Statut soutěže je dán Opatřením rektora č. 23/2015 ve znění Opatření rektora č. 17/2008 a č. 13/2013. S udílením ceny je spojena peněžitá odměna ve výši nejméně 40.000 Kč.

Do soutěže lze přihlásit pouze práce, které byly dokončeny (obhájeny, publikovány) v letošním akademickém roce 2015/2016.

Šablona přihlášky do soutěže je uvedena v příloze (dle Přílohy Statutu soutěže).

Povinným přílohami přihlášky jsou (viz přiložené pokyny):

  1. odborný životopis a seznam publikací autora
  2. v případě kvalifikačních prací (tj. práce bakalářské, diplomové nebo disertační) písemné a podepsané vyjádření školitele či vedoucího práce obsahující stručnou charakteristiku soutěžní práce a zdůvodnění její původnosti a tvůrčího přínosu; dále písemné a podepsané vyjádření jednoho nebo dvou oponentů k obsahové i formální úrovni práce;
  3. v případě jiných soutěžních prací písemné a podepsané vyjádření dvou nebo tří oponentů k obsahové i formální úrovni práce, která mají zhodnotit vynikající tvůrčí přínos a interdisciplinární přesah práce.

Všechny přílohy přihlášky se podávají v listinné a v elektronické formě.

Práce se předkládá v jednom tištěném vyhotovení a v elektronické podobě. Jedná-li se o kvalifikační práci, která je již zveřejněna v repozitáři závěrečných prací UK, je možné na elektronickou verzi práce a posudků pouze odkázat identifikačním číslem práce.

Listinná podoba přihlášky včetně všech příloh a práce se podávají na Oddělení vědy FF UK, elektronické verze na e-mailovou adresu ivana.bartosova@ff.cuni.cz.

Termín odevzdání je do 30. září 2016.

Statut Bolzanovy ceny

Harmonogram soutěže a pokyny pro soutěžící

Přihláška


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK