Fakulta

Opatření děkana

Rok 2020

Rok 2019

OD 20-2019 Dočasná organizační změna děkanátu FF UK.pdf
OD 19-2019 Provozní řád Knihovny FF UK-fin.pdf
OD 18-2019 Změna opatření děkana k poskytování příspěvku na stravování.pdf
OD 17-2019 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce 20182019.pdf
OD 16-2019 Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2019_2020.pdf
OD 15-2019 Provedení periodické inventarizace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy za rok 2019.pdf
OD 14-2019 Změna opatření děkana č. 19-2017 Statut Akademického centra Borise Němcova pro výzkum Ruska FF UK.pdf
OD 13-2019 Změna opatření děkana č. 11, Harmonogram 2019.pdf
OD 12-2019 Termíny pro čerpání finančních prostředků na konci roku.pdf
OD 11-2019 Harmonogram 2019.pdf
OD 10-2019 Statut Centra afrických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.pdf
OD 09-2019 Podrobnosti k poskytování příspěvku ze sociálního fondu na úroky z úvěru na bytové potřeby a na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami v roce 2019.pdf
OD 08-2019 Pravidla fungování Kampusu Hybernská.pdf
OD 07-2019 Harmonogram a podrobnosti přijímacího řízení ke studiu na FF UK pro studium začínající ak. rokem 2019-2020 a příprav přijimacího řízení ke studiu začínající ak. rokem 2020-2021.pdf
OD 06-2019 Změna opatření děkana č. 4-2017, Organizace přijímacího řízení ke studiu na FF UK, ve znění opatření děkana č. 4-2018.pdf
OD 05-2019 Stanovení finanční hodnoty bodu pro přiznávání stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí pro rok 2019.pdf
OD 04-2019 Plán a podrobnosti k provedení periodické inventarizace za rok 2019 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.pdf
OD 03-2019 Podmínky přijímání zájemců, pravidla uskutečňování a organizace programu celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.pdf
OD 02-2019 Stanovení finanční hodnoty bodu pro přiznávání stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí pro rok 2018.pdf
OD 01-2019 Pravidla pro poskytování příspěvku na cestovní výdaje některým osobám podílejícím se na realizaci doktorských studijních programů, habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na FF UK v období od 1.1.2019.pdf

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

2015-26 Příspěvky na cestovní výdaje při realizaci doktorských studijních oborů, habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem.pdf
2015-25 Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2015-2016.pdf
2015-24 Harmonogram evaluací.pdf
2015-23 Účelová stipendia a stipendia hrazená ze stipendijního fondu.pdf
2015-22 Vymezení RE a VI.pdf
2015-21 Zrušení OD 11-2013 o sběru dat.pdf
2015-20 Prospěchová stipendia za AR 2014-2015.pdf
2015-19 Provedení periodické inventarizace majetku a závazků FF UK.pdf
2015-18 Čestné afiliace k FF UK.pdf
2015-17 Statut Koncepčního grémia děkana.pdf
2015-16 Postup při vyměření poplatku za studium v cizím jazyce.pdf
2015-15 Změna opatření děkana č. 11 - 2015.pdf
2015-14 Činnost garantů SP, oborových garantů, rad garantů a oborových rad.pdf
2015-13 Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2015.pdf
2015-12 OD Režim sbírky antických odlitků.pdf
2015-11 Harmonogram akademického roku 2015-2016.pdf
2015-10 Harmonogram přijímacího řízení 2015-16.pdf
2015-09 Organizace přijímacího řízení na FF UK.pdf
2015-08 Postup projednávání akreditací.pdf
2015-07 Změna opatření děkana č. 22-2014, Harmonogram akademického roku 2014-2015.pdf
2015-06 Zásady vydávání, podpory, výroby a distribuce časopisů.pdf
2015-05 Postup pro pořizování technického vybavení a software.pdf
2015-04 Směrnice k dopravě.pdf
2015-03 Příspěvky ze sociálního fondu - úroky z úveru na byt.potřeby.pdf
2015-02 Cestovní výdaje nezaměstnanců.pdf
2015-01 Plán inventarizací na rok 2015.pdf

Rok 2014

2014-22 Harmonogram akademického roku 2014-2015.pdf
2014-21 Stipendia za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2013-2014.pdf
2014-20 Organizační řád děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.pdf
2014-19 Pravidla Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro provádění inventarizací majetku a závazků.pdf
2014-18 Provedení periodické inventarizace majetku a závazků Filozofické fakulty.pdf
2014-17 Vymezení působnosti a pravomocí proděkanů FF UK.pdf
2014-16 Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2014-2015.pdf
2014-15 Organizace studia v doktorských studijních programech na FF UK.pdf
2014-14 Organizace studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK.pdf
2014-13 Harmonogram akademického roku 2014-2015.pdf
2014-12 Plán inventarizací na rok 2014.pdf
2014-11 Termíny předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2014.pdf
2014-10 Pravidla pro evidenci odevzdávání obhajování a zveřejňování závěrečných prací.pdf
2014-09 Harmonogram akademického roku 2014-2015 (neplatný - novelizován Opatřením děkana 2014-13).pdf
2014-08 Zápis do dalšího ročníku studia.pdf
2014-07 Nahlížení uchazečů o studium do dokumentace o přijímacím řízení na Filozofickou fakultu....pdf
2014-06 Realizace přijímacího řízení na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze pro studium....pdf
2014-05 Výpůjční řád Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.pdf
2014-04 Zajištění obhajob disertačních prací studentů, kteří zahájili doktorské studium v akademickém roce 2006-2007.pdf
2014-03 Pravidla pro financování studijních pobytů v rámci programu Erasmus+.pdf
2014-02 Pravidla pro čerpání dovolené zaměstnanců Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.pdf
2014-01 Podrobnosti k poskytování a k podávání žádostí o příspěvky.pdf

Rok 2013

2013-25 - Výše doktorandských stipendií pro měsíce leden až září roku 2014.pdf
2013-24 - Výkon spisové služby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.pdf
2013-24 - Doplněk - Seznam seznam spisových uzlů, správců spisových uzlů a jejich zástupců.pdf
2013-23 - Činnost garantů studijních programů, oborových garantů, rad garantů a oborových rad na FF UK.pdf
2013-22 - Ke stipendiím za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2012-2013.pdf
2013-21 - Provedení řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2013.pdf
2013-20 - Harmonogram akademického roku 2013-2014 - novela.pdf
2013-19 - Organizační řád děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.pdf
2013-18 - Organizace studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK.pdf
2013-17 - Organizace studia v doktorských studijních programech na FF UK.pdf
2013-16 - Elektronický zápis předmětů a kontrol studia předmětu (atestací) pro akademický rok 2013-2014.pdf
2013-15 - Plán inventarizací na rok 2013 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.pdf
2013-14 - Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2013.pdf
2013-13 - Harmonogram akademického roku 2013-2014.pdf
2013-12 - Zápis do dalšího ročníku studia.pdf
2013-11 - Organizace sběru dat na Filozofické fakultě UK pro evidenci výsledků aktivit vědy, výzkumu a inovací a.pdf
2013-10 - Postup pro pořizování technického vybavení a software.pdf
2013-09 - K podávání žádostí o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby a o nevyplácení příspěvku_v roce 2013.pdf
2013-08 - K nahlížení uchazečů o studium podle §50 o vysokých školách, pro přijímací zkoušky 2013-2014 na FF UK.pdf
2013-07 - K realizaci přijímacího řízení pro akademický rok 2013-2014 na Filozofické fakultě UK podle §50 o vysokých školách.pdf
2013-06 - Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2013-2014.pdf
2013-05 - Pravidla pro čerpání dovolené zaměstnanců fakulty v roce 2013.pdf
2013-04 - Výpůjční řád Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.pdf
2013-03 - Zajištění obhajob disertačních prací studentů, kteří zahájili doktorské studium v akademickém roce 2005-2006.pdf
2013-02 - Zásady podpory, výroby a distribuce fakultních časopisů.pdf
2013-01 - Postup projednávání akreditací na FF UK v Praze.pdf

Rok 2012

2012-22 ke stipendiím za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2011-2012.pdf
2012-21 Provedení řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2012.pdf
2012-20 k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK.pdf
2012-19 k elektronickému zápisu předmětů a atestací studentů bakalářských a magisterských studijních programů v....pdf
2012-18 Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2012.pdf
2012-17 Plán inventarizací na rok 2012 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.pdf
2012-16 k výkonu spisové služby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.pdf
2012-15 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací.pdf
2012-14 Výčet funkcí, na které se vztahuje zákon č. 159-2006 Sb., o střetu zájmů.pdf
2012-13 Harmonogram akademického roku 2012-2013.pdf
2012-12 Pravidla pro čerpání dovolené zaměstnanců fakulty v roce 2012.pdf
2012-11 Zápis do dalšího ročníku studia.pdf
2012-10 kterým se mění opatření děkana číslo 27-2006 k poskytování příspěvku na stravování pro pracovníky FF....pdf
2012-09 K podávání žádostí o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby a o příspěvek na úroky z účelového úvěru na....pdf
2012-08 K vysílání studentů na studijní pobyty v rámci LLP-Erasmus v roce 2012-2013.pdf
2012-07 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací.pdf
2012-06 K nahlížení uchazečů o studium podle §50, odst. 6 zákona č. 111-1998, o vysokých školách....pdf
2012-05 K realizaci přijímacího řízení pro akademický rok 2012-2013 podle §50 odst. 6 zákona č. 111-1998....pdf
2012-04 Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2012-2013.pdf
2012-03 Principy přiznávání individuálních studijních plánů na Filozofické fakultě UK.pdf
2012-02 K zajištění obhajob disertačních prací pro studenty přijaté ke studiu v akademickém roce 2004-2005.pdf
2012-01 Zásady výroby a distribuce fakultních časopisů FF UK.pdf

Rok 2011

2011-24 Ke stipendiím za vynikající studijní výsledky za ak. rok 2010-2011.pdf
2011-23 K realizaci přijímacího řízení podle § 49 odst. 3 zákona č. 111-1998 Sb. o VŠ pro akademický rok 2012-2013.pdf
2011-22 Provedení řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2011.pdf
2011-21 K podávání žádostí o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby a o příspěvek na úroky z účelového úvěru....pdf
2011-20 K organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK.pdf
2011-19 K elektronickému zápisu předmětů a atestací v akademickém roce 2011-2012.pdf
2011-18 Postup pro pořizování elektroniky, kancelářské techniky a software.pdf
2011-17 K elektronickému zápisu do dalšího ročníku studia.pdf
2011-16 Ochrana osobních údajů.pdf
2011-15 Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2011.pdf
2011-14 Plán inventarizací na rok 2011.pdf
2011-13 Harmonogram akademického roku 2011-2012.pdf
2011-12 K individuálním vzdělávacím pobytům na Filozofické fakultě UK. Individuální vzdělávací pobyt samoplátců....pdf
2011-11 Principy uznávání předmětů na FF UK.pdf
2011-10 K vysílání studentů na studijní pobyty v rámci LLP-Erasmus v roce 2011-2012.pdf
2011-09 K nahlížení uchazečů o studium podle §50, odst. 6 zákona č. 111-1998, o vysokých školách....pdf
2011-08 K realizaci přijímacího řízení pro akademický rok 2011-2012 podle §50, odst. 6 zákona č. 111-1998....pdf
2011-07 Povinná pole webových stránek základních součástí FF UK v českém a anglickém jazyce.pdf
2011-06 Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2011-2012.pdf
2011-05 Zásady výroby a distribuce fakultních časopisů FF UK.pdf
2011-04 Změna Harmonogramu akademického roku 2010-11 (Opatření děkana č. 13-2010).pdf
2011-03 K realizaci vnitrofakultního přijímacího řízení pro akademický rok 2011-2012.pdf
2011-02 K zajištění obhajob disertačních prací pro studenty přijaté ke studiu v akademickém roce 2003-2004.pdf
2011-01 K náhradám při pracovní cestě.pdf

Rok 2010