Volební období 2002-2004

ARCHIV PODKLADŮ

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

RNDr. Petr Kolář,
děkan Filozofické fakulty nám. J. Palacha 2
110 00 Praha 1
Vážený pane děkane,
tímto dopisem zaujímáme stanovisko k neúspěšně provedenému výběrovému řízení na nákup terénních automobilů pro naše káhirské pracoviště, které mělo proběhnout na základě investičního záměru „Obnova technické základny českých egyptologických výzkumů v EAR“ (původně na nákup pozemku a stavbu výkopového domku, posléze, vzhledem ke komplikovaným egyptským zákonům, pozměněn na nákup dvou terénních automobilů zn. Jeep). Tento neúspěch, kromě dalších praktických důsledků pro činnost egyptského pracoviště Českého egyptologického ústavu a Českého národního egyptologického centra, bude také mít za následek ztrátu účelové dotace poskytnuté MŠ ČR k výše uvedenému účelu.
I) Záležitost výběrového řízení na nákup dvou terénních automobilů se vleče již od počátku tohoto roku. Přitom letos na jaře, když jsme chtěli zjistit obecné informace o uvedených terénních automobilech zn. Jeep a jejich prodejnách v ČR, nám tajemník FF UK, ing. Jiří Pelc výslovně zakázal jakékoliv kontakty
s prodejci jeepů a vyhradil si veškerou organizaci výběrového řízení s tím, že to plně spadá do jeho kompetence.
2) V průběhu následujícího období se při přípravě výběrového řízení objevily nepochopitelné průtahy mimo jiné také proto, že ing. Pelc dodatečně požadoval další a další informace. Je na místě se ptát, proč Ing. Pelc nejdříve neshromáždil všechny potřebné informace, aby pak mohl kvalifikovaně o průběhu
a termínech výběrového řízení rozhodovat. Po všech jednáních, která jsme s Ing. Pelcem měli, jsme pak koncem srpna 2002 písemně požádali vedení fakulty o zahájení výběrového řízení. Poté jsme byli ústně informováni o tom, že výběrové řízení již bylo zahájeno. O měsíc později jsme byli požádáni o zaslání dopisu o garančním dopise, který nám Nejvyšší rada pro památky Egypta, instituce garantující naši činnost v Egyptě, vystaví za účelem vynětí obou automobilů z celních povinností na území Egypta. Zároveň jsme byli informováni, že zaslání tohoto dopisu je podmínkou pro zahájení výběrového řízení,
o němž jsme se domnívali, že již měsíc probíhá. Proč o tento dopis Ing. Pelc požádal takto pozdě, jestliže již v průběhu jara tohoto roku byl informován, že jako organizace spolupracující s egyptskou
památkovou správou na něj máme automaticky nárok?
3) Ing. Pelc nás zatím neinformovalo tom, jakým způsobem firma Gordion, která jím byla pověřena přípravou a organizací výběrového řízení, toto řízení provedla. Je velmi zvláštní, že se zástupce hrmy Gordion nedostavil na zasedání komise, která o výsledcích výběrového řízení měla rozhodnout. Dodnes nevíme, jak vypadalo zadání, které firmy a kdy byly osloveny a jak probíhala informovanost mezi firmou Gordion a ing. Pelcem během výběrového řízení. Nevíme ani, zda se některá z vybraných firem
vyjádřila, proč nakonec svoji nabídku nezaslala do výběrového řízení.
4) Je udivující, že výběrové řízení týkající se zakázky ve výši 4,5 milionu Kč bylo ponecháno na poslední chvíli, bez možnosti uskutečnit další výběrové řízení. Byli jsme tak zbaveni jakékoliv možnosti na tuto
pro nás velmi nepříjemnou situaci ještě reagovat.
5) Podle informací z ekonomického oddělení RUK ing. Pelc, i přes několikeré urgence (písemně např. koncem května t.r.), nepodal k datu ukončení výběrového řízení žádost o změnu IZ (viz úvod tohoto dopisu), cože jednou z podmínek jeho uskutečnění.
Vážený pane děkane, na základě výše uvedených skutečností Vás žádáme o Vaše písemné stanovisko k neúspěchu Výběrového řízení a ztrátě účelové dotace 4,5 milionu Kč, a také sdělení závěrů, které z toho hodláte vyvodit. Dále Vás také tímto žádáme o zajištění nákupu dvou terénních automobilů, které jsou jednou ze základních podmínek činnosti našeho pracoviště v Egyptě.
Praha, 19. listopadu 2002S pozdravem,
Doc. PhDr. Ladislav Bareš, CSc.,
zástupce ředitele ústavu,
ředitel Českého národního egyptologického centra (ČNEC)
Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D., tajemník ústavu
Prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc.
PhDr. Jiřina Růžová
PhDr. Květa Smoláriková, Ph.D.
Phil.Dr. Wolf B. Oerter,
člen Akademického senátu FF UK
P.S.: S tímto stanoviskem byli seznámeni elektronickou poštou členové ústavu, kteří t.č. pracují
v Egyptě, a to PhDr. Břetislav Vachala, Csc, ředitel ústavu, Mgr. Miroslav Bárta, Dr., tajemník ČNEC a Kamil Voděra, fotograf. E-mailem jmenovaní členové ústavu se s tímto stanoviskem ztotožnili.
Na vědomí:
Akademický senát FF UK Akademický senát UKIng. Jiří Pelc, tajemník FF UK nám. J. Palacha 2 110 00 Praha I
Praha, 25. listopadu 2002
Vážený pane tajemníku,
tajemník našeho ústavu Dr. Jaromír Krejčí mne po jednání s Vámi dne 22. listopadu t.r. informoval, že jako důvod zdržení výběrového řízení dvou jeepů pro naše egyptské pracoviště uvádíte,
že jsme Vám včas nedodali garanční dopis Nejvyšší rady pro památky Egypta (SCA), který by umožňoval provoz uvedených automobilů v Egyptě bez celních poplatků pohybujících se ve výši 100- 150 % nákupní ceny automobilů do Egypta dovezených. Prohlásil jste, že jsme údajně PhDr. Břetislav Vachala, CSc. ředitel ústavu, a já Vám zaslání takového dopisu přislíbili. Pokud si vzpomínám, a Dr. Vachala to také potvrzuje, že možnost řešit celní otázku automobilů v Egyptě prostřednictvím garančního dopisu jsem zmínil já během jednání dr. Vachaly a mne s Vámi a proděkanem Doc. P. Vavrouškem, CSc., a právním zástupcem FF UK, JUDr. Jenem, v březnu t.r. (jednání zástupců našeho ústavu s Vámi ve věci odpisu starých a nákupu nových terénních vozů pro egyptské pracoviště proběhla 7.1.,11.3.,30.4.aI8.6.t.r.). Vaše stanovisko je nepřesné a neodpovídá tomu, o čem se na uvedené schůzce jednalo. Mimochodem, jistě si vzpomínáte, že jste se nás na tomto jednání snažili přimět spolu s Doc. Vavrouškem k tomu, abychom stávající dva terénní automobily ústavu v Egyptě, Toyotu Landcruiser a Jeep Cherokee, navrhované vzhledem k jejich vysokému stupni opotřebení k odpisu (což je i předpoklad nákupu dvou nových terénních automobilů), prohlásili za naše vlastní automobily, t.zn. Vachaly a Vernera. Tím se měla řešit skutečnost, že v archivu FF UK chybějí nákupní doklady, navzdory tomu, že automobily mají od samého počátku fakultní inventární čísla. Tento návrh jsme, Dr. Vachala i já, kategoricky odmítli.
Pokud jde o zmíněný garanční dopis, pouze jsme Vás na této schůzce informovali, že takováto možnost v Egyptě existuje neboť na ni jako zahraniční instituce pracující v Egyptě ve spolupráci s SCA máme nárok. Navíc, v té době ještě nebylo definitivně jasno jak nákup jeepů proběhne, protože jste zvažoval i jiné možnosti, např. převod finančních prostředků na nákup automobilů do Egypta a jejich zakoupení v Egyptě a nebo zaplacení obou automobilů u generálního dodavatele jeepů pro ČR a jejich převzetí u egyptské pobočky firmy Jeep. Na tomto jednání nebyla řeč o dodání potvrzení o garančním dopise jako podmínce zahájení výběrového řízení na nákup automobilů zn. Jeep. Žádné potvrzení o vydání garančního dopisu jsme Vám neslibovali a ani v dané chvíli slíbit nemohli. Ihned bychom Vás totiž upozornili, že řízení o vystavení garančního dopisuje v Egyptě možné zahájit teprve tehdy, až jsou automobily fyzicky přítomny v zemi, jsou známa jejich výrobní čísla motorů, karoserie, atd. Až koncem září jste nás požádal, abychom Vám uvedené potvrzení dodali. Obratem ruky jsme tak učinili, jakkoli
tato záležitost byla příslušným egyptským úřadem přijata s údivem a považována za procedurálně bezprecedentní: nejvyšší představitel SCA, úředník v postavení ministra, musel naší fakultě potvrdit písemně, že SCA poskytne garanci na bezcelní provozování dvou automobilů, které ještě v Egyptě
nejsou a teprve v budoucnosti sem budou přivezeny.
S pozdravem,
P.S.: Dr. Vachala, t.č. služebně v Egyptě, se elektronickou poštou se zněním tohoto dopisu plně ztotožňuje.
Na vědomí: děkan FF UK
Akademický senát FF UK
Prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc.