Slovakistika na Univerzitě Karlově v Praze slaví dvacáté výročí

24. října 2014 se u příležitosti 20. výročí založení oboru slovakistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze uskutečnilo mezinárodní setkání „Podoby vysokoškolskej slovakistiky mimo Slovenska“.

Seminář s podporou děkanátu fakulty zorganizovala Katedra středoevropských studií FF UK ve spolupráci se Slovensko-českým klubem. Záštitu nad setkáním převzali velvyslanec Slovenské republiky v ČR pan Peter Weiss a děkanka FF UK doc. Mirjam Friedová.

Cílem bylo připomenout výročí založení studijního odboru slovakistika a seznámit se s vývojem univerzitních slovakistických studií v Česku v uplynulém dvacetiletí ve srovnání se slovakistikou v zahraničí. Semináře se proto vedle představitelů české slovakistiky zúčastnili odborníci z Maďarska, Polska, Slovenska, Slovinska a Srbska.

Pražská slovakistická studia si kladou za cíl připravit specialisty a specialistky na slovenský jazyk, literaturu a historii se zřetelem k celému komplexu česko-slovenských jazykových, kulturních, historických a politických vztahů. Na potřebu takových studií upozorňoval v r. 1993 významný bohemista Alexandr Stich: Před českou vědou, školstvím a kulturou stojí dnes jeden nezanedbatelný úkol, totiž vytvořit odborně dobrou a prosperující českou slovakistiku. Dosud nám unikalo, že máme českou germanistiku, romanistiku, polonistiku, hungaristiku atd., ba i makedonistiku a slovenistiku (tj. vědu o kultuře a jazyku Slovinců), nikoli však právě slovakistiku. Tu potřebujeme z důvodů kulturních, vědeckých, politických a dalších, bez ní je naše soustava humanistických věd a vysokého školství kusá…“

Slovakistika jako studijní obor se na českých univerzitách objevila až po rozdělení Československa – na Univerzitě Karlově v Praze v roce 1994 a na Masarykově univerzitě v Brně v roce 1997. V letech 1994–2007 existoval na FF UK studijní obor slovakistika samostatně. V současnosti je slovakistika součástí oboru středoevropská studia. V průběhu uplynulého dvacetiletí připravila desítky absolventů a svým výzkumem přispěla k poznání procesů v česko-slovenských vztazích.

Mezinárodní setkání k výročí pražské slovakistiky se konalo ve Slovenském domě v Praze. Účastníky přivítal jeho ředitel a předseda Světového sdružení Slováků v zahraničí Vladimír Skalský. S úvodními slovy, reflektujícími význam české slovakistiky v širších souvislostech, vystoupili slovenský velvyslanec Peter Weiss, proděkan FF UK Jan Bičovský, první a dlouholetý vedoucí pražské slovakistiky Rudolf Chmel, vládní zmocněnec pro evropský výzkum a bývalý rektor UK Ivan Wilhelm a předsedové Česko-slovenské/Slovensko-české komise historiků Jan Rychlík a Roman Holec. Pracovní program se skládal z několika tematických bloků: Přítomnost a perspektivy vysokoškolské slovakistiky v Česku, Slovenský jazyk a literatura jako součást studia bohemistiky na českých vysokých školách, Slovakistika v zahraničí, Slovakistika na Slovensku a v zahraničí – propojení a inspirace a Ze života absolventů pražské slovakistiky. V průběhu setkání se objevila mj. otázka rozvoje malých oborů, jako je slovakistika, jako samostatných, a otázka vhodnosti jejich začlenění do šíře koncipovaných oborů, jako středoevropská studia nebo slavistika. Nebylo možné obejít ani otázku výuky slovenštiny na základních a středních školách v Česku.

Mezinárodní setkání „Podoby vysokoškolskej slovakistiky mimo Slovenska“ poskytlo prostor pro zpětný pohled na slovakistická studia v Česku a pro představení jejich současnosti a perspektiv v širším kontextu problémů slovakistiky mimo území Slovenska, zvláště tam, kde podobně jako v České republice žije slovenská menšina. „Česká slovakistika, která reflektuje česko-slovenské vztahy i v širších evropských souvislostech a připravuje odborníky pro jejich výzkum a praxi, představuje důležitou složku českých humanitních studií,“ říká vedoucí Katedry středoevropských studií FF UK Marián Sloboda. „Česko-slovenské vztahy jsou a zůstanou zřejmě i nadále významným specifickým faktorem v životě české společnosti. Věříme proto, že i v problematických existenčních podmínkách, ve kterých se slovakistika v Česku jako malý obor nachází, bude moct poskytovat vzdělání a badatelské výsledky i v příštích letech.“

Stránka události: http://kses.ff.cuni.cz/vyrocie-slovakistiky

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Marián Sloboda, Ph.D. (Katedra středoevropských studií FF UK)

e-mail: marian.sloboda@ff.cuni.cz, tel.: +420 221 619 218

 

V Praze dne 31. 10. 2014

Ke stažení:

Tisková zpráva (doc), Tisková zpráva (PDF)


Související články