Volební období 2002-2004

ARCHIV PODKLADŮ – Návrh na dodatečné vypsání přijímacího řízení na obor klasická archeologie

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Materiál pro jednání AS

Návrh na dodatečné vypsání přijímacího řízení na obor klasická archeologie (navazující studium) – doplnění schválených podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2003/2004

Termín podání přihlášek: 15. 8.2003

Termín přijímací zkoušky: 15. – 19. 9. 2003

Náhradní termín přijímací zkoušky: 22. – 26. 9. 2003

Administrativní poplatek: 500,- Kč

Banka: Komerční banka Praha 1

Účet 85631-011/0100

Konstantní symbol: 379

Variabilní symbol: 2003

I. – III. zůstávají beze změny

IV Vypsané studijní programy a obory

IV/3 Navazující magisterské studium

Studijní program: Historické vědy

Studijní obor Klasická archeologie

V. Soupis oborů a předmětů zkoušek

Použité zkratky a vysvětlivky: PPP – předpokládaný počet přijatých, U/P – přihlášeno/přijato vak. roce 2002/2003, světový jazyk – uchazeči volí jeden zjazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština

klasická archeologie

forma a typ studia: prezenční navazující

PPP: 5, U/P: 2/1

kombinovatelnost: pouze jednooborové studium

přijímací zkouška:

1. kolo:

nekoná se

2. kolo:

1) zájem o obor

2) schopnost vizuální paměti, prostorové představivosti a pochopení vztahů mezi uměleckými díly

3) základní znalosti dvou světových jazyků (z toho jednoho aktivně) a latiny

4) znalosti z následujících okruhů: egejská archeologie a umění, řecká archeologie a umění, římská a etruská archeologie a umění

další požadavky: esej vztahující se ke studiu oboru (odevzdává se spolu spřihláškou)

možnost prominutí přijímací zkoušky: lze