Minulá volební období

POZVÁNKA – na 7. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

které se koná ve středu dne 14. ledna 2009 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

 

Navrhovaný program:

 1. Schválení programu zasedání

 2. Projednání návrhu zápisu 6. zasedání AS FF UK

 3. Projednání akreditačních materiálů

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. žádost o prodloužení akreditace SO Politologie v bakalářském SP Politologie (prezenční, dvouoborové studium)

  3. žádost o prodloužení akreditace SO Dějiny antického starověku v doktorském SP Historické vědy (prezenční, kombinované studium)

  4. žádost o prodloužení akreditace SO Jazyky zemí Asie a Afriky v doktorském SP Filologie (prezenční, kombinované studium)

  5. žádost o prodloužení akreditace SO Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky v doktorském SP Historické vědy (prezenční, kombinované studium)

  6. žádost o prodloužení akreditace SO Pomocné vědy historické v doktorském SP Historické vědy (prezenční, kombinované studium)

  7. žádost o prodloužení akreditace SO Etnologie v doktorském SP Historické vědy (prezenční, kombinované studium)

  8. žádost o prodloužení akreditace SO Informační věda v doktorském SP Informační studia a knihovnictví (prezenční, kombinované studium)

  9. žádost o prodloužení akreditace SO Psychologie práce a organizace v doktorském SP Psychologie (prezenční, kombinované studium)

  10. žádost o prodloužení akreditace SO Obecná psychologie v doktorském SP Psychologie (prezenční, kombinované studium)

  11. žádost o prodloužení akreditace SO České dějiny v doktorském SP Historické vědy (prezenční, kombinované studium)

  12. žádost o prodloužení akreditace SO Filozofie v doktorském SP Filozofie (prezenční, kombinované studium)

 4. Návrh vypsání přijímacího řízení v akademickém roce 2009/2010 pro studijní obor Obecná lingvistika (balakářské studium)

 5. Návrh vypsání přijímacího řízení v akademickém roce 2009/2010 pro studijní obor Etnologie (navazující magisterské studium)

 6. Projednání výše poplatku za vnitrofakultní přijímací řízení

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Opatření děkana týkající se vnitrofakultního přijímacího řízení

 7. Projednání výše doktorských stipendií na leden až březen 2009

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Stanovení výše doktorandských stipendií

 8. Projednání rozdělení hospodářského výsledku UK na úrovni FF UK

 9. Informace kol. Valvody o výsledcích práce Evaluační komise FF UK ve věci studentského hodnocení výuky

  1. Průvodní dopis

  2. Návrh studentského hodnocení výuky

  3. Návrh dotazníku

 10. Různé

Poznámka:

Materiály pro senátory jsou také k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK s výjimkou materiálů k akreditacím, které jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo na uzavřených webových stránkách AS FF UK přístupných pouze členům senátu. Pro vstup na tyto uzavřené stránky je třeba zadat platný login do domény Jinonice a příslušné heslo.

Petr Christov