Archiv

Vychází druhé vydání monografie Jazyky v komunikaci neslyšících: Český znakový jazyk a čeština

Monografie navazuje na lingvistický a kulturní přístup k hluchotě rozvíjený na FF UK od poloviny 90. let 20. stol. a předkládá dílčí sondy do charakteristiky jazyků užívaných v komunikaci neslyšících Čechů. Na publikaci spolupracovala prof. Alena Macurová, Radka Zbořilová a kolegové z Ústavu bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících FF UK.

To, že jsem se začala zabývat znakovým jazykem a komunikací neslyšících, byla vlastně náhoda, říká prof. Alena Macurová

Bohemistka a lingvistka, která si převzala 28. září medaili Senátu ČR „za dar jazyka, díky kterému může být každý slyšen“, působí na Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK. Studijní program ústavu, Jazyky a komunikace neslyšících, jako jediný v ČR rozvíjí už od počátku svého vzniku v roce 1997 lingvistický a kulturní přístup k hluchotě.

Když ruce mluví

Kniha filozofa, literárního teoretika a překladatele Josefa Fulky Když ruce mluví. Gesto a znakový jazyk v dějinách západního myšlení interpretuje některé – zejména filosofické – texty, jež tím nebo oním způsobem tematizují otázku gesta a znakového jazyka. V úvodu se zabývá některými metodologickými nesnázemi, které takový projekt nevyhnutelně obnáší, především složitým vztahem mezi gestikulací a znakovým jazykem. Až do 19. století nebyly tyto oblasti […]

Alena Macurová: Komunikace v textu a s textem

Publikace Komunikace v textu a s textem představuje celoživotní vědecké dílo bohemistky Aleny Macurové, která zásadním způsobem přispěla k rozvoji stylistiky a široce chápané teorie textu a komunikace a která je v českém kontextu navíc zakladatelkou lingvistiky znakových jazyků, především co se týče českého znakového jazyka, a výzkumu komunikace českých neslyšících vůbec. Soubor studií, původně uveřejněných v letech 1974 až 2014, zahrnuje všechny podstatné tematické oblasti, […]