Irish Theatre and Central Europe: konference projektu Irish Theatrical Diaspora

Kabinet irských studií při Ústavu anglofonních literatur a kultur FF UK zve na 11. výroční konferenci mezinárodního projektu Irish Theatrical Diaspora, kterou pořádá ve dnech 12. a 13. září v hlavní budově FF UK. Delegáti ze sedmi evropských zemí budou na konferenci přednášet a diskutovat o spojitostech mezi irským divadlem a divadelními tradicemi středoevropských zemí, zabývat se recepcí irského dramatu v Evropě a otázkami divadelního překladu.

„V anglicky mluvícím světě panují jen velmi matné představy o tom, které hry irských dramatiků se inscenují v kontinentální Evropě, a jak. Všichni jsou ale, zdá se, přesto zajedno, že irské drama je po celém světě vnímáno jako svébytné a odlišné především od dramatu britského. Sezvali jsme tedy ze střední Evropy nejen přední badatele, ale také divadelníky, lidi tak říkajíc ,od fochu‘, abychom prozkoumali, jak tomu skutečně je,“ říká hlavní organizátor konference doc. Ondřej Pilný.

Plenárními řečníky jsou překladatelka a teatroložka Małgorzata Semil (Varšava), překladatel a dramaturg Michael Raab (Frankfurt n. M.), dramaturg a režisér Tilman Raabke (Oberhausen) a překladatel a dramaturg László Upor (Budapešť). Jednacím jazykem konference je angličtina.

Konferenci podpořilo Ministerstvo zahraničí a obchodu Irska a irská velvyslankyně v České republice, paní Alison Kelly; akce je součástí Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově č. P09, Literatura a umění v mezikulturních souvislostech (podprogram Proměny kulturních dějin anglofonních zemí: identity, periody, kánony).

Podrobnosti jsou k dispozici na webových stránkách konference.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK