Volební období 1998-2000

Harmonogram zasedání a zápisy z jednání

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Zápis z jednání schvaluje senát vždy na následujícím zasedání. Pokud není uvedeno jinak, vystavená verze zápisu je verzí schválenou a upravenou.

2000

13. 1. 2000

24. 2. 2000

9. 3. – AS vzal na vědomí (senát nebyl usnášeníschopný)