Minulá volební období

info.ff.cuni.cz-as98-00-pzapisy98-zapis7.htm

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA AS FF UK ZE DNE 1. 10. 1998

Přítomni: dr. Štěpánek, doc Zemánek, dr. Popelka, kol. Příbramská, kol. Trantina

Program:

Předsednictvo AS FF UK se za vedení předsedy dr. Štěpánka zabývalo přípravou programu jednání AS FF UK dne 8.10.1998. Do programu byly zařazeny následující body:

1) Zástupce FF UK v AS UK podá informaci o připravovaných změnách a organizaci voleb do AS FF UK v návaznosti na nový zákon o VŠ. Kol. Trantina informoval předsednictvo, že tuto informaci podá kol. Valeš.

2) Na programu jednání AS FF UK bude projednávání projektu na hodnocení podmínek a kvality výuky na FF UK. Kol. Trantina informoval, že bude diskutována stávající forma projektu, k níž podá komentář kol. A. Vlk. K tomu poznamenal dr. Štěpánek, že konečný návrh projektu, jeho realizaci a využití projedná vedení FF UK.

3) Na jednání AS FF UK bude rovněž projednána otázka bufetu na FF UK. Bude přizvána vedoucí bufetu pí Chvostíková, která bude přímo na jednání reagovat na případné připomínky k provozu a sortimentu bufetu. Dr. Štěpánek navrhuje, aby se jednání zúčastnila také tajemnice FF UK ing. Brabcová.

4) Dr. Štěpánek informoval předsednictvo, že jednání o studijních záležitostech bude na program AS FF UK zařazeno po obdržení podkladů od studijního oddělení. Různé:

Dr. Štěpánek seznámil předsednictvo s návrhem dr. Šiklové z jednání kolegia děkana o zřízení kabinetu „Gender Studies„. Sdělil, že vyzval dr. Šiklovou, aby předložila senátu stručnou verzi žádosti a poté se AS FF UK bude (za účasti dr. Šiklové na jednání AS) touto záležitostí zabývat. Dr. Štěpánek dále uvažuje o písemném informování členů AS FF UK o materiálech k novému VŠ zákonu formou tištěného seznamu těchto materiálů. Předsednictvo projednalo skutečnost, že při usnesení č. 31 minulého jednání AS FF UK došlo k procedurální chybě. AS se tudíž k otázce ustavení skupiny pro jednání pracovišť o požadavcích na jazykovou výuku znovu vrátí při svém jednání dne 7.10.1998

Zapsal: dr. Miroslav Popelka (člen předsednictva AS FF UK)

Praha, 1.10.1998

Zápisy z jednání předsednictva

Akademický senát