Minulá volební období

Prezentace kandidátů

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Obsah dokumentu

Předvolební prezentace kandidátů
Kurie akademických pracovníků
Mgr. Jan Bičovský
PhDr. Simona Binková
prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.
Mgr. Jan Chromý
doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
Jakub Jirsa, Ph.D.
doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
Mgr. Eva Lehečková
PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.
PhDr. Pavel Machač, Ph.D.
Jan Palkoska, Ph.D.
Mgr. Zuzana Podaná
PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.
PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.
Mgr. Jan Sládek
PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D.
doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
PhDr. Ondřej Žíla
Kurie studentů
Kristina Andělová
PhDr. Petr Beránek
Jaroslav Bican
PhDr. Aleš Bříza
Richard Cisler
Bc. Kryštof Drnek
Ondřej Dufek
Karel Höfer
Sebastian Janota
Jakub Jehlička
Jan Mareš
Ina Marešová
Štěpán Matějka
Jaromír Mazák
Jan Odstrčilík
David Pavlorek
Jan Pelán
Petr Píša
PhDr. Dušan Radovanovič
Jan Skalík
Mgr. Václav Tollar
PhDr. Michal Ulvr
Martin Vlček
Mgr. Samuel Zajíček


Předvolební prezentace kandidátů

Na tomto místě je v souladu s čl. 5 odst. 5 VJŘ AS FF UK poskytnut kandidátům prostor pro předvolební prezentaci. Data zaslaná dle doporučení Výzvy akademické obci na adresu předsedy volební komise byla považována za výchozí formu prezentace. Pokud si přejete, aby byla prezentace odlišná, zašlete příslušné podklady na adresupas@ff.cuni.cz. Podklady by celkovým objemem neměly přesáhnout 300 KB a obsahovat jiná než textová a obrazová data.

Kurie akademických pracovníků

Mgr. Jan Bičovský

Rok narození: 1977

Pracoviště: Ústav srovnávací jazykovědy FF UK v Praze

E-mail: jan.bicovsky@ff.cuni.cz

Navrhovatel: doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.

Domnívám se, že pan Bičovský bude dobrým členem Akademického senátu. Dlouhodobě projevuje zájem o fakultní dění, projevuje patřičný vhled i dostatečný nadhled.

PhDr. Simona Binková

Rok narození: 1957

Pracoviště: Středisko ibero-amerických studií FF UK v Praze

E-mail: simona.binkova@ff.cuni.cz

Navrhovatel: prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.

Dr. Binková dnes patří k předním českým iberoamerikanistům s mezinárodní pověstí. Jako kandidátku do AS ji navrhuji zejména proto, že zná dobře fakultu a je ochotna podílet se na řešení jejich obecných problémů. Protože je členkou současného AS, zná také práci senátu, což je samozřejmě velkou výhodou nejen pro ni, ale i pro výsledek práce této instituce.

prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.

Rok narození: 1944

Pracoviště: Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK v Praze

E-mail:marie.blahova@ff.cuni.cz

Navrhovatel: doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.

Paní profesorka Bláhová je přední odbornice v oboru pomocných věd historických a archivního studia, vedoucí katedry a členka vědecké rady s dlouholetou znalostí fakulty. Věřím, že bude v případě zvolení platnou členkou Akademického senátu FF UK.

Mgr. Jan Chromý

Rok narození: 1983

Pracoviště: Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK v Praze

E-mail:jan.chromy@ff.cuni.cz

Navrhovatel: Mgr. Robert Adam, Ph.D.

Působí jako asistent na Ústavu českého jazyka a teorie komunikace. Dokončuje disertační práci na téma Teorie psaného jazyka. Je vedoucím české části kanadsko-českého projektu na výzkum synestézie organizovaného vancouverskou Simon Fraser University. Od roku 2007 organizuje každoročně Letní školu lingvistiky v Dačicích. V minulém funkčním období akademického senátu byl členem ediční a evaluační komise.

doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.

Rok narození: 1961

Pracoviště: Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK v Praze

E-mail: ivana.ebelova@ff.cuni.cz

Navrhovatel: prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.

Paní docentka Ebelová je přední odbornice v oboru pomocných věd historických a archivního studia s dlouholetou znalostí fakulty. Věřím, že bude v případě zvolení platnou členkou akademického senátu.

Jakub Jirsa, Ph.D.

Rok narození: 1978

Pracoviště: Ústav filosofie a religionistiky FF UK v Praze

E-mail: jakub.jirsa@ff.cuni.cz

Navrhovatel: Mgr. Eva Lehečková

Od roku 2006 přednáším na Ústavu filosofie a religionistiky dějiny antické filosofie a systematické úvody do etiky a politické filosofie. Ve svém působení na FF UK se snažím zužitkovat zkušenosti ze studia na CEU (Budapešť) a University of Cambridge (UK). V posledních letech se čím dál tím více cítím povinován zajímat se o tzv. reformu vysokého školství a otázky spojené s vývojem vědy a výzkumu v ČR; k těmto tématům jsem publikoval několik článků v různých periodikách.

doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

Rok narození: 1965

Pracoviště: Ústav světových dějin FF UK v Praze

E-mail:martin.kovar@ff.cuni.cz

Navrhovatel: prof. PhDr. Vladimír Nálevka, CSc.

Docent Kovář je ředitelem Ústavu světových dějin FF UK v Praze a členem stávajícího Akademického senátu FF UK; jako takový pracuje ve studijní a ediční komisi. Ve své badatelské činnosti se zaměřuje na moderní dějiny Evropy (zejména Velké Británie a jejího impéria) a dějiny Spojených států amerických. Jsem přesvědčen o tom, že docent Kovář bude v AS FF UK hájit zájmy celé akademické obce.

Mgr. Eva Lehečková

Rok narození: 1979

Pracoviště: Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK v Praze

E-mail: eva.leheckova@ff.cuni.cz

Navrhovatel: Mgr. Robert Adam, Ph.D.

Od r. 2004 asistentka v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace a studentka doktorského studia tamtéž (dokončení podzim 2010; téma disertační práce Teličnost a skalárnost deadjektivních sloves v češtině). Od r. 2009 tajemnice ÚČJTK. Výkonná redaktorka časopisu Studie z aplikované lingvistiky. Členka AS FF UK ve volebním období 2008–2010 a Disciplinární komise FF UK v akademickém roce 2009/2010.

PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.

Rok narození: 1956

Pracoviště: Ústav filosofie a religionistiky FF UK v Praze

E-mail:mlycka@quick.cz

Navrhovatel: Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.

Milan Lyčka je členem Ústavu filosofie a religionistiky. Je specialistou na judaismus a fenomenologii náboženství. Ve stávajícím AS FF UK zastává funkci místopředsedy.

PhDr. Pavel Machač, Ph.D.

Rok narození: 1961

Pracoviště: Fonetický ústav FF UK v Praze

E-mail: pavel.machac@ff.cuni.cz

Navrhovatel: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.

Pavel Machač je zástupcem ředitele Fonetického ústavu. Ve své výzkumné činnosti se zaměřuje především na zvukové prostředky spontánní řeči a na řeč v médiích.

Jan Palkoska, Ph.D.

Rok narození: 1974

Pracoviště: Ústav filosofie a religionistiky FF UK v Praze

E-mail: jan.palkoska@seznam.cz

Navrhovatel: Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.

Jan Palkoska je členem Ústavu filosofie a religionistiky. Je specialistou na novověkou filosofii (britský empirismus, racionalismus u Leibnize, Descarta a Spinozy a soudobou analytickou filosofii).

Mgr. Zuzana Podaná

Rok narození: 1980

Pracoviště: Katedra sociologie FF UK v Praze

E-mail:zuzana.podana@ff.cuni.cz

Navrhovatel: Mgr. Zuzana Podaná

Zuzana Podaná je absolventkou oboru logika-sociologie na FF UK a od roku 2008 působí jako asistentka na katedře sociologie, kde zároveň dokončuje doktorské studium. Specializuje se na oblast sociálních deviací a metodologii sociálního výzkumu.

PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.

Rok narození: 1974

Pracoviště: Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK v Praze

E-mail: michal.pullmann@ff.cuni.cz

Navrhovatel: PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.

Na FF UK pracuji od r. 2003, nabízím zde kurzy k moderním sociálním dějinám, dějinám komunistických diktatur (s důrazem na dějiny každodennosti a způsoby legitimizace komunist. panství) a k dějinám historiografie. Badatelsky se soustředím na pozdní fázi komunist. diktatur (SSSR čs. v 80. letech 20. stol.), erozi jejich legitimity a následné zhroucení. Od poč. r. 2010 jsem jmenován ředitelem ÚHSD.

PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D.

Rok narození: 1977

Pracoviště: Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK v Praze

E-mail:jakub.rakosnik@ff.cuni.cz

Navrhovatel: doc. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.

Doktora Rákosníka, jenž se ve své práci zaměřuje na výzkum a výuku moderních hospodářských a sociálních dějin v českých zemích i v evropském kontextu, navrhuji do kurie akademických pracovníků. Jsem přesvědčen o tom, že dr. Rákosník bude pracovat v senátu odpovědně a aktivně.

Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.

Rok narození: 1977

Pracoviště: Fonetický ústav FF UK v Praze

E-mail:radek.skarnitzl@ff.cuni.cz

Navrhovatel: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.

Radek Skarnitzl působí ve Fonetickém ústavu a je členem stipendijní a disciplinární komise. Ve své výzkumné činnosti se zaměřuje zejména na kvalitu hlasu a český přízvuk v angličtině.

prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.

Rok narození: 1944

Pracoviště: Ústav světových dějin FF UK v Praze

E-mail:ales.skrivan@ff.cuni.cz

Navrhovatel: PhDr. Roman Kodet

Zástupce ředitele Ústavu světových dějin.

Mgr. Jan Sládek

Rok narození: 1981

Pracoviště: Katedra sociologie FF UK v Praze

E-mail:jan.sladek@ff.cuni.cz

Navrhovatel: Mgr. Jan Sládek

Jan Sládek vystudoval obor sociologie na FFUK, kde studuje Ph. D. a působí jako asistent. Odborně se zaměřuje na dějiny sociálního myšlení a urbánní problematiku. Podporuje iniciativy Pro vzdělanost a Fórum Věda žije! Program viz http://sociologie.ff.cuni.cz/node/181.

PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.

Rok narození: 1977

Pracoviště: Ústav světových dějin FF UK v Praze

E-mail:jaromir.soukup@ff.cuni.cz

Navrhovatel: doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

Doktor Soukup je absolventem magisterského studia oboru historie a doktorského studia oboru Historie/Obecné dějiny. Doktor Soukup působí na FF UK v Praze od roku 1997 (jako student) respektive od roku 2005 (jako vědecký a později akademický pracovník); jako člen Semináře nejnovějších dějin ÚSD se věnuje zejména britským dějinám a dějinám kolonialismu (dekolonizace).

PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D.

Rok narození: 1971

Pracoviště: Ústav slavistických a východoevropských studií FF UK v Praze

E-mail:standa.tumis@centrum.cz

Navrhovatel: PhDr. Ondřej Žíla

Doktor Tumis je absolventem magisterského studia oboru historie a doktorského studia oboru Historie/Obecné dějiny. Jako takový působí na FF UK v Praze jako student od roku 1998 a jako odborný asistent od roku 2007.

doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.

Rok narození: 1961

Pracoviště: Ústav srovnávací jazykovědy FF UK v Praze

E-mail: petr.zemanek@ff.cuni.cz

Navrhovatel: doc. PhDr. Petr Vavroušek, CSc.

Není pochyb, že bude třeba vytvářet podmínky pro trvale udržitelný rozvoj fakulty. Tento proces nebude jednoduchý. Osobnosti jako je pan Zemánek mohou tomu výrazně přispět, Doufám, že tak i učiní.

PhDr. Ondřej Žíla

Rok narození: 1981

Pracoviště: Ústav slavistických a východoevropských studií FF UK v Praze

E-mail:zila1@seznam.cz

Navrhovatel: PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D

Doktor Žíla je absolventem mezifakultního magisterského studia oboru historie a  geografie a je v doktorském studiu oboru Historie/Obecné dějiny. Jako asistent působí na FF UK v Praze od roku 2008.

Kurie studentů

Kristina Andělová

Rok narození: 1987

Studijní obor: Historie

E-mail:andelovak@volny.cz

Navrhovatel: Jan Mareš

PhDr. Petr Beránek

Rok narození: 1982

Studijní obor: Historie/obecné dějiny (PGS)

E-mail:beranek.vlk@seznam.cz

Navrhovatel: PhDr. Aleš Bříza

Na FF UK jsem vystudoval historii, na níž jsem navázal postgraduálním studiem na Ústavu světových dějin, kde se specializuji na koloniální otázku, s důrazem na britské impérium, ve dvacátém století. Kromě studia jsem v letech 2008 – 2010 působil jako senátor ve studentské kurii AS FF UK. V tom samém období jsem pracoval ve fakultní Hospodářské komisi a v Inventarizační komisi, kde bylo mým primárním cílem jednak kontrolovat a připomínkovat rozpočet, jednak v případě inventarizace zajistit co nejsnazší průběh majetkové evidence.

Proč vůbec chci zase usednout do senátní lavice? Rád bych využil své zkušenosti z prvního období, pokračoval v započaté práci a podpořil dosavadní směr školy. Zároveň bych chtěl rozšířit své pole působnosti z ekonomické stránky především na otázku vědy, u níž se hodlám zaměřit na grantovou problematiku, účelová stipendia a na zkvalitnění podmínek doktorandského studia.

I když akademický senát má omezené pravomoci, plní svoji nezastupitelnou roli v životě fakulty i vně. Již několikrát ukázal, že může fungovat jako brzda nejen vůči vnitřním potížím, ale i vůči vnějšímu tlaku (naposled Bílá kniha). Proto bych se rád připojil k apelu ostatních kolegů kandidátů: „Nebuďte lhostejní a přijďte k volbám!“

Kandiduji v rámci uskupení 15 pro fakultu.

Jaroslav Bican

Rok narození: 1987

Studijní obor: Politologie

E-mail:bican.jaroslav@seznam.cz

Navrhovatel: Jaroslav Bican

Na FF UK studuji druhým rokem na Ústavu politologie, kde také působím v politologickém sdružení Polis. V Akademickém senátu bych rád usiloval o lepší fungování studijního informačního systému. Během jednoho roku studia na Západočeské univerzitě jsem si vyzkoušel, že informační systém může být něčím, co studium ulehčuje. Je mi líto, že na FF UK je tomu často naopak a proto bych se rád zasazoval především o větší přehlednost informačního systému. Samozřejmostí by měl být také včasný zápis výsledků zkoušek do SISu, aby student nemusel jednotlivým vyučujícím zápis připomínat nebo být dokonce nucen k tomu, aby obíhal tajemníky kateder a podobně. V Akademickém senátu se také budu snažit o to, aby všechny bakalářské a diplomové práce byly dostupné na webových stránkách fakulty, aby student mohl pomocí několika kliknutí zjistit, zda na určité téma už někdo nějakou práci napsal či nikoli. Svojí prací v Akademickém senátu bych rád dokázal, že senát je tu především pro studenty!

Kandiduji v rámci uskupení 15 pro fakultu.

PhDr. Aleš Bříza

Rok narození: 1979

Studijní obor: Historie/obecné dějiny (PGS)

E-mail:ales.briza@tiscali.cz

Navrhovatel: PhDr. Petr Beránek

Po absolvování studia historie na FF UK pokračuji na Ústavu světových dějin v Semináři nejnovějších dějin v doktorském studiu. Specializuji se na německo-britské vztahy v meziválečném období, dále pak na kulturní, sociální a hospodářské dějiny obou států ve 20. století. V současné době jsem členem Akademického senátu FF UK za studentskou kurii a účastním se práce v legislativní komisi a v komisi pro vědu. Pokud bych mohl ve své práci pokračovat, zaměřil bych se především na přesnější konkretizaci podmínek přidělování finančních prostředků pro specifický výzkum, aby mohlo být uspokojeno více dobrých projektů, než tomu bylo doposud.

Kandiduji v rámci uskupení 15 pro fakultu.

Richard Cisler

Rok narození: 1988

Studijní obor: Historie

E-mail:rcisler@seznam.cz

Navrhovatel: Kristina Andělová

Bc. Kryštof Drnek

Rok narození: 1985

Studijní obor: Historie

E-mail:drnekk@gmail.com

Navrhovatel: Bc. Kryštof Drnek

Na FF studuji již šestým rokem historii, na Ústavu hospodářských a sociálních studií se věnuji tematice historie Prahy a jejího technického zázemí.

V letech 2006 – 2008 jsem byl členem Studentské rady a ačkoliv jsem se již aktivního členství vzdal, i nadále radě pomáhám v její činnosti. V akademickém senátu bych se rád věnoval rozvoji fakulty z pohledu běžného studenta, který řeší běžné studentské starosti a nemá čas řešit problémy za které nemůže a které ani vyřešit nejdou. Budu se prostě snažit aby naše fakulta byla celkově více „user friendly“.

Kandiduji v rámci uskupení 15 pro fakultu.

Ondřej Dufek

Rok narození: 1986

Studijní obor: Český jazyk a literatura

E-mail:dufek.ondrej@gmail.com

Navrhovatel: Lucie Skružná

Na FF studuji třetím rokem český jazyk a literaturu. Zajímá mě hlavně lingvistika a už rok se podílím na výzkumu jazykových aspektů synestézie. Věřím, že v senátu mohu pro fakultu něco pozitivního udělat. Rád bych zaměřil především na podporu studentské vědy, evaluaci výuky a každodenní praktické otázky studia.

Kandiduji v rámci uskupení 15 pro fakultu.

Karel Höfer

Rok narození: 1987

Studijní obor: Politologie

E-mail:supporter@seznam.cz

Navrhovatel: Karel Höfer

Sebastian Janota

Rok narození: 1988

Studijní obor: Religionistika

E-mail:sebajanota@hotmail.com

Navrhovatel: Mgr. Samuel Zajíček

Na FF UK studuji 2. rokem religionistiku. Jsem muzikant. Již od svého studia na gymnáziu se hlouběji zajímám o právo a morálku, což také podnítilo můj zájem o místo v senátu. Minulý rok jsem byl členem disciplinarní komise FF UK.

Mým primárním cílem je ovlivňovat interní záležitosti fakulty. Zastávám názor, že studenti by měli být v chodu fakulty více angažovaní. Považuji za svou výzvu přiblížit studentům politické dění na fakultě, chci dosáhnout větší transparentnosti a dostupnosti předpisů školy (stipendijní předpisy, vnitřní řád FF) například zavedením souborného přehledně strukturovaného dokumentu, dostupného na internetu. Svou další snahu budu směřovat za otázkou zkvalitnění chodu a rozšíření nabídky Jazykového centra a evaluační problematiky.

Nakonec bych rád vyzval voliče, aby podpořili celé naše uskupení a rozšířili tak možnosti studentů zasahovat jednotně a systematicky do politického dění na naší fakultě..

Kandiduji v rámci uskupení 15 pro fakultu.

Jakub Jehlička

Rok narození: 1988

Studijní obor: Český jazyk a literatura

E-mail:jakub.jehlicka@centrum.cz

Navrhovatel: Anna Tučková

Na FF studuji od roku 2007 obor Český jazyk a literatura.

Chtěl bych se zasazovat o odstraňování zbytečných překážek, hlavně byrokratických (a že jich je přehršel a s narůstajícím počtem studentů nabývají), s nimiž se student musí potýkat. Chci, aby naše fakulta byla špičkovou nejen co do odborných kvalit, ale i co se týče „infrastruktury“.

Do akademického senátu kandiduji s cílem zviditelňovat a v intencích omezených pravomocí tohoto orgánu i řešit reálné každodenní problémy studentů.

Kandiduji v rámci uskupení 15 pro fakultu.

Jan Mareš

Rok narození: 1987

Studijní obor: Historie

E-mail:janek.mares@seznam.cz

Navrhovatel: Richard Cisler

Ina Marešová

Rok narození: 1985

Studijní obor: Český jazyk a literatura-němčina

E-mail:ina.mares@seznam.cz

Navrhovatel: Ina Marešová

Jako studentka 5. ročníku oborů český jazyk a literatura-němčina jsem během několika stáží měla možnost poznat prostředí a systém studia na zahraničních univerzitách. Proto bych se v rámci své činnosti v AS FF chtěla zaměřit na lepší propagaci studia v zahraničí, větší informovanost studentů o méně známých, často však výhodnějších stipendijních programech a termínech jejich uzávěrek.

Štěpán Matějka

Rok narození: 1984

Studijní obor: Český jazyk a literatura

E-mail:step.mat@seznam.cz

Navrhovatel: Mgr. Eva Lehečková

Jsem studentem čtvrtého ročníku oboru Český jazyk a literatura. Věřím, že v senátu mohu pro fakultu něco pozitivního udělat. Rád bych se zaměřil především na problematiku evaluace výuky, každodenní praktické otázky studia a podporu studentské vědy.

Jaromír Mazák

Rok narození: 1987

Studijní obor: Sociologicko-ekonomická studia

E-mail:jaromir.jk@seznam.cz

Navrhovatel: Jan Pelán

Třetím rokem studuji obor sociologicko-ekonomická studia a je mi 22 let. V tomto roce jsem začal spolupracovat na zlepšování studentských evaluací výuky, od kterých si slibuji, že už letos proběhnou tak, jak mají. Protože mě tato práce baví, chtěl bych se také nadále podílet na zkvalitňování studia a vůbec života u nás na fakultě.

Dalším projektem, který se právě rozbíhá, je vyhodnocování veškeré celofakultní studijní agendy, jako je například práce studijního oddělení, SIS, zahraniční výjezdy, společný základ atp. I zde spolupracuji s vedením fakulty a mám pocit, že přestože FF byla, je a bude tak trochu jiná, existuje právě teď vůle zapracovat na tom, co nelze donekonečna omlouvat jako „vlastně roztomilou specifičnost fakulty, která k ní prostě patří.“ Naše fakulta by měla být moderní vzdělávací institucí, která drží krok se světovým vývojem a studenty umí motivovat, což podmiňuje mj. hladce fungující administrativa, minimum byrokratických překážek a otevřená diskuze mezi studenty a vyučujícími o tom, jak se na fakultě učí a co by případně šlo dělat jinak. To jsou výzvy, se kterými bych se chtěl potýkat.

Kandiduji v rámci uskupení 15 pro fakultu. Volte nás.

Jan Odstrčilík

Rok narození: 1985

Studijní obor: Český jazyk a literatura-latina

E-mail:jan.odstrcilik@gmail.com

Navrhovatel: Jakub Bachtík

Studuji čtvrtým rokem češtinu a třetím latinu. Byl jsem tři roky ve Studentské radě, prvně jako tajemník, pak hospodář a nakonec předseda. Před dvěma lety jsem spoluzakládal Studentskou unii UK, ve které dodnes působím v kontrolní a smírčí komisi. Rád bych na tuto svou činnost navázal senátorskou prací, protože si myslím, že ta mi umožňuje pokračovat v tom smysluplném, o co se na FF doposud snažím.

Rád bych se zasadil o přehlednější a jednodušší systém účelových stipendií, a to na financování jak výjezdů do zahraničí, tak i malých kulturních či vědeckých projektů jednotlivých studentů.

Budu také podporovat Studentskou radu FF UK, protože si myslím, že je tím nejlepším, co rozpohybovává studentský život na fakultě.

Zároveň se budu zasazovat o vytváření co nejlepšího prostředí pro vznik a rozvoj dalších studentských spolků, iniciativ a vůbec všech studentských aktivit.

Budu se snažit také pomáhat celouniverzitním spolkům v jejich snaze o působení na FF.

Zkrátka, rád bych i dál pokračoval ve vymýšlení způsobů, jak podporovat studentské dění na fildě.

Kandiduji v rámci uskupení 15 pro fakultu.

David Pavlorek

Rok narození: 1988

Studijní obor: Filosofie-historie

E-mail:d.pavlorek@seznam.cz

Navrhovatel: David Pavlorek

Jsem studentem třetího ročníku přímého magisterského dvouoborového studia filosofie a historie. Zároveň jsem členem Studentské rady, která – přestože není žádným oficiálním fakultním orgánem – má (alespoň tomu věřím) silný a pozitivní vliv na rozvoj vnitřního života v rámci FF UK. Pozice Studentské rady je však přes veškerou spolupráci s vedením fakulty a odpovědnými osobami mnohdy velmi nejasná, a proto se domnívám, že současná Studentská rada by v AS měla mít svého zástupce, který by byl i jakýmsi jejím prostředníkem.

V případě zvolení se také budu snažit o prosazení lepší prezentace AS a vůbec vedení FF UK, neboť si myslím, že jen málo studentů má přehled o tom, co se v AS vlastně děje.

Samozřejmě i já kladu důraz na zkvalitnění SIS a evaluací. Za velký problém pak považuji nedostatečnou podporu a propagaci zahraničních studijních programů: Vždyť na jedné straně všichni – politiky počínaje, pedagogy konče – chtějí, aby co nejvíce studentů mělo studijní zkušenosti ze zahraničí, a na druhé straně pro to téměř nikdo nic nedělá.

Abych tedy stručně shrnul svůj názor a tedy i program:

1. Student se bude zajímat o život fakulty, bude-li přehledný. To se ovšem nevyplývá samo ze sebe, spíše se zdá pravý opak (nikdo nic neví). Čili se tomu musí pomoct.

2. Student má studovat, a k tomu mu musí být zajištěny patřičné podmínky; rozhodně však nemá být terorizován školní byrokracií.

Jan Pelán

Rok narození: 1984

Studijní obor: Sociologie

E-mail:pelan.jan@gmail.com

Navrhovatel: Jana Seidlová

Na fakultě studuji třetím rokem sociologicko-ekonomická studia. V současné době se podílím na tvorbě systému studentského hodnocení výuky. Rád bych, aby se evaluace staly přirozenou součástí fakultního života a otevíraly prostor pro vzájemnou komunikaci mezi vyučujícími a studenty a studentkami, která vyústí v konkrétní změny.

Do senátu kandiduji s vizí podílet se na utváření fakulty se srozumitelnými a funkčními pravidly, fakulty nakloněné dialogu a novým myšlenkám, fakulty schopné sebereflexe, avšak hledící do budoucnosti.

Kandiduji v rámci uskupení 15 pro fakultu.

Petr Píša

Rok narození: 1985

Studijní obor: Historie-němčina

E-mail:pisap@seznam.cz

Navrhovatel: Petr Píša

Na Filozofické fakultě studuji v 6. ročníku historii a germanistiku, zpracovávám diplomovou práci na téma cenzura v 1. polovině 19. století. Už několik let působím v rámci fakultní studentské samosprávy, v letech 2004-2007 jako člen Studentské rady všemožně snažil o zlepšení studijního prostředí na naší alma mater. V uplynulém volebním období (2008-2010) jsem byl členem Akademického senátu.

Každý, kdo trochu pronikne do fakultních struktur, ví, že některé zdánlivě jednoduché věci je možné změnit jenom na základě dlouhodobého úsilí a že nové problémy objevují tam, kde by je předtím nikdo nečekal. Budu rád, když budu moci v příštích dovu letech pomáhat při jejich řešení. Měl jsem možnost strávit dva semestry na zahraničních univerzitách a rád bych pomohl věci, které fungují jinde, zavádět i u nás. V příštích dvou letech bych tak rád ve spolupráci s ostatními senátory a se Studentskou radou spustil tutorský systém, kdy studenti starších ročníků předávají zkušenosti prvákům. Rád bych i nadále sledoval fungování knihovního systému a zaměřil se na lepší propagaci pobytů v zahraničí.

Kandiduji v rámci sdružení 15 pro fakultu, bližší informace a program jsou k nalezení na stránkách http://senat.ffuk.cz.

PhDr. Dušan Radovanovič

Rok narození: 1982

Studijní obor: Historie/obecné dějiny (PGS)

E-mail:dusanradovanovic@seznam.cz

Navrhovatel: PhDr. Michal Ulvr

Jsem studentem doktorského studia na Ústavu světových dějin FF UK. V současné době působím v předsednictvu Akademického senátu a jsem členem komise pro vědu. V případě svého znovuzvolení bych se rád soustředil na problematiku účelových stipendií, kde vidím značně nevyužitý prostor pro lepší podporu kvalitních studentských projektů. Na rozdíl od kolegů kandidujících za uskupení 15 pro fakultu není mým primárním cílem podpora současného vedení. Domnívám se, že variabilita názorů i případná konstruktivní kritika na akademickou půdu patří a mohou být pro fakultu přínosem.

Jan Skalík

Rok narození: 1986

Studijní obor: Sociologie

E-mail:jan.skalik@gmail.com

Navrhovatel: Jan Skalík

Studuji magisterské navazující studium Sociologie započaté v ak. roce 2009/10.

Budu podporovat kroky vedení, které směřují k modernizaci, větší transparentnosti a efektivitě fakulty.

Budu požadovat, aby byly na katedrách dodržovány vnitřní předpisy fakulty i slušné chování.

Budu iniciovat vznik „kulatých stolů“ a jiných zlepšení komunikace mezi studenty a pedagogy.

Budu se podílet na „ozelenění“ fakulty.

Budu v senátu za vás.

Kandiduji v rámci uskupení 15 pro fakultu.

Mgr. Václav Tollar

Rok narození: 1975

Studijní obor: Filozofie/PGS

E-mail:vaclav.tollar@seznam.cz

Navrhovatel: Mgr. Václav Tollar

Na MFF UK jsem vystudoval matematiku a nyní studuji na FF UK postgraduálně filosofii. Zajímám se o pojmové myšlení, fenomenologii a Platóna. Senátorem jsem byl už v předchozím volebním období a rád bych v práci pro fakultu pokračoval i dál. Působil jsem v Etické komisi, která kromě zkoumání jednotlivých etických kauz promýšlí a ovlivňuje systémový postoj fakulty např. k plagiátorství. Zabýval jsem se také problematikou evaluací. Do minulého senátního období navíc významně zasáhla Bílá kniha a snaha politiků o „reformu“ vysokých škol, přesněji řečeno snaha získat nad nimi kontrolu. Akademický senát FF UK patřil k nejviditelnějším odpůrcům Bílé knihy a někteří ze senátorů stáli u zrodu známé Iniciativy Pro vzdělanost (www.provzdelanost.cz), já sám jsem se podílel na aktivitách skupiny Už se na to nemohu dívat (www.uzsenatonemohudivat.cz). Tlak politiků teď na čas polevil, není ale všem dnům konec; tato agenda čeká na senátory i v budoucím volebním období.

Nejdůležitější pravomoc, kterou senát má, se týká volby děkana fakulty. Podporuji současného děkana a hlasoval jsem pro jeho pokračování ve funkci, protože si cením jeho aktivního a otevřeného přístupu k řešení problémů. Děkan je nyní zvolen, a pokud se nestane něco nečekaného, budoucí senátoři děkana volit nebudou. To ovšem neznamená, že výkon akademické samosprávy můžeme ponechat jen na vedení. Na fakultě každodenně narážíme na množství problémů, jejichž zlepšení mohou senátoři – zvláště ti studentští, neboť ti jsou tradičně aktivnější – prosazovat ku prospěchu celé fakulty.

Humanitní obory bývají bohužel o poznání méně angažované než kupříkladu přírodovědci či technici. Tato věc snižuje humanitním oborům vyjednávací pozici jak v kontaktu s politiky, tak v rámci univerzity samé. Ani studenti nemají kdovíjak velké ponětí o akademické samosprávě, což se projevuje hlavně nízkou účastí v senátních volbách. Jenže doba se mění. Svobodná samospráva univerzit, doposud vnímaná jako něco samozřejmého, může vzít pod tlakem politiků rychle zasvé. Proto chci apelovat na všechny členy akademické obce, aby situaci kolem vysokých škol i dál pozorně sledovali, přišli k volbám – a v případě potřeby se kdykoliv obraceli na své senátory.

Kandiduji v rámci uskupení 15 pro fakultu.

PhDr. Michal Ulvr

Rok narození: 1982

Studijní obor: Historie/obecné dějiny (PGS)

E-mail:ulvrin@seznam.cz

Navrhovatel: PhDr. Dušan Radovanovič

V současnosti studuji v kombinované formě na Ústavu světových dějin a zároveň jsem členem Akademického senátu FF UK. Mou specializací jsou Spojené státy americké v druhé polovině dvacátého století. Podle mého názoru bylo zvolením velkých uskupení do předešlých studentských kurií způsobeno ochromení senátu a jeho přístupu k problémům fakulty. Cestou z tohoto stavu by měla být variabilita zvolených senátorů a rozdílnost jejich představ o tom, jak by měla Filozofická fakulta fungovat. Jen takto lze dosáhnout oživení stagnujícího senátu a realizovat nové a neotřelé nápady, které fakulta nepochybně potřebuje.

Martin Vlček

Rok narození: 1986

Studijní obor: Religionistika

E-mail:vlcek.martin@centrum.cz

Navrhovatel: Ondřej Vocilka

Mé jméno je Martin Vlček a na FF UK studuji čtvrtým rokem, v současné době religionistiku. Zaměřuji se na filologii archaických indoevropských jazyků, psychologii náboženství a srovnávací lingvistiku. Druhým rokem působím v legislativní komisi, od února tohoto roku jsem též členem širšího kolegia děkana jakožto zástupce studentské obce.

Předmětem mého zájmu je především celková koncepce studia na fakultě, udržení rozumného kompromisu mezi zažitými zvyklostmi a „specifiky“ na jedné straně a nutnou potřebou přizpůsobit se dnešnímu značně centralisticky zaměřenému modelu vysokého školství na straně druhé. Chceme-li fakultu fungující, fakultu bez nadbytečných byrokratických překážek, fakultu, kde bude vzkvétat pedagogická i vědecká činnost, je třeba se zajímat jak o současný stav a problémy, tak o budoucí směřování. Myslím si, že pokud se podaří zlepšit vzájemnou komunikaci mezi studenty, pedagogy a vedením fakulty, většina problémů dojde ke zdárnému vyřešení, k čemuž bych rád přispěl i svou činností v senátu.

Kandiduji v rámci uskupení 15 pro fakultu.

Mgr. Samuel Zajíček

Rok narození: 1977

Studijní obor: Filozofie

E-mail:snop@void.cz

Navrhovatel: Sebastian Janota

Jmenuji se Sam Zajíček a studuji čtvrtým rokem obor Filosofie. Do senátu znovu kandiduji zejména proto, že bych chtěl pokračovat v započaté práci.

V minulých letech jsem jako místopředseda AS několikrát vystoupil proti plánům MŠMT na reformu vysokého školství a proti reformě financování vědy (články například na blogu předsedy senátu Christova: http://blog.aktualne.centrum.cz/…christov.php), založili jsme spolu s dalšími senátory iniciativu Pro vzdělanost (www.provzdelanost.cz), společně s iniciativou Věda žije jsme uspořádali petici proti současnému způsobu financování vědy, který zásadně podhodnocuje humanitní obory, iniciovali jsme schválení několika usnesení, kterými akademické zastupitelské orgány celorepublikově vyjadřovaly svůj odpor proti plánovanému směřování vysokých škol.

V oblasti vnitřních záležitostí fakulty se zaměřuji především na její modernizaci, ať už v oblasti vnitřních předpisů, v oblasti elektronizace nebo evaluace jednotlivých ústavů a kateder. Jako člen hospodářské komise se podílím na tvorbě zásad, dle kterých jsou jednotlivým katedrám rozdělovány prostředky, působil jsem v pracovní skupině, která vytvořila a uvedla do provozu nové fakultní stránky, v současnosti spolupracuji na studentských evaluacích a na novele zpřehledňující studijní pravidla.

Do budoucnosti bych chtěl jednak dokončit práci, kterou jsem začal, jednak stále politikům kafrat do jejich velkolepých plánů a jednak se zaměřit na problematiku kvality jednotlivých kateder a jimi zajišťovaných oborů. To znamená zprůhlednit vazbu realizovaných přednášek na akreditace (aby katedra učila to, co slíbila učit), zvýšit kontrolu, zda se vůbec učí (nebo výuka často odpadá či se vůbec nekoná) a provést audit schopnosti pedagogů rozlišit mezi dobrým a špatným studentem a  schopnosti a odvahy první podpořit, druhé vyhodit. Do této oblasti spadá i požadavek na zveřejňování nejen závěrečných prací.

Pokud dáte našemu uskupení důvěru, za sebe mohu slíbit, že se budu v senátu pokoušet udělat z naší fakulty moderní a elitní instituci, ve které studenti a pedagogové jsou rovnocennými kolegy a ve které probíhá skutečné dobrodružství poznání, nikoli rychokvašné udělování titulů sešněrované nesmyslnými pravidly.

Kandiduji v rámci uskupení 15 pro fakultu.