Minulá volební období

POZVÁNKA – na 3. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

které se koná ve středu dne 17. září 2008 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Schválení programu zasedání

 2. Projednání návrhu zápisů z 1. a 2 . zasedání AS FF UK

 3. Projednání a schválení akreditačních materiálů

  1. Průvodní dopis děkana fakulty , materiály k projednání AS

  2. žádost o prodloužení akreditace SO Dějiny umění v bakalářském SP Obecná teorie a dějiny umění a kultury (prezenční, jednooborové studium)

  3. žádost o prodloužení akreditace SO Sociologicko-ekonomická studia v bakalářském SP Sociologie (prezenční, jednooborové studium)

  4. žádost o prodloužení akreditace SO Moderní hospodářské a sociální dějiny v doktorském SP Historické vědy (prezenční, kombinované studium)

  5. žádost o prodloužení akreditace SO Sociální práce v bakalářském SP Sociální politika a sociální práce (prezenční, jednooborové studium) + žádost o rozšíření akreditace SP o kombinovanou formu studia ve studijním oboru Sociální práce

  6. žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP Filologie o SO Nizozemský jazyk a literatura (prezenční, jednooborové studium)

  7. žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP Filologie o SO Nizozemský jazyk a literatura (prezenční, dvouoborové studium)

  8. žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP Filologie o SO Portugalistika (prezenční, jednooborové studium)

  9. žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP Filologie o SO Portugalistika (prezenční, dvouoborové studium)

  10. žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP Filologie o SO Turkologie (prezenční, dvouoborové studium)

  11. žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Český jazyk a literatura (prezenční, jednooborové studium)

  12. žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Český jazyk – specializační studium (prezenční, jednooborové studium)

  13. žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Komparatistika (prezenční, jednooborové studium)

  14. žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Učitelství pro střední školy o SO Učitelství češtiny jako druhého jazyka (prezenční, jednooborové studium)

  15. žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Učitelství pro střední školy o SO Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (prezenční, jednooborové studium)

  16. žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Učitelství pro střední školy o SO Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy (prezenční, jednooborové studium)

  17. stanovisko studijní komise k předkládaným akreditačním materiálům

 4. Podmínky přijímacího řízení ke studiu na FF UK v akad. roce 2009-2010

 5. Jmenování předsedů komisí FF UK

 6. Projednání podnětu doc. Petkeviče

  1. Podnět doc. Petkeviče

  2. Vyjádření děkana FF k podnětu doc. Petkeviče

  3. Počet zaměstnanců FF UK (příloha k odpovědi děkana na podnět doc. Petkeviče)

 7. Vyjádření AS FF k připravované dohodě o podpoře vybraných oborů mezi vedením FF UK a MVČR

  1. návrh dohody mezi vedením FF UK a MVČR

 8. Různé

Poznámka: Materiály pro senátory jsou také k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK s výjimkou materiálů k akreditacím, které jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo na uzavřených webových stránkách AS FF UK přístupných pouze členům senátu. Pro vstup na tyto uzavřené stránky je třeba zadat platný login do domény Jinonice a příslušné heslo.

Petr Christov