Doc. Daněk nalezl neznámý tisk s hudbou Adama Václava Michny

Při přípravě knihy o hudebním tisku v Čechách v raném novověku nalezl pracovník Ústavu hudební vědy FF UK doc. PhDr. Petr Daněk, PhD., v klášterní knihovně poblíž Prahy kolekci vzácných hudebních tisků. Světově jedinečným je mezi nimi především tisk houslového partu k známému dílu Adama Václava Michny z Otradovic Loutna česká, který obsahuje cyklus duchovních písní, z nichž nejznámější jsou skladby Nebeští kavalérové či Začněte panny zpívati.

Michnovy písně patří dodnes k oblíbenému repertoáru profesionálních i amatérských těles. Loutna česká byla opakovaně nahrávána a vydávána, avšak v neúplné verzi. „Michnův cyklus byl vydán v jezuitské tiskárně v Klementinu v roce 1653 v podobě particella, které obsahuje vokální party jednotlivých písní a generálbasovou linii jejich doprovodu, a dále pak v samostatných instrumentálních partech,“ přibližuje situaci Petr Daněk. Do dnešní doby byl znám vedle zmíněného particella, které se dochovalo v Soběslavi a bylo vydáno v podobě novodobé edice a faksimile v roce 1984, ještě jeho neúplný dobový opis deponovaný v Pardubicích a varhanní part, tzv. organo, uložený v knihovně strahovského kláštera v Praze.

„Nález doplňuje písňový cyklus o part prvních houslí, a to především v mezihrách mezi jednotlivými písněmi, tzv. ritornelech, které byly doposud interprety improvizovány nebo opomíjeny. Part prvních houslí obsahuje vedle doposud neznámých částí Loutny i cenné poznámky k dynamice,“ popisuje objev docent Daněk.

Pramen je v současné době muzikologicky zpracováván. V souvislosti s ním vznikla z pera Petra Daňka a Terezy Daňkové, doktorandky na katedře PVH UK FF, studie, která vyjde v listopadu v oborovém periodiku Musicalia, jež vydává České muzeum hudby. Loutna česká pak zazní v rekonstruované podobě v prosinci tohoto roku na koncertě souboru Ensemble Inégal v nastudování Adama Viktory.

Doc. PhDr. Petr Daněk, Ph.D., absolvoval Filozofickou fakultu UK, obor dějiny hudby. Pracoval v Ústavu teorie a dějin hudby ČSAV (1983–1990), na festivalu Pražské jaro (1993–1996), na Hudební fakultě AMU (1993–1999) a na Filozofické fakultě (1991–1993, od 1997 dosud) jako odborný asistent. Doc. Daněk je i vedoucím mezinárodního projektu Musica Rudolfina, který spojuje odborníky z řady evropských zemí, je členem redakční rady časopisu Early Music a vedoucím souboru Octopus pragensis a Cappella Rudolphina, jež se zabývají interpretací renesanční a raně barokní hudby. Na FF UK přednáší dějiny hudby raného novověku a 20. století a vede seminář vrcholné renesance.

Převzato z Nečekaný objev! Docent Petr Daněk nalezl neznámý tisk s hudbou Adama Václava Michny [iforum.cz, 14. října 2014]


Související články