Studium

Zkoušky z cizího jazyka

Kontrola studia předmětu (splnění atestace) „Cizí jazyk“ v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK

Zkouška z cizího jazyka ve společném základu (angličtina, francouzština, němčina, ruštinašpanělština a italština) se uskutečňuje na úrovni B2 podle Společného referenčního rámce. Úroveň zkoušky stanovuje studijní plán příslušného studijního oboru.

Na zkoušku se studenti zapisují elektronicky prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS). Více viz pokyny pro elektronický zápis.

Zkouška z cizího jazyka se skládá ze dvou částí, písemné a ústní.

A.  Písemnou část zkoušky B2 lze splnit následujícími způsoby:

1. Vykonáním písemné části zkoušky v Jazykovém centru FF UK

Informace k jazykovým kurzům a ke zkouškám z cizích jazyků jsou na webových stránkách JC. 

2. Získáním odpovídajícího mezinárodního certifikátu pro příslušný jazyk

Pro splnění písemné části zkoušky tímto způsobem je třeba si v konzultačních hodinách vedoucího příslušného jazyka JC nechat ověřit, zda je daný mezinárodní certifikát pro zkoušku dostačující, a sice na základě jeho originálu či úředně ověřené kopie. V případě, že dostačující není, musí studenti vykonat písemnou část zkoušky v Jazykovém centru. V opačném případě se mohou přihlásit k ústní části zkoušky (bez podání žádosti).

Přehled mezinárodních certifikátů, které jsou dostačující pro splnění písemné části zkoušky B2 tímto způsobem, pokud od jejich získání neuběhlo více než 10 let (případné další certifikáty budou individuálně hodnoceny vedoucími příslušných jazyků):

 • Angličtina: FCE; CAE, C; CPE ; IELTS min. 6; TOEFL min. 530b. (Paper); TOEFL min. 195b. (CBT); TOEFL min. 70b. (IBT); Unicert 2-4
 • Francouzština: DELF-DALF B2/C1, TCF B2/C1, Unicert 2-4
 • Němčina: Goethe-Zertifikat B2 min. 70b.; Goethe-Zertifikat C1, C2; UniCert 2–4; TestDaF; ÖSD ZB2,  ÖSD ZC1, ZC2, DSD II
 • Ruština: TRKI-2 min. 66%; TRKI-3 min. 66%; TRKI-4 min. 66%; Unicert 2-4
 • Španělština: El Diploma de Espaňol Nivel B2, C1 min. 60b.

B.  Ústní část zkoušky skládají všichni studenti

Pro ústní část zkoušky si studenti zvolí dle své specializace odborný text v rozsahu 40 normostran (1800 znaků včetně mezer). Text se musí vztahovat ke studovanému oboru a obsahovat všechny náležitosti odborné práce (citační a poznámkový aparát atd.). Vhodnost textu se doporučuje předem zkonzultovat s vyučujícím příslušného jazyka JC.

Studenti si připraví strukturovanou ústní prezentaci a ústní překlad do češtiny. Autorem textu musí být rodilý mluvčí (příp. musí být publikován v renomovaném zahraničním nakladatelství), nikoli např. anonymní internetové stránky, wikipedie apod. Text nesmí být překladem z jiného jazyka. Může být složen i ze dvou pramenů, u fotokopií je třeba přiložit titulní list se jmény autorů a bibliografickými údaji (editor, nakladatel, rok vydání).

Ke zkoušce studenti přinesou text čistý, bez pomocných poznámek. V případě elektronické formy textu studenti zajistí vlastní notebook či tablet. Při zkoušce si mohou udělat poznámky ke strukturované prezentaci a pasáž k překladu krátce připravit.

Studenti plnící písemnou část zkoušky formou získání odpovídajícího mezinárodního certifikátu zpracují navíc ze zvoleného odborného textu jednostránkové cizojazyčné resumé. Toto resumé předají zkoušejícímu v domluveném časovém předstihu před konáním ústní části zkoušky.

Vlastní ústní zkouška se skládá z následujících částí:

 • rozbor výsledku písemné práce, resp. informativní rozhovor o dříve vykonané zkoušce nebo rozbor odevzdaného resumé odborného textu
 • rozhovor na téma blízké akademickému, profesnímu nebo odbornému prostředí
 • strukturovaná prezentace zvoleného odborného textu
 • překlad vybraných úryvků zvoleného odborného textu do češtiny

V případě nejasností doporučujeme vše prokonzultovat s vedoucím příslušného jazyka.

Informace o uznávání jazykových zkoušek

Pro uznání zkoušky v plném rozsahu je třeba podat žádost, která musí obsahovat následující údaje:

 • jméno a příjmení
 • současný/é studovaný/é obor/y
 • dříve studovaný obor
 • současný typ studia (magisterský – bakalářský)
 • dřívější typ studia (magisterský – bakalářský – jiný)
 • typ/charakter vykonané zkoušky (kdy, kde, potvrzení o úrovni zkoušky podle Společného evropského referenčního rámce, obsah a struktura složené zkoušky)
 • výsledek zkoušky (hodnocení) – originál nebo ověřenou kopii vysvědčení/certifikátu/indexu je nutno přiložit

Bez požadovaných údajů nelze žádost kvalifikovaně posoudit a doporučit k případnému kladnému vyřízení. Taková žádost bude studentovi vrácena k doplnění.

Formulář žádosti je ke stažení na webu FF a odevzdává se na studijním oddělení FF.