Prezentace studentů

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Prezentace kandidátů do studentů

Arbet Petr, Bajus Peter, Bylinský Vladimír, Čermák Jan, Čermák Matěj, Čihák Martin, Doležalová Petra, Drahokoupil Vidímová Sára, Ekl Kryštof, Elger Jan, Frankeová Anna, Froncová Lucie, Frühbauerová Martina, Jaroš Jan, Kašuba Štěpán, Klímová Barbora, Kostková Aneta, Kovařík Jakub, Krumpholcová Linda, Křišťan Vlastimil, Křížek Filip, Kubelka Michal, Kučerová Andrea, Kuchařová Josefína, Lundák Martin, Mikos Rachel, Minařík Martin, Morávková Kateřina, Múčka Jakub, Muchová Sabrina, Pavlorek David, Plášilová Leona, Poncarová Petra, Poul Bronislav, Požárek Jakub, Roček Martin, Rozen David, Rybová Martina, Rys Jiří, Sivoková Kristýna, Studený Luboš, Šebestová Denisa, Šnoblová Vladěna, Tomsová Eva, Truksová Barbora, Vašků Adéla, Vinš Ondřej, Vokáčová Martina, Volná Veronika, Zůnová Anna

Bc. Petr ArbetPetr Arbet

Rok narození: 1989
E-Mail: arbetpetr@gmail.com
Obor a ročník studia: 3. ročník bakalářského studia, obor Psychologie
Navrhovatel: Petr Arbet

Rád Tě poznávám, Petr.

Jsem student 3. ročníku bakalářského studia Psychologie.

Proč kandiduji do AS?

Společně s přáteli z uskupení #Prozměnu2018 bychom rádi rozhýbali senátní lavice a dění na naší alma mater.

Na co se zaměříme společně s #Prozměnu2018?

 • Zefektivnění zápisů do SIS
 • Využívání moderních technologií pro komunikaci se studenty
 • Otevření fakulty studentům
 • Podpoření a zjednodušení fungování spolků a studentských akcí
 • Propojení Fakulty s reálným životem (soukromým/státním sektorem)
 • Nákup automatických externích defibrilátorů (AED) + kurzy první pomoci
 • Zlepšení technického zázemí pro studenty

Osobní cíl

Chtěl bych využít fakultní finance přímo pro studenty (např. nákup fatboyů na odpočívání, mikrovlnka na ohřání jídla…).

Koho volit?

Všechny z party #Prozměnu2018. Hoďte to prosím i ostatním z #Prozměnu2018, ať můžeme opravdu něco změnit!

Díky!


Peter Bajus

Rok narození: 1996
E-Mail: peterbajus@seznam.cz
Obor a ročník studia: 1. ročník bakalářského studia, obor Sociologie
Navrhovatelka: Eva Kyselá

Kdo jsem a co (tu) dělám?

Jmenuji se Peter Bajus a jsem studentem prvního ročníku oboru Sociologie na FF UK v bakalářském programu. Jsem také členem spolku studentů sociologie SOCKA. Spolu s několika dalšími kolegy z oboru pracujeme na projektu, jehož cílem je zvýšení informovanosti společnosti o politické situaci a společenských otázkách a problémech, které jsou často opomíjené, tabuizované nebo záměrně zkreslené, a tím přispět ke zlepšení všeobecného přehledu. Ve volném čase cestuji a rovněž se aktivně věnuji sportu. Cestuji MHD a pravidelně dobíhám vlak.

Proč kandiduji?

Jako student sociologie jsem si vědom chybějícího zastoupení našeho, ale i dalších společenskovědních oborů v AS. Tyto obory sídlí mimo hlavní budovu FF, ať už v Celetné, Hybernské ulici nebo v Jinonicích a je důležité, aby studenti těchto oborů nebyli odtrženi od dění na FF a mohli prosazovat některé vlastní zájmy nebo upozorňovat na problémy spojené s místem jejich studia, a to právě prostřednictvím zvolených zástupců v AS.

Členství v aktivním studentském spolku mi pomohlo uvědomit si důležitosti těchto sdružení ve studentském životě. Fakulta by měla vycházet aktivitě spolků více vstříc, a to především poskytováním zázemí a navýšením finančních prostředků právě ve prospěch aktivit těchto spolků. FF by měla být více otevřena široké veřejnosti a zastávat aktivní roli, organizovat atraktivní přednášky a diskuze v ještě větší míře, naplňovat tak její kulturní funkci a přispět k rozvoji a kultivaci veřejné debaty.

Rád bych rovněž přispěl ke zlepšení nízkého povědomí studentů o akademickém senátu, zpřehlednil jeho fungování a činnosti a tím pozvedl zájem studentů o aktuální dění na fakultě.

Pokud se vám cíle mé i mých kolegů zamlouvají, můžete nám hodit svůj hlas. S vaší podporou máme větší šanci, že tyto záměry budou prosazeny.

Zastupuji studentský spolek SOCKA.


Bc. Vladimír Bylinský

Rok narození: 1993
E-Mail: vladimir.bylinsky@gmail.com
Obor a ročník studia: 1. ročník navazujícího magisterského studia, obor Historie-Obecné dějiny
Navrhovatel: Josef Vašíček


Jan ČermákJan Čermák

Rok narození: 1996
E-Mail: janek.cermak@gmail.com
Obor a ročník studia: 2. ročník bakalářského studia, obory Obecná lingvistika – Švédská studia
Navrhovatelka: Veronika Volná

Studuji 2. ročník Švédských studií a Obecné lingvistiky. Zároveň pracuji od listopadu jako pomocná vědecká síla na Ústavu obecné lingvistiky.

Ve volném čase hraji na housle a violu, jsem členem smyčcového orchestru a věnuji se komorní hře. Vím proto, jak je mezi lidmi důležitá souhra, má-li se dospět k dobrému výsledku.

Během svého studia jsem si všiml několika věcí, které nefungují, jak by mohly, a byť mohou vypadat jako maličkosti, pro každodenní pohyb v rámci fakulty jsou přeci jen podstatné. Jedná se např. o sdělení knihovny o konci výpůjční lhůty, které člověk obdrží často příliš pozdě. Řešení je nasnadě – zasílat studentům upozornění dříve či ve dvou vlnách.

Problémem snad každého studenta je hlad. Role bistra na FF je tedy klíčová. Rád bych prosadil delší otevírací dobu a lepší zásobování, aby se nestalo, že během odpoledne má člověk na výběr pouze z drahých baget.

V tomto semestru jsem byl svědkem toho, že se nerealizoval volitelný předmět z toho důvodu, že v rámci ústavu pro něj nebylo možné najít místnost. Provozní záležitosti by neměly omezovat výuku. Chtěl bych se zasadit o větší propojení využívání prostorů jednotlivých kateder, které by mělo vést jednak k důstojnému prostředí pro výuku a jednak k adekvátnímu prostorovému využití jednotlivých místností.

V senátu bych rád usiloval o to, aby problémy, které mají jednoduchá řešení, byly jedoduše vyřešeny.

Kandiduji společně se svým bratrem Matějem v rámci uskupení Není nám to jednorožec (www.neninamtoffuk.com) a zároveň podporuji uskupení FFacultas Activa.


Bc. Matěj Čermákčermák_matěj

Rok narození: 1994
E-Mail: matej.cermak@gmail.com
Obor a ročník studia: 1. ročník navazujícího magisterského studia, obory České dějiny v evropském kontextu – Studia nových médií
Navrhovatelka: Sabrina Muchová

V průběhu studia jsem pracoval na několika místech různě spojených s fakultou, ať už to byla Knihovna Jana Palacha, Centrum medievistických studií UK a AV ČR, nebo Oddělení vědy, kde jsem dodnes.

Ve volném čase rád fotím na analog, tancuji swing, a putuji krajinou.

Po zkušenostech z Erasmu v Lyonu vnímám, jak je důležité perfektně ovládat cizí jazyky. Proto nerozumím tomu, proč nejsou začátečnické kurzy v Jazykovém centru FFUK pro zájemce zdarma. V dalších úrovních to vede k přetlaku účastníků v kurzech. Ti, kteří si z různých důvodů platit jazykové kurzy v Centru nemohou, zpomalují pokrok pokročilejších studentů. Rád bych tuto zvláštní skutečnost v případě zvolení do senátu napravil.

Jako věčně chudý student jsem si vědom omezené možnosti stravování v okolí fakulty, a proto bych se rád věnoval vyjednávání slev a zlevněných studentských menu v okolních stravovacích zařízeních. Mohla by vzniknout zdravá konkurence, jež by vedla k neustálému zlepšování kvality nabízených služeb i v rámci menzy nebo bistra Mezi řádky. Se stravováním souvisí i problém absence mikrovlnek pro ohřívání vlastních pokrmů na fakultě, stejně jako chybějící výdejníky čisté vody pro ty, kdo myslí ekologicky, a kteří zároveň zažívají těžkosti při doplňování PET lahví na toaletách.

Kromě hlavní budovy na Palachově náměstí studuji také v Jinonicích. Tamní budova zcela postrádá zázemí, které by umožnilo studentům rodičům přebalit děti či je odložit na nezbytnou dobu v dětském koutku. Těchto vymožeností se na hlavní budově FFUK podařilo dosáhnout, a já bych rád viděl pokrok i v Jinonicích a Celetné.

Kandiduji v rámci platformy Není nám to jednorožec a podporuji uskupení Ffaculta Activa. Je samozřejmostí, že jsem připraven v akademickém senátu hájit zájmy studentů historických oborů stejně jako Nových médií.


Martin ČihákMartin Čihák

Rok narození: 1997
E-Mail: martin.cih@gmail.com
Obor a ročník studia: 2. ročník bakalářského studia, obor Psychologie
Navrhovatelka: Veronika Volná

Ahoj, jmenuju se Martin a jsem ve druhém ročníku bakalářské psychologie, zajímají mě hlavně kognitivní vědy. Kromě studia mysli mě baví i matematika, filosofie nebo lingvistika. Při své katedře spoluzakládám spolek, který by měl organizovat vzdělávací a volnočasové aktivity, loni jsem v rámci projektu Mind the Mind vedl workshopy o destigmatizaci duševně nemocných, v NUDZu jsem vypomáhal s výzkumným projektem o neuroestetice. Když si chci odpočinout, jdu si zaběhat nebo jen tak popíjím zelený čaj.

Pokud bych byl zvolen, zajímala by mě hlavně tři následující témata:

Kvalita výuky. Je správně, že učitelé dostávají zpětnou vazbu prostřednictvím studentských evaluací. Chybí mi ovšem jednak systémové reakce vedení některých kateder a ústavů (např. v případě dlouhodobě negativního hodnocení předmětů) a jednak explicitní ocenění nejlepších pedagogů vedením fakulty.

Modernizace fakulty. Naše alma mater by měla podporovat spolupráci oborů např. prostřednictvím otevírání interdisciplinárních předmětů nebo celých studijních programů. Bát bychom se neměli ani oborů v angličtině: mohly by nám přinést chybějící finance nebo rozšířit pedagogický sbor o zahraniční odborníky.

Komunikace. Akademický senát by měl více komunikovat se studenty i pedagogy: měl by informovat o své činnosti (např. na facebooku) a debatovat o svých rozhodnutích s těmi, kterých se týkají (třeba na tzv. focus groups).

Kandiduji v rámci uskupení FFacultas Activa. Detailnější rozpracování naší vize, kterou bychom chtěli společně hájit, najdete na našich stránkách a máte-li na nás nějaký dotaz, rádi vám ho zodpovíme na našem facebooku.

Zamlouvá-li se vám tato vize, zvažte prosím hlasy i pro ostatní členy našeho uskupení, protože jen v týmu budeme mít možnost ji prosadit.

Podporujeme uskupení Není nám to jednorožec.


Mgr. BcA. Petra Doležalová, MBAPetra Doležalová

Rok narození: 1979
E-Mail: petra.dolezalova@seznam.cz
Obor a ročník studia: 3. ročník bakalářského studia, obor Psychologie
Navrhovatelka: Petra Doležalová

Petra, těší mě.

Mám za sebou studium na IMS FSV UK, University of Greenwich, Vysoké škole umění Fontys a pracovní zkušenosti jak v korporátní sféře, tak v neziskovém sektoru a pomáhajících profesích. Loni jsem na FF UK absolvovala Sociální pedagogiku, aktuálně jsem ve 3. ročníku Psychologie a pracuji jako taneční a sociální pedagožka a začínající psychoterapeutka.

Proč kandiduji do AS?

Společně s přáteli z #Prozměnu2018 nám jde o

 • Zefektivnění zápisů do SIS

chceme dokázat nemožné a přemluvit SIS, aby fungoval

 • Využívání moderních technologií pro komunikaci se studenty

vytvoření FB skupiny, abyste se měli kam obrátit, když je potřeba

 • Otevření fakulty studentům

volné užívání učeben po výuce, vytvoření „odpočinkových prostor“, kde se dá pobýt a udělat týmové úkoly, nákup stolků a židliček na chodby atd.

 • Podpoření a zjednodušení fungování spolků a studentských akcí

systematická podpora pro zakládání studentských spolků, prostorové zázemí atd.

 • Propojení Fakulty s reálným životem (soukromým/státním sektorem)

vybrané bakalářské/diplomové práce vypisované v kooperaci se soukromým/státním sektorem – student/ka na dané téma zpracuje práci, katedra/ústav za to dostane peníze a student/ka získá skvělé zkušenosti, reference a kontakty

 • Nákup automatických externích defibrilátorů (AED) + kurzy první pomoci

ve všech budovách musí být AED a studenti musí mít možnost projít zdarma nácvikovým kurzem první pomoci

 • Zlepšení technického zázemí pro studenty

dostatek prostoru v lavicích, zásuvky (prodlužovačky) na PC atd.

Osobní cíl

Rozšíření a podpora poradenských služeb a dalších aktivit zaměřených na prevenci psychických a souvisejících fyzických problémů studentů i vyučujících.

Koho volit?

Všechny z party #Prozměnu2018. Hoďte to prosím i ostatním z #Prozměnu2018, ať můžeme opravdu něco změnit!

Díky!


Bc. Sára Drahokoupil VidímováSára Drahokoupil Vidímová

Rok narození: 1990
E-Mail: sara.vidimova@gmail.com
Obor a ročník studia: 3. ročník navazujícího magisterského studia, obor Politické teorie a současné dějiny
Navrhovatel: Ondřej Crhák

Studuji třetí ročník magistra politologie a nyní jsem podruhé na Erasmu v Paříži, kde pracuji mimo jiné na diplomce o současném francouzském populismu. Absolvovala jsem také bakalářské studium francouzské filologie a po návratu doufám ve zdárné dokončení magistra a v pokračování na doktorát.

Proč kandiduji?

Po dobu studia jsem se aktivně zapojovala ve studentských spolcích, vedle spoluzaložení Studentského Majálesu jsem se nedávno také podílela na vytváření studentských prostor v Kampusu Hybernská. Uplynulé dva roky jsem působila ve fakultním senátu, což mi umožnilo realisticky nahlédnout, co je a co není možné změnit či prosadit. Chtěla bych na to navázat a dotáhnout do konce věci, které jsem buď pouze začala, anebo ani nezačala. Jsem také členkou univerzitního senátu, tudíž budu ráda na tomto přesahu stavět a univerzitní témata otevírat i na půdě fakulty, a naopak.

Co chci dělat?

–        více a lépe popularizovat senát, seznamovat s jeho činností všechny studenty a studentky

–       navrhnout společně s ostatními systém financování studentských aktivit tak, aby byl přehledný a transparentní

–        iniciovat koncepční diskuzi o modernizaci oborů, ale také o jejich prezentaci navenek

–        podílet se na tom, aby byla fakulta otevřená, moderní, spravedlivá a k životnímu prostředí šetrná. Budu navazovat na debaty o sexuálním násilí, budu se zajímat o tristní mzdy našich akademiků a akademiček (v koordinaci s fakultními odbory) a budu se také zabývat možnostmi pro začínající badatele a badatelky (kariérní řád, vnitřní a jiné granty na studentskou vědu, doktorské studium)

Kandiduji za uskupení Není nám to jednorožec,  a zároveň podporuji uskupení Ffakultas Aktiva. V případě zvolení se chci zasadit o to, abychom spolupracovali v rámci jednotné studentské kurie.

Děkuji za případnou podporu!


Kryštof EklKryštof Elk

Rok narození: 1993
E-Mail: krystof.ekl@gmail.com
Obor a ročník studia: 2. ročník bakalářského studia, obor Andragogika a personální řízení
Navrhovatel: Kryštof Ekl

Rád Tě poznávám, Kryštof
Studuji Andragogiku a personální řízení, miluji jógu a taekwondo, zajímá mě tak nějak průřezově všechno, co se u nás na oboru učí a rád aktivně ovlivňuji dění kolem sebe.

Proč kandiduji do AS?

Protože spolu s ostatními z #Prozměnu2018 se místo brblání na problémy soustředíme na to, co můžeme pro jejich odstranění sami udělat, což v tomto případě znamená kandidovat.

Na co se zaměříme společně s #Prozměnu2018?

 • Zefektivnění zápisů do SIS

chceme dokázat nemožné a přemluvit SIS, aby fungoval

 • Využívání moderních technologií pro komunikaci se studenty

vytvoření FB skupiny, abyste se měli kam obrátit, když je potřeba

 • Otevření fakulty studentům

volné užívání učeben po výuce, vytvoření „odpočinkových prostor“, kde se dá pobýt a udělat týmové úkoly, nákup stolků a židliček na chodby atd.

 • Podpoření a zjednodušení fungování spolků a studentských akcí

systematická podpora pro zakládání studentských spolků, prostorové zázemí atd.

 • Propojení fakulty s reálným životem (soukromým/státním sektorem)

vybrané bakalářské/diplomové práce vypisované v kooperaci se soukromým/státním sektorem – student/ka na dané téma zpracuje práci, katedra/ústav za to dostane peníze a student/ka získá skvělé zkušenosti, reference a kontakty

 • Nákup automatických externích defibrilátorů (AED) + kurzy první pomoci

ve všech budovách musí být AED a studenti musí mít možnost projít zdarma nácvikovým kurzem první pomoci

 • Zlepšení technického zázemí pro studenty

dostatek prostoru v lavicích, zásuvky (prodlužovačky) na PC atd.

Osobní cíl

Pomoct ostatním s jejich osobními cíli, anžto jsou super (ty cíle i lidi) a zasadit se o relaxační prostory, kde člověk bude moci jít ve stopách velikánů.

Koho volit?

Všechny z party #Prozměnu2018. Hoďte to prosím i ostatním od nás, ať můžeme opravdu něco změnit!

Díky!


Jan ElgerJan Elger

Rok narození: 1992
E-Mail: jan.elger@gmail.com
Obor a ročník studia: 1. ročník bakalářského studia, obor Politologie
Navrhovatelka: Denisa Šebestová

Ahoj, jmenuji se Jan Elger a studuji první ročník bakalářského oboru na Ústavu politologie. Zatím ve středu mého studijního zájmu leží Americká a Evropská unie, dále chci také rozvíjet svůj zájem a znalosti politické filosofie.

Mimoškolní aktivity, kterým se věnuji, mimo jiné zahrnují práci v agenturním zpravodajství a aktivní participaci na platformě Flog, se kterou pořádáme různé kulturní akce a semináře na gymnáziích. Aktivně se věnuji silniční cyklistice a dlouhému triatlonu.

Ve Fakultním senátu se zasadím o zlepšení vnějších vztahů Fakulty (z vlastní zkušenosti vím, že na základě nepravdivých nebo nedostatečných informací o Fakultě se někteří potenciální zájemci o studium rozhodli pro jinou universitu). Budu podporovat rozšiřování a utváření veřejného obrazu Fakulty. Budu působit jako hlas studentstva bakalářských oborů v senátu, aktivně s nimi komunikovat a prosazovat jejich zájmy. Zasadím se o zlepšení prostředí na Fakultě rozšířením košů na tříděný odpad a podpořím možnost parkování bicyklů u Fakulty. Jelikož obor politologie, knihovnictví a sociální práce jsou Fakultní exklávou, prozkoumám, jaké jsou možnosti, aby tomu tak do budoucna nebylo.

Kandiduji v rámci uskupení FFacultas Activa. Detailnější rozpracování naší vize, kterou bychom chtěli společně hájit, najdete na našich stránkách a máte-li na nás nějaký dotaz, rádi vám ho zodpovíme na našem Facebooku.

Zamlouvá-li se vám tato vize, zvažte prosím hlasy i pro ostatní členy našeho uskupení, protože jen v týmu budeme mít možnost ji prosadit.

Podporujeme uskupení Není nám to jednorožec.


Anna FrankeováAnna Frankeová

Rok narození: 1996
E-Mail: anna.frankeova@praha.eu
Obor a ročník studia: 2. ročník bakalářského studia, obor Politologie
Navrhovatelka: Sára Drahokoupil Vidímová

Jmenuji se Anna Frankeová a studuji druhým rokem bakalářské studium na katedře politologie. Vedle studia pracuji na poloviční úvazek na Magistrátu hl. města Prahy.

Ve svém volném čase se snažím co nejvíce zapojit do veřejného dění a do dění na Karlově Univerzitě. V současné době spoluorganizuji vzdělávací týden o Evropské unii na Karlově Univerzitě. Tento projekt dělám ve spolupráci se senátory z celouniverzitního senátu. Naším cílem je oslovit co nejvíce lidí, kteří nestudují humanitní obory a probudit v nich zájem o Evropskou unii. Dále jsem v pracovní skupině, která se zabývá fondem mobility na UK. Tato skupina byla sestavena celouniverzitním senátem a výsledkem by mělo být efektivní zužitkování 8 milionů korun, které senát přidal do rozpočtu fondu mobility. Nedávno jsem se přidala do politologického spolku Polis. Ráda bych pomáhala s pořádáním přednášek na různá aktuální témata.

Pokud bych byla zvolena do senátu, ráda bych pracovala hlavně na propojení studentů mezi sebou. Studuji na jedné z kateder, která není na hlavní budově, ale v Jinonicích. Bohužel často pociťuji odtržení našeho oboru od dění na fakultě. Spolková kolegia, která by jednala o problémech Fakulty, by toto rozdrobení mohla překlenout. Jako klíčové vnímám zapojení studentů do projektů a organizací. Senát by měl studenty co nejvíce motivovat, aby se aktivita stala součástí studia na Fakultě.

Kandiduji v rámci uskupení FFacultas Activa. Detailnější rozpracování naší vize, kterou bychom chtěli společně hájit, najdete na našich stránkách a máte-li na nás nějaký dotaz, rádi vám ho zodpovíme na našem facebooku.

Zamlouvá-li se vám tato vize, zvažte prosím hlasy i pro ostatní členy našeho uskupení, protože jen v týmu budeme mít možnost ji prosadit.

Podporujeme uskupení Není nám to jednorožec.


Bc. Lucie FroncováLucie Froncová

Rok narození: 1991
E-Mail: lucie.froncova@seznam.cz
Obor a ročník studia: 4. ročník bakalářského studia, obor Psychologie
Navrhovatelka: Lucie Froncová

Ráda Tě poznávám, Lucka.
Studiu psychologie se věnuji přes čtyři roky. Ráda se nicméně vzdělávám i nad rámec výuky; sama pořádám různé (zejména vzdělávací) psychologické akce: již druhým rokem jsem organizátorkou destigmatizačního projektu Psychobraní v Praze, aktuálně pak jsem také koordinátorkou celostátní konference ČASP.

Proč kandiduji do AS?

Společně s přáteli z uskupení #Prozměnu2018 bychom rádi rozhýbali senátní lavice a dění na naší alma mater.

Na co se zaměříme společně s #Prozměnu2018?

 • Zefektivnění zápisů do SIS

přemluvíme SIS, aby fungoval

 • Využívání moderních technologií pro komunikaci se studenty

vytvoření FB skupiny, abyste se měli kam obrátit, když je třeba

 • Otevření fakulty studentům

volné užívání učeben po výuce, vytvoření „odpočinkových prostor“

 • Podpoření a zjednodušení fungování spolků a studentských akcí

systematická podpora pro zakládání studentských spolků, prostorové zázemí atd.

 • Propojení Fakulty s reálným životem (soukromým/státním sektorem)

vybrané bakalářské/diplomové práce vypisované v kooperaci se soukromým/státním sektorem

 • Nákup automatických externích defibrilátorů (AED) + kurzy první pomoci

AED ve všech budovách a možnost nácvikových kurzů první pomoci zdarma

 • Zlepšení technického zázemí pro studenty

dostatek prostoru v lavicích, zásuvky (prodlužovačky) na PC atd.

Osobní cíl

Budu pokračovat v tom, co již umím. Ráda bych zvýšila nabídku školních i mimoškolních vzdělávacích přednášek a kurzů – zejména těch praktických; ty pokládám za stěžejní.

Koho volit?

Všechny z party #Prozměnu2018. Hoďte to prosím i ostatním z #Prozměnu2018, ať můžeme opravdu něco změnit!

 • Arbet
 • Doležalová
 • Ekl
 • Froncová
 • Frühbauerová
 • Jaroš
 • Klímová
 • Krumpholcová
 • Kučerová
 • Kuchařová
 • Morávková
 • Plášilová
 • Sivoková
 • Šnoblová

Díky!

Lucka


Martina FrühbauerováMartina Frühbauerová

Rok narození: 1996
E-Mail: martina.fru@gmail.com
Obor a ročník studia: 2. ročník bakalářského studia, obor Andragogika a personální řízení
Navrhovatelka: Josefína Kuchařová

Ráda Tě poznávám, Martina.
Na FF studuji druhým rokem obor Andragogika a personální řízení a vedle studia spoluorganizuji program stáží v jedné mezinárodní společnosti. Nestačí? Taky si říkám – proto ve volném čase provádím jazykovou korekturu diplomových prací, zajímám se o politiku a chodím navštěvovat osamělé seniory. I tak mi ale zbývá dostatek času, který bych ráda věnovala studentům naší fakulty.

Proč kandiduji do AS?

Společně s přáteli z uskupení #Prozměnu2018 bychom rádi rozhýbali senátní lavice a dění na naší alma mater.

Na co se zaměříme společně s #Prozměnu2018?

 • Zefektivnění zápisů do SIS
 • Využívání moderních technologií pro komunikaci se studenty
 • Otevření fakulty studentům
 • Podpoření a zjednodušení fungování spolků a studentských akcí
 • Propojení Fakulty s reálným životem (soukromým/státním sektorem)
 • Nákup automatických externích defibrilátorů (AED) + kurzy první pomoci
 • Zlepšení technického zázemí pro studenty

Osobní cíl

Jako členka AS se zasadím o to, aby studentská kurie nefungovala jen jako uskupení patnácti studentů, ale jako spolupracující tým, a to ať už bude finální sestava jakákoliv.

Koho volit?

Všechny z party #Prozměnu2018. Hoďte to prosím i ostatním z #Prozměnu2018, ať můžeme opravdu něco změnit!

A z koho se naše parta skládá?

 • Petr Arbet
 • Petra Doležalová
 • Kryštof Ekl
 • Lucie Froncová
 • Martina Frühbauerová
 • Jan Jaroš
 • Barbora Klímová
 • Linda Krumpholcová
 • Andrea Kučerová
 • Josefína Kuchařová
 • Leona Plášilová
 • Kristýna Sivoková
 • Vladěna Šnoblová
 • Kateřina Morávková

Díky, vážíme si toho!

Martina


Mgr. Jan JarošJan Jaroš

Rok narození: 1989
E-Mail: email.jaros@gmail.com
Obor a ročník studia: 3. ročník bakalářského studia, obor Psychologie
Navrhovatel: Jan Jaroš

Rád Tě poznávám, Honza.

Studuji 3. ročník Bc. na Psychologii. Vystudoval jsem Právnickou fakultu UK a tamtéž dokončuji doktorát.

Proč kandiduji do AS?

Společně s přáteli z uskupení #Prozměnu2018 bychom rádi rozhýbali senátní lavice a dění na naší alma mater.

Na co se zaměříme společně s #Prozměnu2018?

 • Zefektivnění zápisů do SIS

chceme dokázat nemožné a přemluvit SIS, aby fungoval

 • Využívání moderních technologií pro komunikaci se studenty

vytvoření FB skupiny, abyste se měli kam obrátit, když je potřeba

 • Otevření fakulty studentům

volné užívání učeben po výuce, vytvoření „odpočinkových prostor“, kde se dá pobýt a udělat týmové úkoly, nákup stolků a židliček na chodby atd.

 • Podpoření a zjednodušení fungování spolků a studentských akcí

systematická podpora pro zakládání studentských spolků, prostorové zázemí atd.

 • Propojení Fakulty s reálným životem (soukromým/státním sektorem)

vybrané bakalářské/diplomové práce vypisované v kooperaci se soukromým/státním sektorem – student/ka na dané téma zpracuje práci, katedra/ústav za to dostane peníze a student/ka získá skvělé zkušenosti, reference a kontakty

 • Nákup automatických externích defibrilátorů (AED) + kurzy první pomoci

ve všech budovách musí být AED a studenti musí mít možnost projít zdarma nácvikovým kurzem první pomoci

 • Zlepšení technického zázemí pro studenty

dostatek prostoru v lavicích, zásuvky (prodlužovačky) na PC atd.

Osobní cíl

Jako právník si beru na starost vyčistit, zjednodušit, a pro studenty/učitele zpřehlednit fakultní předpisy. Zní to jako nuda. Bude to nuda (pro mě). Ale když se to povede, bude to stát za to!

Koho volit?

Všechny z party #Prozměnu2018. Hoďte to prosím i ostatním z #Prozměnu2018, ať je nás dost a můžeme opravdu něco změnit!

Díky a krásný den! H.


Štěpán KašubaŠtěpán Kašuba

Rok narození: 1995
E-Mail: kasuba141@centrum.cz
Obor a ročník studia: 1. ročník bakalářského studia, obor Sociologie
Navrhovatelka: Eva Kyselá

Kdo jsem a co (tu) dělám?

Jmenuji se Štěpán Kašuba a jsem studentem prvního ročníku bakalářského studia Sociologie na FF UK. Jsem členem studentského spolku studentů sociologie SOCKA. Spolu s několika dalšími lidmi z oboru se snažíme vytvořit projekt, který by pomohl lidem zlepšit jejich povědomí o společenských otázkách a problémech.

Proč kandiduji?

Jedním z důvodů mé kandidatury je, že společenskovědním oborům dlouhodobě chybí zastoupení v akademickém senátu. Jako případný zástupce v AS chci prosazovat navýšení finančních prostředků pro studentské aktivity, zlepšení prezentace fakulty u široké veřejnosti, nebo zlepšení výuky jazyků. Filozofická fakulta by měla být otevřenou a transparentní institucí.

Pokud se vám cíle mé i mých kolegů zamlouvají, můžete pro nás hlasovat. S vaší podporou máme větší šanci, že tyto záměry budou prosazeny.

Zastupuji studentský spolek SOCKA.


Bc. Barbora KlímováBarbora Klímová

Rok narození: 1993
E-Mail: barena.kl@gmail.com
Obor a ročník studia: 1. ročník navazujícího magisterského studia, obor Psychologie
Navrhovatelka: Barbora Klímová

Ráda Tě poznávám, Barča
Studuji psychologii, ráda cestuji, hraji na klavír, sleduji fotbal a zajímám se o veřejné dění. Ve volném čase také mj. vypomáhám v kanceláři Erasmus +, a tak znám fakultu a její strukturu velice dobře.

Proč kandiduji do AS?

Společně s přáteli z uskupení #Prozměnu2018 bychom rádi rozhýbali senátní lavice a dění na naší alma mater.

Na co se zaměříme společně s #Prozměnu2018?

 • Zefektivnění zápisů do SIS

chceme dokázat nemožné a přemluvit SIS, aby fungoval

 • Využívání moderních technologií pro komunikaci se studenty

vytvoření FB skupiny, abyste se měli kam obrátit, když je potřeba

 • Otevření fakulty studentům

volné užívání učeben po výuce, vytvoření „odpočinkových prostor“, kde se dá pobýt a udělat týmové úkoly, nákup stolků a židliček na chodby atd.

 • Podpoření a zjednodušení fungování spolků a studentských akcí

systematická podpora pro zakládání studentských spolků, prostorové zázemí atd.

 • Propojení fakulty s reálným životem (soukromým/státním sektorem)

vybrané bakalářské/diplomové práce vypisované v kooperaci se soukromým/státním sektorem – student/ka na dané téma zpracuje práci, katedra/ústav za to dostane peníze a student/ka získá skvělé zkušenosti, reference a kontakty

 • Nákup automatických externích defibrilátorů (AED) + kurzy první pomoci

ve všech budovách musí být AED a studenti musí mít možnost projít zdarma nácvikovým kurzem první pomoci

 • Zlepšení technického zázemí pro studenty

dostatek prostoru v lavicích, zásuvky (prodlužovačky) na PC atd.

Osobní cíl

Chtěla bych zvýšit možnosti v propojení našich studentů a studentů přijíždějících k nám na Erasmus +. Důležité pro mě je také vyvolání diskuze o roli fakulty ve veřejném dění.

Koho volit?

Všechny z party #Prozměnu2018. Hoďte to prosím i ostatním z #Prozměnu2018, ať můžeme opravdu něco změnit!

Díky!


Aneta KostkováAneta Kostková

Rok narození: 1994
E-Mail: aneta123kostkova@seznam.cz
Obor a ročník studia: 1. ročník bakalářského studia, obor Politologie
Navrhovatelka: Aneta Kostková

Jsem studentkou prvního ročníku bakalářského studia oboru politologie. Tento obor jsem si vybrala, protože si chci prohloubit teoretické znalosti o mezinárodních vztazích. Zajímám se především o historii, politologii a literaturu.

Do Akademického senátu kandiduji poprvé. Mým cílem je zasadit se o změnu několika věcí, které mi na fakultě chybí nebo mi přijdou nedostatečně řešeny. Zároveň bych se chtěla aktivně podílet na zlepšování kvality výuky a služeb, které Filosofická fakulta studentům nabízí. V Akademickém senátu bych se chtěla zaměřit především na tyto body:

Jazykové kurzy

 • Zasadím se o to, aby na Filosofické fakultě UK byly jazykové kurzy rozšířeny o úroveň A1, protože jazyková vybavenost je dnes nezbytným požadavkem na trhu práce. Dále budu prosazovat, aby se zároveň rozšířila i kapacita kurzů.

Kurzy odborného specializovaného jazyk

 • Budu prosazovat, aby byly na Filosofické fakultě UK zavedeny kurzy odborného specializovaného jazyka pro všechny studenty, jejichž primárním oborem není studium cizího jazyka. Věřím, že pro studenty univerzity je znalost odborné terminologie jejich oboru v cizím jazyce nezbytnost, bez které se neobejdou.

Odborná praxe jako povinně volitelný předmět

 • Budu prosazovat, aby na FF UK byla zavedena odborná praxe v rámci povinně volitelného předmětu, aby studenti získali praktické zkušenosti s prací ve svém oboru.

Jinexit

 • Jelikož se obor politologie vyučuje v Jinonicích, studenti se nemohou dostatečně angažovat v dění na fakultě a jsou z ní vyloučeni. Proto budu prosazovat, aby se tento obor přesunul do hlavní budovy fakulty. Věřím, že náš obor je dostatečně významný na to, aby měl v hlavní budově Filosofické fakulty své místo.

Jakub KovaříkJakub Kovařík

Rok narození: 1992
E-Mail: kovarik.jakub9@gmail.com
Obor a ročník studia: 5. ročník bakalářského studia, obor Filozofie
Navrhovatelka: Kateřina Časarová

Jmenuji se Jakub Kovařík, studuji 5.ročník bakalářského studia filosofie. K zájmu o fakultní dění mě přivedl Filosofický spolek Praxis, ve kterém jsem působil nejprve jako řadový člen výboru, následně jako jeho předseda a nyní jsem v jeho disciplinární komisi. V akademickém roce 2015/16 jsem byl členem Studentské rady FF UK.

Angažování v Praxis mi umožnilo nahlédnout do vztahu fakulty a studentských spolků. A přestože fungování podobných studentských iniciativ pomáhá fakultě i v oblastech, na které se z různých důvodů nesoustředí, ne vždy je tento přínos reflektován ve vzájemných vztazích. Příkladem může být například nepřehledné financování spolkových aktivit.

Rád bych se rovněž zasadil o lepší přístupnost kurzů cizích jazyků, v současné době totiž neexistuje bezplatná možnost studovat vybraný jazyk od začátečnických úrovní. Nutné absolvování kurzů CŽV (zejména s ohledem na zvýšení vstupních požadavků na úroveň mírně pokročilí) zásadním způsobem zasahuje do rozpočtu studenta.

Důvodem mé nezávislé kandidatury je především fakt, že se mi příčí představa hlasování na základě příslušnosti k určitému uskupení. I z toho důvodu nepodporuji žádnou konkrétní skupinu, ale pouze kolegy, se kterými se shoduji na tomto přístupu (Barbora Truksová, Martin Lundák, David Pavlorek).

Další body (nejen) mého programu naleznete na adrese https://nezavisleffuk.webnode.cz/


Linda KrumpholcováLinda Krumpholcová

Rok narození: 1994
E-Mail: linda.krumpholcova@gmail.com
Obor a ročník studia: 4. ročník bakalářského studia, obor Psychologie
Navrhovatelka: Linda Krumpholcová

Ráda Tě poznávám, Linda.

Studuji 4. ročník Bc. oboru Psychologie a během studia se věnuji lektorování ve Scio.

Proč kandiduji do AS?

Protože se zajímám o dění na fakultě, a společně s přáteli z uskupení #Prozměnu2018 vidíme potenciál uskutečnit změny, které pocítíte (příjemně).

Na co se zaměříme společně s #Prozměnu2018?

 • Zefektivnění zápisů do SIS

přemluvíme SIS, aby fungoval

 • Využívání moderních technologií pro komunikaci se studenty

vytvoření FB skupiny, abyste se měli kam obrátit, když je potřeba

 • Otevření fakulty studentům

volné užívání učeben po výuce, vytvoření „odpočinkových prostor“

 • Podpoření a zjednodušení fungování spolků a studentských akcí

systematická podpora pro zakládání studentských spolků, prostorové zázemí atd.

 • Propojení Fakulty s reálným životem (soukromým/státním sektorem)

vybrané bakalářské/diplomové práce vypisované v kooperaci se soukromým/státním sektorem

 • Nákup automatických externích defibrilátorů (AED) + kurzy první pomoci

AED ve všech budovách a možnost nácvikových kurzů první pomoci zdarma

 • Zlepšení technického zázemí pro studenty

dostatek prostoru v lavicích, zásuvky (prodlužovačky) na PC atd.

Osobní cíl

Za mne je to jednoznačně „zlepšení komunikace mezi studenty a vyučujícími.“ Stejně jako nyní fungují schůze katedry, představuji si taková setkání též v rámci kateder, společně s námi, studenty. Výsledkem bude podporující atmosféra, a lepší informovanost pro všechny zúčastněné.

Koho volit?

Všechny z party #Prozměnu2018. Hoďte to prosím i ostatním z #Prozměnu2018, ať můžeme opravdu něco změnit!

 • Arbet
 • Doležalová
 • Ekl
 • Froncová
 • Frühbauerová
 • Jaroš
 • Klímová
 • Krumpholcová
 • Kučerová
 • Kuchařová
 • Plášilová
 • Sivoková
 • Šnoblová
 • Morávková

S díky,

Linda


Bc. Vlastimil KřišťanVlastimil Křišťan

Rok narození: 1989
E-Mail: kristan.vlastimil@gmail.com
Obor a ročník studia: 5. ročník navazujícího magisterského studia, obor Historie – obecné dějiny
Navrhovatel: Michal Kubelka

ManiFFest Šovinistického bloku pro volby do AS FF UK 2018

Zatímco 20. století ovlivnily feministické myšlenky bojující za rovnoprávnost žen, my Šovinisté University Karlovy (ŠUK) chceme v 21. století naši společnost posunout opět o kus dále a zajistit konečně i rovnoprávnost všech mužů a mužů opačného či jiného pohlaví.

Chceme bojovat proti falešným aktivistům, kteří zvedají jednotně svůj jednoroh dle předem daných notiček vytvořených v žoldu establishmentu. Chceme bojovat proti starým strukturám, které snad již patnáctkrát ovládly Akademický senát. Chceme bojovat proti všeobjímajícímu prastarému zlu. A chceme na naší Alma mater ustanovit nový volební rekord.

Naším úkolem je normalisování situace v akademické společnosti a zajištění jednotné rozvinuté akademické fronty, která jediná se může poučit z krizového vývoje budoucích let. Jsme prozřetelností předurčeni navázat na tradice fakultních spolků typu KliKoŽiv a dále tento jedinečný odkaz předchůdců rozvíjet v duchu 21. století. Jsme si vědomi, že naše snažení o novou, lepší, akademickou obec nemusí být, a nebude, všemi přijímáno, ale to nám nezabrání tyto změny prosadit všemi prostředky. Předně prostředky přímého, tajného, rovného hlasování prováděného v nejlepším vědomí a svědomí při schůzích AS FF UK s cílem podpořit budování světlé budoucnosti naší Fakulty. Ano, slibujeme Vám, že bude líp, bez ohledu na to jak již je!

STOP jednorohům a strukturám
Tato Fakulta je naše!
Volte Šovinistický blok!
Volte ŠUK!


Bc. Filip KřížekFilip Křížek

Rok narození: 1993
E-Mail: krizek.filip@gmail.com
Základní součást: 2. ročník navazujícího magisterského studia, obor Historie – obecné dějiny
Navrhovatel: Jiří Rys

Co nabízím? Troufnu si říct, že dost odlišné vize, než velká část dřívějších studentských senátorů na FF. Fakultu vidím především jako instituci pro studium a rovoj studentů a zároveň vědecké pracoviště. Z tohoto pohledu považuji za nepřípustné propouštění učitelů, či omezování jejich závazků tak, jak jsme toho byli svědky. Na naší fakultě učilo mnoho zajímavých učitelů, někteří z nich byli externisty. Přál bych si, aby ti z nich, kteří měli vysoké hodnocení a jejich přednášky studenti hojně navštěvovali, znovu dostali šanci.

Uvažuji rovněž nad zpřehledněním učitelství pro SŠ, jelikož na FF studuje mnoho lidí, kteří se připravují na povolání učitele.

Budu usilovat o použití co největšího množství dostupných financí na základní fungování budovy, platy zaměstanců a práci knihoven. Mým cílem tedy jsou stabilní podmínky pro učitele i další zaměstnance, dobrý technický stav budov fakulty a další rozvíjení knihoven, zde mám na mysli nákup nových knih i ze zahraničí a úsilí o zefektivnění fungování knihoven (dostupnější depozitáře).

Fakulta bude muset pro tyto účely získat finanční prostředky. Pokusím se přijít s návrhy na úspory, ale i prokoumat další dostupné možnosti financování.

Kdo jsem? Studuji druhý ročník navazujícího magisterského studia historie na Ústavu světových dějin. Kandidatura do  Akademického senátu je mým prvním pokusem kandidovat do fakultního orgánu. O dění na FF jsem se zajímal už dříve a v menší míře na něm spolupůsobil.


Michal KubelkaMichal Kubelka

Rok narození: 1997
E-Mail: michalkubelka16@gmail.com
Obor a ročník studia: 2. ročník bakalářského studia, obor Filozofie
Navrhovatel: Bronislav Poul

Jmenuji se Michal Kubelka a jsem studentem druhého ročníku Bc. filozofie.

Od počátku svého studia se aktivně podílím na univerzitním spolkovém životu. Druhým rokem působím ve Studentské radě filozofické fakulty, v současnosti jako její tajemník. Dále jsem členem současné Disciplinární komise FF UK, v prosinci jsem se stal jejím předsedou. V letošním akademickém roce jsem Filozofickou fakultu reprezentoval na Evropském veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus v Brně a v Praze a na Veletrhu pražských veřejných vysokých škol.

Své zkušenosti bych rád zužitkoval a prohloubil v Akademickém senátu FF UK. Zejména bych se rád zaměřil na záležitosti týkající se spolků, studentského života, propagace fakulty a její atraktivnosti pro nové uchazeče o studium. Těmito oblastmi se zabývám v různé míře od počátku svého studia, ochotně jim věnuji značnou porci svého volného času a hodlám tak činit i nadále. Kandiduji za uskupení Alma mater.


Mgr. Andrea KučerováAndrea Kučerová

Rok narození: 1991
E-Mail: ankucerova@outlook.com
Obor a ročník studia: 2. ročník doktorského studia, obor Sociální psychologie
Navrhovatelka: Andrea Kučerová

Absolvovala jsem na FF UK pětiletý Mgr. obor Psychologie, nyní pokračuji v doktorandském studiu. Zabývám se tématem výchovy dětí, jsem autorkou rozsáhlých kvantitativních šetření názorů veřejnosti na výchovu dětí. Na FF UK aktuálně pracuji také v psychologické poradně, která své služby nabízí všem studentům fakulty.

Během studia jsem fungovala v PSI (psychologická studentská iniciativa), která zajišťovala nácviky vedení rozhovorů s klienty pro studenty psychologie a peer setkání, kde starší studenti předávali své zkušenosti mladším kolegům (např. zkušenosti z ERASMU, psychoterapeutických výcviků, praxe, kurzů ad.). Většina těchto iniciativ se vyčerpala z důvodu nízkého propojení s vedením fakulty, které by mohlo poskytnout organizační a finanční podporu. To bych chtěla změnit.

Působením v AS UK bych chtěla dosáhnout:

 • zlepšení fungování finanční a organizační podpory spolků a studentských aktivit,
 • volného využívání učeben studenty po výuce pro účely studentských aktivit,
 • vytvořením systému tutorů, kdy by starší studenti mohli získat kredity za provázení začínajících studentů,
 • zlepšení komunikace mezi studenty a vedením fakulty,
 • zajištění přímého efektu hodnocení výuky studenty na kvalitu výuky,
 • zvýšení využívání ICT ve vzdělávání, např. konkrétně vytvořením možnosti výpůjček tabletů a notebooků od fakulty pro studenty,
 • udělat veřejný transparentní konkurz pro zlepšení fungování studentské kavárny K4.

Hoďte to prosím i ostatním z Prozměnu2018, ať je nás dost a můžeme opravdu něco změnit!


Josefína KuchařováJosefína Kuchařová

Rok narození: 1997
E-Mail: josefinakucharova@gmail.com
Obor a ročník studia: 2. ročník bakalářského studia, obor Andragogika a personální řízení, 1. ročník bakalářského studia, obor Psychologie
Navrhovatelka: Martina Frühbauerová

Ahoj, jsem Josi a ráda Tě poznávám.

Jsem studentkou oboru Andragogika a personální řízení a oboru Psychologie, které se, spolu s dalšími sociálně vědními obory, dlouhodobě příliš velkému zastoupení v AS FF UK netěší. To bych svou kandidaturou chtěla změnit a přispět k fakultní politice umožňující, aby byly vyslyšeny všechny hlasy napříč širokým spektrem oborů, velkých i malých, které fakulta nabízí.

Proto společně s přáteli z uskupení #Prozměnu2018 kandiduji do AS.

Na co se zaměříme společně s #Prozměnu2018?

 • Zefektivnění zápisů do SIS
 • Zlepšení technického zázemí a využívání moderních technologií
 • Otevření fakulty studentům
 • Podpoření a zjednodušení fungování spolků a studentských akcí
 • Propojení Fakulty s reálným životem (soukromým/státním sektorem)
 • Nákup automatických externích defibrilátorů (AED) + kurzy první pomoci
 • Navýšení množství i kapacity dostupných jazykových kurzů

A mé osobní cíle?

Ráda bych, aby činnost AS nebyla pro studenty tak abstraktní, jako byla kdysi (ne až tak) dávno pro mě, proto se v případě svého zvolení zavazuji o probíraných otázkách pravidelně informovat prostřednictvím naší Facebookové stránky, k nalezení na adrese www.facebook.com/prozmenu2018ffuk.

Dále je mým osobním cílem přispět ke zlepšení podmínek pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, například zjednodušení způsobu komunikace ohledně zajištění potřebných úprav v podmínkách a požadavcích s vyučujícími.

Koho volit?

Hoďte to prosím i ostatním z #Prozměnu2018, ať můžeme opravdu něco změnit!

Kdo je také Pro změnu?

 • Petr Arbet
 • Petra Doležalová
 • Kryštof Ekl
 • Lucie Froncová
 • Martina Frühbauerová
 • Jan Jaroš
 • Barbora Klímová
 • Linda Krumpholcová
 • Andrea Kučerová
 • Josefína Kuchařová
 • Leona Plášilová
 • Kristýna Sivoková
 • Vladěna Šnoblová
 • Kateřina Tále

Děkujeme za Vaši podporu!  – J


Bc. Martin LundákBc. Martin Lundák

Rok narození: 1992
E-Mail: martinlundak@gmail.com
Obor a ročník studia: 3. ročník navazujícího magisterského studia, obor Historie – české dějiny v evropském kontextu: moderní dějiny
Navrhovatel: Martin Jelínek

Jsem studentem 3. ročníku NMgr. studia na Ústavu českých dějin, kde plánuji pokračovat v doktorském studiu. V rámci oboru se zabývám vojenskými dějinami, v nichž se snažím využívat interdisciplinární prvky. Ve volném čase se také věnuji například počítačové technice.

Na fakultě se již třetím rokem angažuji ve Studentské radě FF UK, z toho druhé období jako její předseda. Jsem jedním z organizátorů reprezentačního plesu, pořádaném společně s Pedagogickou fakultou. Zároveň jsem členem disciplinární komise FF UK.

Jako aktivní student jsem častým návštěvníkem zasedání AS FF UK. V případě svého zvolení tedy mám jasnou představu o tom, na které body se chci zaměřit.

V prvé řadě by fakulta měla být ještě přívětivějším prostředím pro studentské a spolkové aktivity – chci se zasadit o větší možnosti finanční podpory pro studentské akce.

Jsem přesvědčen, že naše fakulta by měla častěji a lépe vstupovat do veřejného prostoru, otevřít se veřejnosti, diskutovat s ní a také lépe propagovat nejen sebe sama, ale také fakt, že zde vzdělává mnoho mladých, talentovaných lidí v obrovském množství oborů. Někdy relativně neznámých či malých, ale pro společnost neméně významných.

Při projednávání na fakultě důležitých témat chci obecně přispět důrazem na následující:

 • Věcnost
 • Racionalita
 • Transparentnost

V senátu bych tak mohl nabídnout nejenom znalost prostředí, ale i větší propojení mezi vedením na straně jedné, a spolky a aktivními studenty na straně druhé. Považuji za svou povinnost toto nabídnout fakultě, potažmo celé akademické obci, za léta plná získávání nových schopností a vědomostí.

Kandiduji v rámci volného uskupení aktivních studentů NEZÁVISLE (https://nezavisleffuk.webnode.cz/https://www.facebook.com/nezavisleffuk/) a mimo to podporuji také D. Pavlorka.


Mgr. Rachel MikosRachel Mikos

Rok narození: 1960
E-Mail: rmikos23@yahoo.com
Obor a ročník studia: 6. ročník doktorského studia, obor Mongolistika
Navrhovatelka: Eva Obrátilová

Na FF UK studuji od roku 2004. Po dvou letech studia oboru „Čeština pro cizince“ jsem začala studovat v Semináři mongolistiky ÚJCA, kde v současné době dokončuji doktorské studium.

Dle mého názoru je hlavní výzvou pro následující období pro FF UK zachovat svou roli ve výchově mladých akademiků a rozvoji studia v nejlepších tradicích české pedagogiky, především v šíři a hloubce filologických oborů. Akademické tradice českého lingvistického výzkumu i vzdělávání představují skutečné „rodinné stříbro“ univerzitního prostředí – jak mohu potvrdit na základě svých zkušeností z New Yorku a Británie. Možnost studia více než 70 jazyků, živých i mrtvých, je v dnešní době vzácná výsada, a záleží také na nás, abychom ji chránili před „racionalizačními“ snahami a sílícím celospolečenským antiintelektualismem. Rozmanitost studovaných jazyků na FF UK přežila dlouhá léta ideologizovaného útlaku, a měla by proto přežít útlak současných ideologiích utilitárního komercialismu.

Druhý pilíř mé kampaně spočívá ve vytvoření fakulty otevřené, demokratické a humanisticky založené pro studenty i akademiky. Budu prosazovat vytvoření úřadu univerzitního ombudsmana coby záruky nestrannosti a nezávislosti: nezaujatého moderátora, který je otevřen všem v akademické obci, např. pro otázky genderové nerovnosti. Úřad univerzitního ombudsmana se vyskytuje na většině světových institucí (na území ČR je Masarykova univerzita prvním takovým případem). Zároveň podporuji otevřenost a transparentnost v rozhodování, kde má každá zúčastněná strana možnost vyjádřit se ke klíčovým otázkám.

Po celém světě čelí humanistické vzdělání zásadním útokům. Pro přežití a další rozvoj českého intelektuálního odkazu je nutný citlivý přístup s ohledem na demokratické principy, v atmosféře otevřené debaty a kolegiálního respektu.


Mgr. Martin MinaříkMartin Minařík

Rok narození: 1983
E-Mail: minarikmartin@centrum.cz
Obor a ročník studia: 6. ročník doktorského studia, obor Moderní hospodářské a sociální dějiny
Navrhovatel: Dmitriy Timofeev

Proč kandiduji do akademického senátu?

Znepokojuje mě podfinancování fakulty, které se dlouhodobě nedaří řešit. Je otázkou času, kdy se krácení platů pedagogů, doktorandských stipendií a financí na výzkum projeví na kvalitě výuky a výzkumných výstupů. Humanitní fakulty jiných českých univerzit se přitom dokáží v systému lépe orientovat a zajistit si finance, alespoň podle srovnání platů pedagogických pracovníků. Pokud nemá naše Alma mater ztratit své prestižní postavení v České republice a klesnout v mezinárodním srovnání, musí najít řešení tohoto systémového problému. Rušení kateder a studijních oborů takovým řešením není. Určitý nedostatek vidím rovněž v prezentaci fakulty a všeobecně humanitních oborů ve společnosti. Podle mého názoru až příliš často opanovávají mediální prostor zástupci průmyslu, kteří si neváhají postěžovat na množství zbytečných filozofů a historiků, jež chrlí vzdělávací systém. Filozofická fakulta přitom v zaměstnanosti absolventů poráží řadu technických fakult a budoucnost jejích studentů je nejméně ohrožena robotizací. Bohužel se nám nedaří dostatečně prezentovat přínos fakulty a našich výzkumných projektů. Akademický senát by se měl v této problematice aktivněji angažovat, shromažďovat a sdílet zkušenosti z případů, kdy se propast neporozumění mezi veřejností a společenskovědním výzkumem podařilo odstranit.


Mgr. Kateřina MorávkováKateřina Morávková

Rok narození: 1990
E-Mail: moravkova.kata@gmail.com
Obor a ročník studia: 1. ročník doktorského studia, obor Sociální psychologie
Navrhovatelka: Kateřina Morávková

Jsem studentkou 1. ročníku doktorského studia Sociální psychologie, na FF UK jsem vystudovala také bakalářský a magisterský stupeň studia.

Pracuji v adiktologické ambulanci a profesně se zabývám partnerskými vztahy. Již několik let také pracuji na krizové lince.

Kandiduji do AS, protože během let strávených na fakultě sleduji, že mnoho problémů přetrvává. Chci se osobně zapojit do procesu, který nám všem zlepší podmínky pro studium.

Na co se zaměříme společně s #Prozměnu2018?

 • Otevření fakulty studentům

volné užívání učeben po výuce, vytvoření „odpočinkových prostor“, kde se dá pobýt a udělat týmové úkoly, nákup stolků a židliček na chodby atd.

 • Podpoření a zjednodušení fungování spolků a studentských akcí

systematická podpora pro zakládání studentských spolků, prostorové zázemí atd.

 • Zefektivnění zápisů do SIS

chceme dokázat nemožné a přemluvit SIS, aby fungoval

 • Využívání moderních technologií pro komunikaci se studenty

vytvoření FB skupiny, abyste se měli kam obrátit, když je třeba

 • Propojení Fakulty s reálným životem (soukromým/státním sektorem)

vybrané bakalářské/diplomové práce vypisované v kooperaci se soukromým/státním sektorem – student/ka na dané téma zpracuje práci, katedra/ústav za to dostane peníze a student/ka získá skvělé zkušenosti, reference a kontakty

 • Nákup automatických externích defibrilátorů (AED) + kurzy první pomoci

ve všech budovách musí být AED a studenti musí mít možnost projít zdarma nácvikovým kurzem první pomoci

 • Zlepšení technického zázemí pro studenty

dostatek prostoru v lavicích, zásuvky (prodlužovačky) na PC atd.

Osobní cíl

Lépe poznat studenty ostatních oborů a jejich potřeby, vytvářet podmínky pro mezioborovou spolupráci a vzájemnou podporu.

Koho volit?

Hoďte to prosím i ostatním z #Prozměnu2018, ať můžeme opravdu něco změnit! Díky!


Bc. Jakub Múčkamúčka

Rok narození: 1993
E-Mail: mucka.kuba@gmail.com
Obor a ročník studia: 1. ročník navazujícího magisterského studia, obor Východoevropská studia
Navrhovatelka: Sára Drahokoupil Vidímová

Jsem studentem prvního ročníku navazujícího magisterského studia východoevropských studií, kde se specializuji na studium ruského filosofického a náboženského myšlení. Během bakalářského studia jsem spolu s kolegy zakládal oborový studentský spolek Východoevropský klub (http://vk.ff.cuni.cz) a v době tzv. uprchlické krize iniciativu celospolečenského vzdělávání Studentské hnutí za solidaritu (https://www.facebook.com/studentskehnutizasolidaritu/), ze které se později ustavil projekt Online encyklopedie migrace (www.encyklopedie.org), jehož jsem dnes hlavním koordinátorem. V předchozích letech jsem také absolvoval stáže v České televizi a v Českém centru na Ukrajině a spolupracoval s nevládními organizacemi na několika menších humanitárních projektech.

Právě tyto zkušenosti bych rád zužitkoval jako studentský senátor za uskupení FFacultas activa (https://ffactiva.wordpress.com): chci pomáhat rozvoji dalších studentských projektů a organizací, hledat způsoby jejich financování i obecně fakultě pomáhat zaujímat aktivní roli ve veřejnosti. Jsem přesvědčen, že naše fakulta má potenciál stát se právě dnes ve společnosti jednou ze strategicky důležitých institucí, která ji bude doprovázet kultivací veřejné debaty. Pokračování v modernizaci fakulty i zajištění její alespoň částečné finanční soběstačnosti díky dalšímu rozvoji grantové činnosti chápu jako nutný předpoklad k dlouhodobému naplňování tohoto úkolu.

Detailnější rozpracování vize FFacultas activa najdete na našich stránkách (https://ffactiva.wordpress.com) a máte-li na nás nějaký dotaz, rádi vám ho zodpovíme na našem Facebooku.  Zamlouvá-li se vám tato vize, zvažte prosím hlasy i pro ostatní členy našeho uskupení, protože jen v týmu budeme mít možnost ji prosadit. Podporujeme také uskupení Není nám to jednorožec.


Mgr. Sabrina MuchováSabrina Muchová

Rok narození: 1990
E-Mail: muchova.sabrina@gmail.com
Obor a ročník studia: 1. ročník doktorského studia, obor Estetika
Navrhovatel: Matěj Čermák

Vystudovala jsem magisterský obor estetika, kde v současnosti pokračuji v doktorském studiu. Ve své disertaci se zaměřuji na společenskou úlohu umění, především na jeho kritický a subverzivní potenciál. Na katedře estetiky jsem se během studia věnovala studentským aktivitám i činnostem spojeným s chodem katedry a organizací vědeckých konferencí. Před dvěma lety jsem pak byla jednou ze zakladatelek studentského spolku Katharsis, v jehož vedení i nadále působím. Od letošního akademického roku jsem členkou organizačního výboru Společnosti pro estetiku AV ČR a mimo jiné spravuji její blog.

Jako senátorka bych podpořila kroky vedoucí k většímu zapojení fakulty do veřejného prostoru, k posílení studentských aktivit a spolků, ale také k rovnosti a zřetelnosti financování. Potřeba je rovněž zlepšit komunikaci mezi senátem a akademickou obcí, zvýšit informovanost studentů a studentek o tom, co se na fakultě děje. Téma, na které bych se v případě svého zvolení chtěla zaměřit, je doktorské studium, především výhody a nevýhody změny statutu doktorandů. V dnešní době se humanitní obory považují za zbytečné, Filozofická fakulta navíc trpí dlouhodobým podfinancováním a musíme tuto situaci, nakolik je v našich silách, změnit.

Kandiduji v rámci uskupení FFacultas Activa. Detailnější rozpracování naší vize, kterou bychom chtěli společně hájit, najdete na našich stránkách a máte-li na nás nějaký dotaz, rádi vám ho zodpovíme na našem facebooku.

Zamlouvá-li se vám tato vize, zvažte prosím hlasy i pro ostatní členy našeho uskupení, protože jen v týmu budeme mít možnost ji prosadit.

Podporujeme uskupení Není nám to jednorožec.


Mgr. David PavlorekDavid Pavlorek

Rok narození: 1988
E-Mail: d.pavlorek@seznam.cz
Obor a ročník studia: 1. ročník bakalářského studia, obor Archivnictví a pomocné vědy historické
Navrhovatel: Martin Lundák

Na fakultě jsem od r. 2007, aktuálně jsem studentem Archivnictví a pomocných věd historických, jinak jsem absolventem magisterského studia oborů Filosofie a Historie.

Dlouhodobě se angažuji v akademické samosprávě i ve studentských spolcích. Jsem členem univerzitního senátu, Studentské rady FF UK; mandát v Akademickém senátu FF UK obhajuji. Nevnímám působení v těchto orgánech odděleně, ale propojuji svoji činnost do konkrétního programu, který se dá mnohdy realizovat právě spolupůsobením těchto úrovní. Zároveň jisté personální průniky považuji za prospěšné, zejména s ohledem na vzájemnou informovanost.

V AS se dlouhodobě zabývám legislativou, kde se snažím o postupné zjednodušování a zpřehledňování fakultních předpisů, a záležitostmi hospodaření, kde usiluji o zprůhlednění jak systému rozdělování prostředků zvnějšku směrem z univerzity na fakultu, tak uvnitř směrem z fakulty na katedry a ústavy.

Mám-li svůj program shrnout do několika základních bodů, jsou to otevřenost a transparentnost, spolupráce, podpora spolkové činnosti a studentských aktivit, hledání dalších možností financování těchto aktivit (jak odborných, tak spolkových), poskytování poradenské činnosti, ochrana práv studentů a obrana akademických svobod. K tomu vám nabízím zkušenost a znalost fakultního prostředí, odpovědný přístup k projednávání jednotlivých materiálů, pravidelnou komunikaci a také otevřenost novým nápadům.

Můj celý program i s dalšími informacemi naleznete na mých stránkách a průběžně též na mém Facebooku. Program ve formátu PDF je k dispozici také ZDE.

Volit kandidáty můžete napříč spektrem. V případě zvolení budu rád spolupracovat s kolegy a kolegyněmi, kteří od vás dostanou mandát; práce pro fakultu totiž má být založena hlavně na spolupráci. Předem vám děkuji za zvážení mojí podpory!


Leona PlášilováLea Plášilová

Rok narození: 1996
E-Mail: leonaplasilova@seznam.cz
Obor a ročník studia: 1. ročník bakalářského studia, obor Psychologie
Navrhovatelka: Leona Plášilová

Ráda Tě poznávám, Lea.
Jsem studentkou psychologie, což rozhodně neznamená, že umím číst myšlenky. V akademickém senátu se však o to budu přinejmenším snažit a vaše myšlenky také prosazovat! Mám zkušenosti v oblasti mezinárodních projektů – aktivně jsem se účastnila 7 projektů mobilit v rámci Erasmu pro mladé lidi a poznala tak nejrůznější zákoutí Evropy a v současné době pracuji pro Dům zahraniční spolupráce..

Proč kandiduji do AS?

Společně s přáteli z uskupení #Prozměnu2018 bychom rádi rozhýbali senátní lavice a dění na naší alma mater.

Na co se zaměříme společně s #Prozměnu2018?

 • Zefektivnění zápisů do SIS
 • Využívání moderních technologií pro komunikaci se studenty
 • Otevření fakulty studentům
 • Podpoření a zjednodušení fungování spolků a studentských akcí
 • Propojení Fakulty s reálným životem (soukromým/státním sektorem)
 • Nákup automatických externích defibrilátorů (AED) + kurzy první pomoci
 • Zlepšení technického zázemí pro studenty

Osobní cíl

Seberozvoj a vzdělávání studentů prostřednictvím cestování (projektů mobility) je jednou z mých priorit, kterou se vynasnažím prosazovat. Dále se také hodlám postavit za rozšíření zeleně napříč fakultou, protože příroda má i na filozofické fakultě své místo.

Koho volit?

Všechny z party #Prozměnu2018. Hoďte to prosím i ostatním z #Prozměnu2018, ať můžeme opravdu něco změnit!

A z koho naše parta sestává?

 • Petr Arbet
 • Petra Doležalová
 • Kryštof Ekl
 • Lucie Froncová
 • Martina Frühbauerová
 • Jan Jaroš
 • Barbora Klímová
 • Linda Krumpholcová
 • Andrea Kučerová
 • Josefína Kuchařová
 • Leona Plášilová
 • Kristýna Sivoková
 • Vladěna Šnoblová
 • Kateřina Tále

Díky, vážíme si toho!

Lea


Petra PoncarováPetra Poncarová

Rok narození: 1998
E-Mail: petra.poncarova@seznam.cz
Obor a ročník studia: 1. ročník bakalářského studia, obor Sociologie
Navrhovatelka: Eva Kyselá

Kdo jsem a co (tu) dělám?

Jmenuji se Petra Poncarová a jsem studentkou prvního ročníku bakalářského studia na Katedře sociologie. Jsem členkou studentského spolku SOCKA a společně s mými kolegyněmi a kolegy z oboru se pokoušíme přijít s novým projektem, který má zlepšit informovanost lidí o společenském a aktuálním dění a jejich politickou znalost.

Mimo studium sociologie se zajímám o hudbu, umění a architekturu.

Proč kandiduji?

Jelikož studentky a studenti Sociologie neměli již dlouhou dobu v Akademickém senátu žádné zastoupení, chceme to společně s mojí kolegyní a kolegy napravit.

Jako tajemnice studentského spolku SOCKA jsem si vědoma problému a složitosti financování studentských spolků. Pokud bych byla zvolena, ráda bych se zasadila o lepší financování studentských akcí, spolků a iniciativ.

Mým dalším cílem by bylo zvýšení povědomí o Akademickém senátu jako takovém a o jeho činnosti, jelikož je jeho úloha v rámci fakultního dění důležitá a ne všichni studenti o ní vědí.

Protože naše fakulta nemá menzu, ale jen bistro na hlavní budově, stála bych o to, aby se rozšířil sortiment nabízeného jídla za přijatelné studentské ceny.

Pokud se vám libí jak mé cíle, tak cíle mé kolegyně a kolegů z Katedry sociologie, budeme rádi, když pro nás budete hlasovat. S vaší podporou máme větší šanci, že tyto záměry budou prosazeny.

Zde je odkaz na náš studentský spolek SOCKA.


Bronislav PoulBronislav Poul

Rok narození: 1984
E-Mail: bronislav.poul@seznam.cz
Obor a ročník studia: 5. ročník bakalářského studia, obor Etnologie
Navrhovatel: Michal Kubelka

Jsem třetím rokem řadovým členem Studentské rady, na fakultě také působím v komisi inventarizační a při velkém senátu UK pak v komisi sociální. Podílím se na mnoha aktivitách. V poslední době to byla  například výstražná stávka studentů: Vyjdi ven, v minulosti pak třeba protest proti  nepozvání rektorů VŠ k svátku 28. října. V akademickém senátu bych rád působil v oblasti sociálních témat a práv studentů. Studuji obor etnologie, a proto bych se rád zastával menších oborů. Kandiduji za uskupení Alma mater.


Bc. Jakub PožárekJakub Požárek

Rok narození: 1994
E-Mail: pozareq@protonmail.ch
Obor a ročník studia: 1. ročník navazujícího magisterského studia, obor Informační studia a knihovnictví
Navrhovatelka: Barbora Truksová

Studuji první ročník magisterského studia oboru informační věda. Nyní jsem v rámci programu Erasmus+ na studijním pobytu v norském Tromsø. Z tohoto důvodu jsem byl nucen rezignovat na post senátora v AS FF UK. Nicméně bych se na činnosti senátu rád podílel i po návratu ze zahraničí. Dlouhodobě se věnuji scientometrii, potažmo hodnocení vědy. V bakalářské práci jsem zkoumal produktivitu vědecké činnosti na fakultách UK a filozofických fakultách v ČR. V mé diplomové práci se věnuji systémům hodnocení vědy v zahraničí a analýzám excelence. V senátu bych se rád zabýval podporou studentské vědy, respektive granty na výzkumné záměry, výjezdy na zahraniční konference, letní školy a podobně, protože vědu je třeba podporovat již v začátcích. Studentské projekty spolu se zahraničními zkušenostmi jsou dobrým předpokladem pro kvalitní výzkum v budoucnu. To je klíčové klíčové pro rozvoj fakulty a její konkurenceschopnost.

Kandiduji jako nezávislý, podporuji však kandidaturu svých kolegů Barbory Truksové a Davida Pavlorka.


Bc. Martin RočekMartin Roček

Rok narození: 1991
E-Mail: silence.sys@gmail.com
Obor a ročník studia: 2. ročník navazujícího magisterského studia, obor Historie – obecné dějiny
Navrhovatelka: Martina Reiterová

Studuji druhý ročník navazujícího magisterského studia obecných dějin na Ústavu světových dějin se zaměřením především na historii středověké Evropy. Od svého nástupu na fakultu v roce 2012 se aktivně podílím na organizaci zdejšího dění, ať již z počátku jako člen Spolku studentů historie nebo dnes jako autor aplikací a propagačních materiálů pro fakultu, například nové aplikace pro hodnocení výuky.

Proč jsem se rozhodl kandidovat? Od roku 2016 jsem členem komise pro informační zdroje, což mi poskytlo interní pohled do problémů spojených s knihovnami a výpočetní technikou na naší fakultě. Myslím, že právě v tomto směru je možné ještě mnoho věcí změnit. Výpočetní technika v knihovnách je poměrně opotřebovaná, pokrytí eduroamem náladové.  Některé oborové knihovny jsou otevřené jen v době, kdy se do nich nedostanete a stále je tu otázka otevření knihovny Jana Palacha o večerech.

Chtěl bych se také zaměřit na kvalitu výuky, která se liší obor od oboru. Některé informace prosáknou do evaluací, ale myslím si, že v tomto případě by bylo mnohem přínosnější tlačit na vedení ústavů a pedagogy, aby reflektovali přání a názory svých studentů. Stejně tak aby byly sylaby a informace k jednotlivým kurzům zveřejňovány včas a se všemi náležitostmi. Za důležité považuji také, aby každý ústav poskytoval výuku několika předmětů v cizím jazyce.

Nakonec považuji za důležité, aby naše fakulta vypadala a vystupovala jako moderní instituce, živá a přístupná nejen studentům, ale také široké veřejnosti. Považuji také za zásadní, aby se fakulta naučila oslovovat své studenty a informovat je o svém dění.

Kandiduji v rámci uskupení Není nám to jednorožec (www.neninamtoffuk.com) a podporuji také uskupení Fakulta aktiva. Rád bych, abychom v případě zvolení spolupracovali jako jednotná studentská kurie.


Bc. David RozenDavid Rozen

Rok narození: 1992
E-Mail: davidrozen.cz@gmail.com
Obor a ročník studia: 1. ročník navazujícího magisterského studia, obor Filozofie
Navrhovatel: Petr Vaškovic

Studuji první ročník navazujícího magisterského oboru filosofie a v současné chvíli se zabývám hlavně epistemologií a etikou. Co se týče studentských aktivit, tak jsem členem výboru studentského spolku Praxis a v minulosti jsem působil v redakci filosofického časopisu Nomádva.

Na Filozofické Fakultě se pohybuji denně již pátým rokem, a jelikož mi za tu dobu přirostla k srdci, rozhodl jsem se, že přiložím ruku k dílu a budu kandidovat do akademického senátu, abych mohl efektivněji napomáhat rozvoji tohoto jedinečného centra vzdělání. Mám vizi aktivní a moderní Fakulty, která vedle (1) kvalitního vzdělávání a (2) kvalitního výzkumu klade důraz také na (3) komunikaci s vnějškem a pokud mě do funkce senátora zvolíte, vynasnažím se svým hlasováním vždy přispívat k naplnění této vize.

V současné chvíli považuji za prioritu právě onu třetí roli univerzity a chtěl bych se aktivně podílet na jejím rozvoji – mám za to, že je zapotřebí aby Filozofická fakulta komunikovala s veřejností a nabídla jí širší kontext, který je tolik důležitý pro hlubší pochopení aktuálních společenských a politických témat.

Kandiduji v rámci uskupení FFacultas Activa. Detailnější rozpracování naší vize, kterou bychom chtěli společně hájit, najdete na našich stránkách a máte-li na nás nějaký dotaz, rádi vám ho zodpovíme na našem Facebooku.

Zamlouvá-li se vám tato vize, zvažte prosím hlasy i pro ostatní členy našeho uskupení, protože jen v týmu budeme mít možnost ji prosadit.

Podporujeme uskupení Není nám to jednorožec.


Bc. Martina Rybová

Rok narození: 1993
E-Mail: martina.rybova221@gmail.com
Obor a ročník studia: 2. ročník navazujícího magisterského studia, obor Český jazyk – specializační studium, 3. ročník navazujícího magisterského studia, obory Německý jazyk a literatura – Tlumočnictví: čeština – němčina
Navrhovatelka: Martina Vokáčová


Bc. Jiří RysJiří Rys

Rok narození: 1989
E-Mail: rysjiri@centrum.cz
Obor a ročník studia: 2. ročník navazujícího magisterského studia, obor Historie – Obecné dějiny
Navrhovatel: Josef Vašíček

Jsem studentem druhého ročníku NMgr. studia historie se specializací na světové dějiny 20. století, nicméně v poslední době rád navštěvuji přednášky Ústavu Blízkého východu a Afriky a Ústavu řeckých a latinských studií. Jeden rok jsem i působil ve fakultní Studentské radě s gescí pro Studentskou unii UK. Ale to už je hodně dávno. Daleko raději bych proto nastínil to, s čím přicházím teď.

 

 • Fakulta jako společenství

Je důležitá velmi cílená podpora studentských spolků na malých oborech, které už z podstaty nemohou vygenerovat větší počet členů, což je omezuje jak při případném pořádání akcí, tak ve věci získání finanční podpory od fakulty a od univerzity. Studentský spolek může velmi zpopularizovat obor samotný a to zejména v očích uchazečů.

Nemělo by v žádném případě probíhat přeřazování ak. pracovníků do nižších platových tříd.

Posílení pout mezi fakultou a jejími absolventy.

 

 • Studium na fakultě

Je potřeba zvýšit výjezdy studentů do zahraničí. Zájem leckdy nedosahuje možnostem nabídky. Je třeba se ptát studentů a zjistit proč respektive co udělat pro změnu.

Dvouoborové studium je třeba zatraktivnit, protože má pro studenty daleko vyšší potenciál. Ti si žel z obav před časovou náročností leckdy volí pouze jednoobor. Tato starost je nicméně vskutku oprávněná.

Slučování oborů a ani vytváření tzv. „všeobecného bakaláře“ není přípustné a to ani z důvodu finanční tísně.

Některé učebny stále mají inventář, který je několik desítek let starý a velmi opotřebovaný. S touto situací se doopravdy nelze spokojit.

 

 • Fakulta a veřejnost

Odborná periodika z fakultního vydavatelství by měla být tvořena i pro širší čtenářskou veřejnost, nikoliv jen pro citační indexy.

Z fakulty je třeba směrem do společnosti zahájit diskusi ohledně samotného financování vysokých škol a vědy obecně.


Bc. Kristýna SivokováKristýna Sivoková

Rok narození: 1992
E-Mail: kristyna.sivokova@gmail.com
Obor a ročník studia: 1. ročník navazujícího magisterského studia, obor Psychologie
Navrhovatelka: Kristýna Sivoková

Ráda Tě poznávám, Kristýna.

Studuji psychologii již 4. rokem plus pár let, něž se mi podařilo na ni dostat :-). Ráda o věcech diskutuji a aktivně něco dělám, většinou ve společnosti druhých lidí.

Proč kandiduji do AS?

Protože jsem hrdá na svůj obor i možnost studovat na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Zároveň mám pocit, že je to především na nás, studentech, aby zde kvalita vzdělání rostla a naše obory prosperovaly. Takže jsem se rozhodla investovat část energie do toho aktivně začít něco měnit a společně s přáteli z uskupení #Prozměnu2018 rozhýbat dění na naší alma mater.

Na co se zaměříme společně s #Prozměnu2018?

 • Zefektivnění zápisů do SIS
 • Využívání moderních technologií pro komunikaci se studenty

abyste se měli kam obrátit, když je potřeba

 • Otevření fakulty studentům

volné užívání učeben po výuce, vytvoření „odpočinkových prostor“

 • Podpoření a zjednodušení fungování spolků a studentských akcí
 • Propojení Fakulty s reálným životem (soukromým/státním sektorem)

vybrané bakalářské/diplomové práce vypisované v kooperaci se soukromým/státním sektorem

 • Nákup automatických externích defibrilátorů (AED) + kurzy první pomoci
 • Zlepšení technického zázemí pro studenty

dostatek prostoru v lavicích, zásuvky (prodlužovačky) na PC atd.

Osobní cíl

Zefektivnit a zkulturnit univerzitní prostory tak, aby nám poskytovaly dostatečné zázemí pro studium, odpočinek, podnětné skupinové diskutování, scházení se – prostě celkově pro studentský život ve všech směrech a rozměrech.

Koho volit?

Všechny z party #Prozměnu2018. Hoďte to prosím i ostatním z #Prozměnu2018, ať můžeme opravdu něco změnit!

A z koho naše parta sestává?

 • Arbet
 • Doležalová
 • Ekl
 • Froncová
 • Frühbauerová
 • Jaroš
 • Klímová
 • Krumpholcová
 • Kučerová
 • Kuchařová
 • Plášilová
 • Sivokováděkujeme
 • Šnoblová
 • Morávková

Bc. Luboš StudenýLuboš Studený

Rok narození: 1992
E-Mail: studeny.lubos@seznam.cz
Základní součást: 3. ročník navazujícího magisterského studia, obory Historie – hospodářské a sociální dějiny – Překladatelství: čeština – němčina
Navrhovatel: Richard Cisler

Studuji ve třetím, a doufám posledním, ročníku navazujícího magistra překladatelství: čeština – němčina a hospodářské a sociální dějiny, kdy se zabývám v zásadě už jen psaním diplomky. Rovněž velmi doufám, že budu na historii pokračovat v doktorském studiu, kam mám v úmyslu se hlásit.

Na fakultě se tedy pohybuji už nějaký ten pátek a to snad i poměrně aktivně. Od svého vstupu na fakultu jsem členem Spolku studentů historie, kde mám za sebou velkou řadu (i velkých) akcí, či jsem se loni snažil pomáhat v oživování prostorů v Hybernské. Poslední dva roky jsem také strávil v akademickém senátu, kde jsem byl členem komise pro informační zdroje, kde jsem se účastnil vývoje reformy knihoven a nakonec jsem po Sáře Vidímové na chvíli převzal i funkci studentského zástupce v kolegiu děkana.

Po dvou letech v senátu si uvědomuji, jak dlouhá doba je nutná pro jakoukoliv změnu. V senátu bych tedy rád pokračoval v komisi pro informační zdroje a soustředil se na tematiku knihoven. Dále chci být nadále hlasem na podporu malých oborů, které možná čekají těžké časy. Chci podpořit ztransparentnění peněz na podporu studentských aktivit, kdy bych se chtěl zasadit, aby minimálně nějakou část peněz rozdělovala přímo studentská kurie. Nakonec hlavním důvodem je to, že za mého působení se vydala fakulta určitým směrem a já bych chtěl mít možnost tento směr dál více ovlivňovat.

Kandiduji v rámci nejlepšího uskupení Není nám to jednorožec (https://www.neninamtoffuk.com).


Mgr. Denisa ŠebestováDenisa Šebestová

Rok narození: 1992
E-Mail: sebestovadenisa@gmail.com
Obor a ročník studia: 1. ročník doktorského studia, obor Anglický jazyk
Navrhovatel: Jan Elger

Jsem anglistka-bohemistka, na FF studuji šestým rokem. Vedle doktorátu se tu momentálně podílím na výuce angličtiny pro zaměstnance fakulty a pro studenty na Erasmu. Zajímám se o korpusovou lingvistiku a praktické aplikace lingvistiky, hlavně v didaktice cizích jazyků.

V Senátu se chci zaměřit na granty, stipendia a jiné způsoby financování studentských odborných aktivit a výjezdů. Z vlastní zkušenosti vím, že spektrum možností financování je sice široké, ale proces vyhledávání informací a podávání žádostí bývá pro studenta docela náročný a stresující. Myslím, že by to mohl usnadnit webový rozcestník (třeba jako rozšíření existujícího webu), který by přehledně sdružoval informace pro jednotlivé úrovně studia. Například:

praktické průvodce, jak podat žádost o grant, příspěvek z fondu mobility atd.

zkušenosti žadatelů

studentský grantový kalendář, tipy na informační semináře

Dalším tématem, které by mne v Senátu zajímalo, je úprava společného základu. Přimlouvala bych se za jeho zacílení na praktické dovednosti: třeba akademické psaní, práce se zdroji a citacemi, prezentační dovednosti nebo odborná angličtina.

Do povinného základu patří i cizí jazyky, ale Jazykové centrum nenabízí začátečnické kurzy. Možnost, jak nabídku kurzů doplnit a oživit, vidím v zapojení studentů filologických oborů do výuky. Takový systém se už na fakultě osvědčil v projektu Jazykové školy FF UK – věřím, že může fungovat i na úrovni studentských kurzů.

Do AS kandiduji v rámci uskupení Není nám to jednorožec (FB) a podporuji také uskupení Ffaculta Activa. Ráda bych, abychom v případě zvolení spolupracovali jako jednotná studentská kurie.


Mgr. Vladěna ŠnoblováVlaďka Šnoblová

Rok narození: 1991
E-Mail: vladka.snoblova@seznam.cz
Obor a ročník studia: 1. ročník doktorského studia, obor Psychologie
Navrhovatelka: Vladěna Šnoblová

Ráda Tě poznávám, Vlaďka.
Studuji psychologii v doktorském studiu, kromě studia pracuji také jako konzultant na Lince bezpečí – dětské krizové lince. Ve volném čase ráda cestuji a poznávám nová místa a lidi.

Proč kandiduji do AS?

Společně s přáteli z uskupení #Prozměnu2018 bychom rádi rozhýbali senátní lavice a dění na naší alma mater.

Na co se zaměříme společně s #Prozměnu2018?

 • Zefektivnění zápisů do SIS

přemluvíme SIS, aby fungoval

 • Využívání moderních technologií pro komunikaci se studenty

vytvoření FB skupiny, abyste se měli kam obrátit, když je potřeba

 • Otevření fakulty studentům

volné užívání učeben po výuce, vytvoření „odpočinkových prostor“

 • Podpoření a zjednodušení fungování spolků a studentských akcí

systematická podpora pro zakládání studentských spolků, prostorové zázemí atd.

 • Propojení Fakulty s reálným životem (soukromým/státním sektorem)

vybrané bakalářské/diplomové práce vypisované v kooperaci se soukromým/státním sektorem

 • Nákup automatických externích defibrilátorů (AED) + kurzy první pomoci

AED ve všech budovách a možnost nácvikových kurzů první pomoci zdarma

 • Zlepšení technického zázemí pro studenty

dostatek prostoru v lavicích, zásuvky (prodlužovačky) na PC atd.

Osobní cíl

Chci podpořit zapojení studentů do projektů a grantů, jejichž řešení probíhá na příslušných katedrách, chci podpořit možnost, aby studenti mohli své bakalářské a diplomové práce psát v rámci těchto projektů a přispívali tak k jejich řešení.

Koho volit?

Všechny z party #Prozměnu2018. Hoďte to prosím i ostatním z #Prozměnu2018, ať můžeme opravdu něco změnit!

 • Arbet
 • Doležalová
 • Ekl
 • Froncová
 • Frühbauerová
 • Jaroš
 • Klímová
 • Krumpholcová
 • Kučerová
 • Kuchařová
 • Plášilová
 • Sivoková
 • Šnoblová
 • Morávková

Díky!

Vlaďka


Eva TomsováEva Tomsová

Rok narození: 1996
E-Mail: eva.tomsova@gmail.com
Obor a ročník studia: 2. ročník bakalářského studia, obor Socio-ekonomická studia
Navrhovatelka: Eva Tomsová

Jmenuji se Eva Tomsová a jsem studentkou druhého ročníku, bakalářského studia s komplikovaným názvem Sociologicko-ekonomická studia na katedře sociologie.

Svou kandidaturu do akademického senátu jsem se rozhodla podat na základě svých zkušeností ze zahraničního studia. V minulém semestru jsem absolvovala pobyt ERASMUS v romantickém Švýcarsku, a právě zahraniční agenda by byla klíčovou při mém působení v senátu. Větší finanční podpora zahraničních pobytů a stáží by měla být samozřejmá a dostupná pro všechny studenty naší fakulty. Zvelebení a modernizace naší fakulty bude dalším důležitým bodem. Samozřejmě nesmím opominout ani přiblížení akademického senátu všem studentům.

Kandiduji společně s uskupením Socky do AS, které zastupuje zájmy katedry sociologie. Společný program budeme reprezentovat společně s uskupením Prozměnu2018.


Bc. Barbora TruksováBarbora Truksová

Rok narození: 1990
E-Mail: truksova.barbora@email.cz
Obor a ročník studia: 4. ročník navazujícího magisterského studia, obor Etnologie
Navrhovatel: Vilém Kubáč

Jsem studentkou 4. ročníku navazujícího magisterského oboru Etnologie, za sebou mám studium na již zrušené Kulturologii či Divadelní vědě. Svou zkušenost z malých a do jisté míry turbulentních oborů bych ráda zúročila v rámci své práce v akademickém senátu FF UK. Letos jsem podruhé obhájila svůj mandát jako členka Studentské rady FF UK, kde se starám o propagaci, podílela jsem se například na organizaci plesu či Palachova týdne.

Malé obory bývají v neustálém existenčním ohrožení – strach ze slučování z ekonomických důvodů vytváří mnohdy výrazný tlak na studenty, kteří nemají tušení, co je v nejbližších letech čeká. Ráda bych se zasadila o větší spolupráci mezi obory, která by umožnila zachovat kvalitu výuky.

Po své pracovní zkušenosti jako tajemnice jazykové katedry pražské AMU považuji za velký problém také stávající podobu jazykového centra, které zejména u menších jazyků nevypisuje dostatečný počet kurzů, ty vypsané navíc mnohdy nerespektují potřeby ke zkoušce společného základu u studentů nefilologických oborů. Požadovaná úroveň B2 i pro druhý cizí jazyk pak tyto studenty nutí platit si soukromá doučování.

V neposlední řadě se chci zaměřit na apel na katedry ke zlepšení komunikace se studenty. Často se opakující odpadání seminářů a přednášek bez ohlášení, komunikace jen s vybranými studenty, či mnohatýdenní neodpovídání na maily ze strany pedagogů i vedení je značně demotivujícím a neřešeným nešvarem.

Práci v akademickém senátu chci vykonávat svědomitě a konstruktivně, hájit zájmy fakulty a studentů a nepodléhat mocenským tlakům. Podporuji kandidaturu svých kolegů Martina Lundáka, Jakuba Kovaříka, Sáry Drahokoupil Vidímové, Davida Pavlorka a Jakuba Požárka.

Kandiduji v rámci volného uskupení aktivních studentů NEZÁVISLE (webfacebook).


Adéla VaškůAdéla Vašků

Rok narození: 1997
E-Mail: vaskuadela@icloud.com
Obor a ročník studia: 1. ročník bakalářského studia, obor Sociologie
Navrhovatelka: Eva Kyselá

Kdo jsem a co (tu) dělám?

Jmenuji se Adéla Vašků a studuji prvním rokem obor Sociologie na FF UK v bakalářském programu.

Mimoškolně jsem zapojena do projektu, který pomáhá na základních školách dětem s dysfázií a dyslexií. Dále se zajímám o mezinárodní vztahy, absolvovala jsem několik vzdělávacích jazykových kurzů v zahraničí. Společně s mými kolegy z oboru se pokoušíme přijít s novým projektem, který má přispět u široké veřejnosti ke zvýšení společenského a všeobecného přehledu. Ve spojitosti se zájmem o výše uvedená témata se hlásím na stáž Britského velvyslanectví v Praze.

Proč kandiduji?

Studenti Sociologie neměli již dlouho v Akademickém senátu zastoupení. To chceme se spolukandidáty napravit. I z pohledu našeho studijního oboru nás totiž zajímá dění na fakultě a tedy i aktivní účast v AS.

Můj záměr v AS:

Pokud budu zvolena do Akademického senátu, chci se zaměřit hlavně na prostředky určené na studentské aktivity a projekty. Denně se bavíme s různými lidmi o nápadech, které nemohou realizovat. Škola je nemůže dostatečně podpořit.

Navýšením prostředků na zahraniční výjezdy a pobyty lze podpořit zájem o studium a mezinárodní rozhled. Znalost cizích jazyků je dnes nezbytností. Zlepšení této dovednosti během stáže/pobytu v zahraničí je ideální cesta ke zdokonalení, získání kontaktů a studijních či pracovních příležitostí. To vše posiluje i prestiž fakulty.

Chci přispět k angažovanosti studentů ve fakultním dění i k jejich povědomí o fungování a úloze Akademického senátu. Student se nemusí ostýchat přijít s podněty a podílet se na zkvalitňování chodu fakulty.

 

Pokud se vám cíle mé i mých kolegů zamlouvají, podpořte nás. S vaší podporou máme větší šanci, že tyto záměry prosadíme.

Zastupuji studentský spolek SOCKA.


Bc. Ondřej Vinšvinš

Rok narození: 1991
E-Mail: vinson@seznam.cz
Obor a ročník studia: 1. ročník navazujícího magisterského studia, obor Český jazyk a literatura
Navrhovatelka: Sára Drahokoupil Vidímová

Na naší fakultě jsem vystudoval bakalářský dvouobor anglistika a amerikanistika – český jazyk a literatura. Absolvoval jsem prací o textech Václava Havla z hlediska kognitivní a pragmatické lingvistiky, ve které se odráží má dlouhodobá snaha o propojování různých přístupů a oborů.  Nyní pokračuji ve studiu jednooborové magisterské bohemistiky. V roce 2015 jsem spoluzakládal oborový spolek Bohemistický kruh (BOK), v rámci kterého jsem pomáhal organizovat studentský Minifestival BOKEM. Podílím se na organizování seznamovacího kurzu pro studenty bakalářského stupně. Nově jsem také v týmu, který pořádá tradiční lingvistický workshop Žďárek. Mám rád psy, černý humor a gin. Pokud získám Vaši důvěru, budu se snažit smysluplně zužitkovat své zkušenosti s prací v týmu a spolkovou činností. Pozoruji, že v uplynulých několika letech se ze spolků stala neodmyslitelná a důležitá součást fakulty. Vznikají neustále nové, a to nejen ty oborové. Spoluvytváří tak ducha fakulty a pomáhají univerzitě naplňovat její společenskou roli.  Zasadím se o to, aby tento trend přetrval a aby se spolkům dostalo maximální podpory ze stran kateder a ústavů, fakulty i univerzity formou stipendií a záštit nad spolkovými akcemi. Plně se ztotožňuji s názorem, že je potřeba zapojovat studenty do výzkumných projektů. Na mém oboru se tak děje, vím proto, jak přínosné to je. Chtěl bych se věnovat take otázce efektivity evaluací a možnosti jejich ukončení až po konci zkouškového období, neboť jsem přesvědčen, že návratnost dotazníků by se zvýšila. Do akademického senátu kandiduji za uskupení FFacultas Activa. Detailnější rozpracování naší vize, kterou bychom chtěli hájit, najdete na stránkách https://ffactiva.wordpress.com/. Máte-li na nás nějaký dotaz, rádi vám ho zodpovíme na našem Facebooku https://www.facebook.com/ffactiva/.

Zamlouvá-li se vám náš program, zvažte prosím hlasy i pro ostatní členy našeho uskupení, protože jen v týmu budeme mít možnost jej prosadit. Naše uskupení kandiduje v koalici s iniciativou Není nám to jednorožec (https://www.facebook.com/neninamtojednorozec/).


Mgr. Martina VokáčováMartina Vokáčová

Rok narození: 1989
E-Mail: martina.vokacova@ff.cuni.cz
Obor a ročník studia: 2. ročník doktorského studia, obor Český jazyk
Navrhovatel: Jakub Múčka

Druhým rokem dělám doktorát na Ústavu českého jazyka a teorie komunikace (o metonymii v gramatice), od března působím jako asistentka na Ústavu germánských studií (na nederlandistice) a už delší dobu pracuju na Oddělení vědy (jako koordinátorka SIS). Po dlouhém přemýšlení, co si s touhle schizofrenní pozicí počít, jsem se rozhodla zkusit ji využít v senátu i v dalším funkčním období. Nabízí mi totiž velmi dobrou představu o tom, kde se na fakultě nacházejí místa s potenciálem ke zlepšení a jaké reálné prostředky jsou pro to k dispozici.

Od roku 2016 jsem členkou senátu a myslím, že se nám tam některé věci povedly, a něco nepovedlo vůbec. A právě kvůli tomu druhému bych ráda v senátu ještě setrvala. Za důležité pokládám také zachování alespoň částečné kontinuity ve složení senátu – aby bylo možné sledovat konzistenci povolebních postojů vedení fakulty s těmi předvolebními.

Jsem také členkou studijní komise, která je významným aktérem v diskuzi o podmínkách, které budou obory muset plnit pro to, aby si zachovaly samostatnost, a ráda bych tam i nadále dbala o to, aby tyto podmínky nediskriminovaly malé obory.

Kandiduju v rámci uskupení Není nám to jednorožec (www.neninamtoffuk.com) se sympatiemi k uskupení FFacultas Activa. Věřím, že bychom dohromady mohli tvořit zodpovědnou a akceschopnou studentskou kurii.


Mgr. Veronika VolnáVeronika Volná

Rok narození: 1990
E-Mail: veronika.volna@ff.cuni.cz
Obor a ročník studia: 1. ročník doktorského studia, obor Anglický jazyk
Navrhovatel: Martin Čihák

Měli byste o mně vědět, že toho mám ráda spoustu – třeba Jaroslava Seiferta, George Harrisona, a jednorožce. A taky mám ráda Filozofickou fakultu, která je mým druhým domovem už téměř deset let.

Chci, aby naše fakulta byla místem, kde se studentům i akademickým pracovníkům bude dobře žít a pracovat. S tím souvisí vytváření dobrého zázemí pro studium i odpočinek. Vždyť tu mnozí z nás tráví nemalou část svého dne. Za posledních pár let jsme v tomto ohledu mohli zaznamenat řadu pozitivních změn, ale neusínejme na vavřínech! Stále je co zlepšovat, ať už jde o rozšíření otevírací doby knihovny, či zavedení možnosti platit v bufetu ISICem.

Prezentace fakulty je dalším z klíčových bodů, a proto bych se chtěla především zaměřit na podporu akcí a projektů, které veřejnosti přibližují práci lidí na fakultě. Velmi pozitivně vnímám například loňský festival Open Square, pravidelně pořádaný Den latiny, ale i menší workshopy pro veřejnost. Jednou takovou vcelku opomíjenou oblastí je online streaming přednášek. Ráda bych se zasadila o to, aby FF poskytovala živé přenosy vybraných přednášek, které pak mohou mít mnohem širší dosah. Krom toho bychom tím vytrhli trn z paty studentům, kteří leží doma s chřipkou či mají složitější dojíždění.

Zatím mi na fakultě chybí prostor pro setkávání a budování dobrých kolegiálních vztahů mezi studenty z různých oborů. Myslím, že máme jeden druhému hodně co nabídnout, a pokud bychom větší měrou podporovali mezioborovou spolupráci, mohla by tak vznikat spousta zajímavých projektů.

Mám ráda svou fakultu i její studenty, a proto kandiduji do AS v rámci uskupení Není nám to jednorožec (Facebook) a podporuji také uskupení Ffaculta Activa. Ráda bych, abychom v případě zvolení spolupracovali jako jednotná studentská kurie.


Anna ZůnováAnna Zůnová

Rok narození: 1996
E-Mail: anna.zunova@email.cz
Obor a ročník studia: 2. ročník bakalářského studia, obor Psychologie
Navrhovatel: David Rozen

Na naší fakultě studuji druhým rokem bakalářský program na katedře psychologie. Mám za sebou třísemestrální stáž na Neurologické klinice 1.LF UK a nyní druhým semestrem stážuji na UMPRUM.

Během mého častého migrování na přednášky jiných kateder, fakult i škol jsem si všimla, že mezi jednotlivými obory dochází k velice malé spolupráci. Není zde žádná platforma (snad kromě nepovinného tělocviku), která by studenty rozličného zaměření dávala do hromady. Která by studenty podpořila ve vzájemném obohacování se a tvorbě společných projektů. Pokud budu zvolena do AS, hlavní, o co se zasadím, bude rozvoj komunikace a spolupráce mezi obory. Budu působit jako prostředník mezi jednotlivými obory.

Dále se chci věnovat tomu, aby byla fakulta otevřená běžné veřejnosti (tzv. třetí role univerzity) a změnila tak mínění společnosti, že humanitní obory jsou k ničemu. Studenti by měli být fakultou podpořeni při pořádání veřejných přednášek, festivalů a publikování i třeba populárně-naučnou formou.

Jako další bod si kladu podporu kulturních aktivit studentů. Ráda bych například zajistila studentům naší fakulty zvýhodněné vstupné do galerií, divadel a koncertních sálů, jako tomu je u studentů uměleckých oborů.

Kandiduji v rámci uskupení FFacultas Activa. Detailnější rozpracování naší vize, kterou bychom chtěli společně hájit, najdete na našich stránkách (https://ffactiva.wordpress.com/) a máte-li na nás nějaký dotaz, rádi vám ho zodpovíme na našem Facebooku (https://www.facebook.com/ffactiva/?hc_location=ufi).

Zamlouvá-li se vám tato vize, zvažte prosím hlasy i pro ostatní členy našeho uskupení, protože jen v týmu budeme mít možnost ji prosadit.

Podporujeme uskupení Není nám to jednorožec(https://www.neninamtoffuk.com/).