Volební období 2002-2004

ARCHIV PODKLADŮ – Návrh výroční zprávy o činnosti Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze za období od 14. března 2002 do 6. března 2003

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

 1. Předsednictvo AS FF UK předkládá v souladu s čl. 7/2, písm. d Volebního a jednacího řádu AS FF UK ke schválení zprávu o činnosti za první rok funkčního období.

Předsednictvo pracovalo v tomto složení: dr. Jan Pelikán (předseda), dr. Jan Wiendl (místopředseda), Mgr. Michael Voříšek (místopředseda) /od března 2002 do ledna 2003/, Václav Cvrček (místopředseda) /od února 2003/, dott. Giorgio Cadorini (člen), Mgr. Michal Téra (člen).

3.

Zasedání předsednictva AS FF UK a Akademického senátu FF UK, složení AS FF UK, spolupráce s vedením FF UK, spolupráce s komisemi

3.1.

V uvedeném období se schůze PAS FF UK zpravidla konaly /mimo období letních prázdnin/ dvakrát měsíčně (týden po zasedání pléna AS FF UK a týden před). Vzhledem ke třem mimořádným zasedáním AS FF UK se uskutečnilo celkem 19 zasedání předsednictva AS FF UK. V lednu a v únoru se dvě zasedání PAS FF UK nekonala. (Dostavili se jen dva členové PAS FF UK, zbývající byli z vážných důvodů omluveni.)

3.2.

V uvedeném období se uskutečnilo 13 zasedání AS FF UK, z toho tři mimořádná (v dubnu 2002, které projednalo Výroční zprávu o hospodaření FF UK za rok 2001; v říjnu 2002, které se především zabývalo návrhem předloženým vedením fakulty “ Hlavní zásady personální politiky“ ; v listopadu 2002, které se konalo jako předvolební zasedání v souvislosti s nadcházející volbou kandidáta na děkana FF UK na funkční období let 2003-2006).

3.3.

Během prvního roku funkčního období AS FF UK došlo k několika změnám v jeho složení:

 1. Podle čl. 6/8 písm. b Statutu FF UK na členství v AS FF UK v únoru 2003 rezignovala doc. J. Králová. Podle čl. 2/23 písm. a Volebního a jednacího řádu AS FF UK na uvolněné místo nastoupil doc. P. Zemánek.
 2. Podle čl. 6/8 písm. b Statutu FF UK rezignoval na členství v AS FF UK v květnu 2002 M. Novák. Podle čl. 2/23 písm. a Volebního a jednacího řádu AS FF UK na uvolněné místo nastoupil J. Cieslar.
 3. Podle čl. 6/8 písm. b Statutu FF UK rezignovala na členství v AS FF UK v prosinci 2002 N. Vostrá. Podle čl. 2/23 písm. a Volebního a jednacího řádu AS FF UK na uvolněné místo nastoupil V. Sommer.
 4. Podle čl. 6/8 písm. a Statutu FF UK zaniklo v lednu 2003 členství v AS FF UK M. Voříškovi. Podle čl. 2/23 písm. a Volebního a jednacího řádu AS FF UK na uvolněné místo nastoupil R. Kučera.

3.4.

Účast členů AS FF UK na jednotlivých plenárních zasedáních byla uspokojivá. Průměrná účast na zasedání byla 79%. Několikrát se ovšem stalo, že v závěru zasedání neměl AS FF UK potřebné kvórum a některé z projednávaných bodů musel odložit na příští zasedání. Většina absencí byla omluvena. Dvě neomluvené absence měl pouze J. Podhajský. Žádnému členu AS FF UK tedy nezaniklo členství v AS FF UK na základě čl. 6/8 písm. d Statutu FF UK.

3.5.

Za velmi dobrou lze označit spolupráci se zástupci FF UK vAkademickém senátu UK. Pravidelně se účastnili zasedání AS FF UK, kde se aktivně zapojovali do diskuse. Informovali akademický senát a jeho předsednictvo o aktuálních otázkách projednávaných AS UK. S AS FF UK agilně spolupracoval i zástupce FF UK v RVŠ doc. P. Zemánek.

3.6.

Spolupráci s vedením fakulty lze označit za korektní. Zasedání kolegia děkana se pravidelně zúčastnil předseda AS FF UK. Děkan a členové jeho kolegia byli, až na dvě výjimky, přítomni plenárním zasedání AS FF UK.

3.7.

Poradní komise

AS FF UK zvolil na svém úvodním zasedání do poradních komisí své zástupce.

V květnu 2002 svoji činnost reálně zahájila – již dříve formálně ustavená – etická komise. Na základě návrhu děkana AS FF UK v únoru 2003 souhlasil se zřízením komise pro evaluaci [64/13].

AS FF UK úzce spolupracoval s legislativní a studijní komisí. Obě komise se podílely na projednávání návrhů úprav SZŘ. Studijní komise se mj. zabývala podmínkami přijímacího řízení a návrhy akreditací studijních oborů. Legislativní komise dále posuzovala návrhy změn ve Statutu FF UK, provedla celkovou revizi Statutu FF UK a následně navrhla příslušné úpravy jeho textu. Jedním podnětem AS FF UK se zabývala etická komise.

Ostatní komise projednávaly běžnou agendu. Jejich kontakty s AS FF UK byly sporadické či nulové. Zahraniční komise se mj. zabývala okolnostmi odchodu dr. K. Štěpánkové z místa vedoucí zahraničního oddělení FF UK. Podrobnosti o činnosti komisí jsou uvedeny v jejich zprávách o činnosti (viz příloha).

3.8.

AS FF UK zvolil své stálé zástupce do komisí pro výběrová řízení na FF UK.

4.

Základní oblasti práce AS FF UK v prvním roce jeho funkčního období

4.1.

Vnitřní předpisy

AS FF UK schválil:

 1. Návrhy na úpravy a změny Studijního a zkušebního řádu:
  1. [1/2] vztahující se ke změnám podmínek přijímacího řízení
  2. [14/4] vztahující se kvnitrofakultnímu přijímacímu řízení
  3. [20/5] vztahující se kpřijímacímu řízení

 2. Návrhy změn vnitřních předpisů
  1. [23/5] změny vzniklé globální redakcí vnitřních předpisů

4.2.

Studium

AS FF UK schválil:

1. Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2003/2004 [36/7], [46/9], [47/9].

AS FF UK souhlasil:

 1. se žádostí o rozšíření akreditace doktorského studijního programu Filologie, studijní obor Český jazyk na Ústav pro jazyk český AV ČR [3/2]
 2. se žádostí o rozšíření akreditace doktorského studijního programu Historické vědy, studijní obor historie – české dějiny na HÚ AV ČR [48/9]
 3. se žádostí o akreditaci magisterského prezenčního studia ve studijním programu Filologie, obor japanologie jednooborová a dvouoborová [49/9]
 4. se žádostí o akreditaci navazujícího magisterského studia ve studijním programu Filologie, studijní obor čeština v komunikaci neslyšících (prezenční studium) [50/9]
 5. se stanovením poplatků spojených se studiem platných pro akademický rok 2002/2003 [15/4]

AS FF UK projednal:

 1. žádost o rozšíření akreditovaného navazujícího magisterského studijního programu Informační studia a knihovnictví
 2. žádost o rozšíření akreditace doktorského studijního programu Historické vědy, studijní obor historie-české dějiny na Masarykův ústav AV ČR

AS FF UK vzal na vědomí:

Zprávu pracovní skupiny o výsledcích průzkumu situace a perspektivách výuky na FF UK v JC FF UK [9/3]

AS FF UK se zabýval:

 1. podnětem studentů oboru čeština v komunikaci neslyšících a stanoviskem vedení fakulty k němu.
 2. podnětem Mgr. R. Lainové týkajícím se návrhu změn Studijního a zkušebního řádu FF UK. Vtéto souvislosti požádal etickou komisi, aby se zabývala okolnostmi spojenými s obhajobou její doktorské práce [22/5]. V souvislosti s tím pověřil legislativní a studijní komisi vypracováním návrhu úpravy SZŘ (čl. 16, odst. 4 a 6) [21/5], [38/7]. V listopadu 2002 předložila studijní komise AS FF UK návrh příslušných změn.

4.3.

Ekonomické otázky

AS FF UK schválil:

 1. Výroční zprávu o hospodaření FF UK za rok 2001 [10/3]
 2. Rozpočet FF UK na rok 2002 [19/5]
 3. Výši doktorandských stipendií pro akademický rok 2002-2003 [45/9]

AS FF UK se zabýval:

 1. podnětem Českého egyptologického ústavu týkajícím se okolností využití účelové dotace 4,5 miliónů Kč na nákup dvou terénních automobilů. Vytvořil zvláštní komisi k prošetření tohoto podnětu [55/11]. V únoru 2003 schválil zprávu této komise /68/13/ a přijal v této otázce jedno dílčí usnesení [69/13].

4.4.

Organizační a personální otázky

 1. AS FF UK na zářijovém zasedání v roce 2002 navrhl za kandidáta na funkci rektora UK prof. Ing. Ivana Wilhelma, CSc. [27/6].
 2. Na prosincovém zasedání v roce 2002 AS FF UK zvolil ve druhém kole první volby kandidátem na děkana pro funkční období let 2003-2006 prof. PhDr. Jaroslava Vacka, CSc. [54/11].
 3. Na únorovém zasedání v roce 2003 AS FF UK přijal usnesení [63/13], v němž konstatoval, že nemá námitek proti jmenování proděkanů dr. J. Jindrové, doc. J. Králové, doc. J. Rychlíka a dr. L. Šulové.
 4. AS FF UK se zabýval stížností Mgr. Marie Koldinské, PhD. ve věci znemožnění její účasti ve výběrovém řízení na místo na ÚČD FF UK; stížností Mgr. Luboše Velka týkající se okolností průběhu výběrového řízení na Ústavu českých dějin a stížností Mgr. Alice Velkové týkající se okolností výběrového řízení na Ústavu hospodářských a sociálních dějin. Projednal také podnět PhDr. P. Müllerové, PhD. týkající se zjištění přístupu vedení fakulty k tzv. malým oborům.
 5. AS FF UK se na několika zasedáních obšírně zabýval materiálem Hlavní zásady personální politiky na FF UK – druhá verze , který předložil děkan doc. P. Kolář. Na listopadovém zasedání doporučil provést řadu úprav předloženého materiálu [52/9] a s materiálem – se změnami vyplývajícími z přijatých doporučení – vyslovil souhlas [53/9].
 6. AS FF UK se zabýval podnětem prof. J. Slámy týkajícím se principů stanovování výše osobních ohodnocení vedoucích základních součástí FF UK.

V Praze, 6. března 2003 Jan Pelikán

předseda AS FF UK