Minulá volební období

ZÁPIS Z 5. JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 20. 9. 2000

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z 5. JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 20. 9. 2000

Přítomni: P. Boschek, G. Cadorini, I. Ebelová, J. Gabrielová, H. Gladková, A. Housková, Z. Jettmarová, J. Králová, T. Kulka, J. Musil, W.B. Oerter, J. Opatrný, Š. Balík, J. Jireš, O. Káninský, K. Kočvarová, P. Pabian, J. B. Uhlíř, V. Vávrová, K. Veselá
Omluveni: J. Kalivoda, E. Kašparová, M. Sekera, V. Zuska, K. Kadlčíková, P. Kubín, I. Příbramská, K. Rathouská, B. Sobotková
Nemluveni: M. Kuchařík, P. Sláma,
Hosté: p. děkan doc.dr. P. Kolář, p. proděkan doc. dr. P. Vavroušek, dr. J. Handzelová, doc. dr. Matoušek, doc. dr. J. Hartl, dr. E. Kalivodová, dr. J. Čumpl, p. tajemník ing. J. Pelc

1. Schválení programu jednání

P. Pabián navrhl bod 8 návrhu progamu zařadit jako bod 3. Na návrh prof. Opatrného byl bod 8 zařazen jako bod 4. Hlasování: 20-0-0.

Program:

 1. Schválení programu jednání
 2. Kontrola a schválení zápisu z minulého jednání
 3. Návrh děkana na jmenování ing. Jiřího Pelce tajemníkem FF UK
 4. Návrhy úprav vnitřních předpisů FF UK
 5. Návrh děkana na zřízení komisí inventarizační, náhradové, knihovní a etické
 6. Návrh úprav studijního plánu oboru sociální práce
 7. Zpráva o čerpání rozpočtu k 30.6. 2000
 8. Různé

2. Kontrola a schválení zápisu z minulého jednání

Zápis byl schválen bez připomínek. Hlasování: 20-0-0.

3. Návrh děkana na jmenování ing. Jiřího Pelce tajemníkem FF UK

Děkan představil nového tajemníka (přijatého do prac. poměru k 1.8 2000 a pověřeného funkcí od 1.9. 2000), informoval o výsledcích výběrového řízení na tuto funkci a způsobu předání agendy během srpna. Ing. J. Pelc uvedl svůj pracovní životopis, motivaci k přihlášce do konkursu a představu o své práci na FF UK – jeho cílem je především zefektivnění práce děkanátu a dohled nad správným chodem ekonomiky FF UK.

Diskuse: Na dotaz dr. Jettmarové k vymezení pravomocí mezi proděkanem pro ekonomiku a rozvoj a tajemníkem p. děkan odpověděl, že toto vymezení projedná v kolegiu děkana ke dni 29. 9. 2000.

Usnesení č. 20: AS FF UK souhlasí s návrhem děkana na jmenování ing. Jiřího Pelce tajemníkem FF UK. Hlasování: 19-0-1.

4. Návrhy úprav vnitřních předpisů FF UK

Předsedkyně legislativní komise dr. I. Ebelová seznámila senát se stanovisky komise. Komise doporučuje (1) přijmout návrh úprav Jednacího řádu VR FF UK předložený děkanem se zapracováním připomínek komise, (2) přijmout návrh předložený p. proděkanem Hermanem na rozšíření znění odst. 24 Statutu FF UK o odstavec týkající se omezení počtu podávaných přihlášek ke studiu na FF UK, (3) přijmout variantu (a) Návrhu věcného záměru Organizačního řádu FF UK předloženého p. děkanem. Předsedkyně komise dále informovala, že na posledním zasedání legislativní komise nebyli přítomni členové SKAS, proto nedoporučuje jednat o návrhu změny Studijního řádu zaslaného p. proděkanem Hermanem. Předsedkyně studijní komise doc. A. Housková uvedla, že návrh na omezení počtu přihlášek dle počtu studijních programů studijní komise doporučuje: záměrem je proměna přijímacího řízení v tom smyslu, že student bude přijímán do studijního programu a písemná zkouška bude pro každý stud. program jednotná. P. děkan vysvětlil, že FF UK již nemůže z hlediska předpisů setrvávat u dosavadního omezení, kdy si uchazeč mohl na FF UK podat pouze jednu přihlášku; návrh úpravy čl. 24 Statutu umožňuje podání jedné přihlášky do každého programu.

Diskuse k návrhu úpravy čl. 24 Statutu (přijímací řízení): (1) na dotaz dr. Cadoriniho jak bude veřejnost o podmínkách přijímacího řízení informována a kde je zakotveno přijímání do studijních programů p. děkan uvedl standardní postupy zveřejňování podmínek a vysvětlil, že přijímání do programů vyplývá ze zákona; (2) v diskusi k návrhu nového odstavce Statutu FF UK dále vystoupili: J. Jireš, p. děkan, doc. Králová, doc. Gabrielová, P. Pabian, J. B. Uhlíř, K. Kočvarová, Š. Balík, dr. Gladková, doc. Vavroušek, dr. Jettmarová, dr. Handzelová. Senát se shodl na závěru, že poslední věta znění návrhu připouští dva výklady. Z tohoto důvodu bylo projednání návrhu odsunuto na dobu, kdy bude přítomen p. proděkan Herman, aby výklad upřesnil. Hlasování: 15-3-2. Senát poté přistoupil na dodatečný podnět doc. Houskové hlasovat o návrhu bez poslední věty později v průběhu zasedání, nedostaví-li se p. proděkan Herman.

Senát dále projednával návrh úprav Jednacího řádu VR FF UK, zbývající části bodu 4. projednával za bodem 7.

Diskuse k návrhu úprav Jednacího řádu VR FF UK: (1) na dotaz dr. Jettmarové k chybějícím odkazům v materiálu staženém z webových stránek p. děkan vysvětlil, že došlo k technické chybě, protože materiál původně zaslaný senátu tento defekt neměl; doc. Vavroušek uvedl, že texty jsou již dodávány ve formátu PDF, aby se těmto chybám zabránilo. (2) Na podnět dr. Cadoriniho navrhla předsedkyně, aby veškeré vnitřní předpisy a jejich úpravy prošly před odesláním na AS UK jazykovou korekturou, což zajistí legislativní komise.

Usnesení č. 21: AS FF UK souhlasí s návrhem změn Jednacího řádu vědecké rady FF UK se zapracováním připomínek legislativní komise. Hlasování: 16-0-3.

Diskuse k návrhu věcného záměru Organizačního řádu

(1) dr. Ebelová tlumočila stanovisko legislativní komise, která doporučila přijmout variantu (a) návrhu. V diskusi návrh legislativní komise podpořili p. Pabián, doc. Housková a p. proděkan Vavroušek. (2) Předsedkyně apelovala na nutnost stanovení termínu dokončení přípravy materiálu. Dr. Ebelová uvedla, že materiál by mohl být připraven pro říjnové nebo listopadové zasedání.

Usnesení č. 28: AS FF UK souhlasí s tím, že ve věci Organizačního řádu FF UK se bude postupovat podle varianty (a) Návrhu věcného záměru, předloženého děkanem: „a) Nevypracovávat organizační řád fakulty jako její vnitřní předpis, nýbrž pouze doplnit statut fakulty (zejména o organizační členění fakulty, příp. o některá další ustanovení k postupu jmenování vedoucích základních součástí apod.) a vypustit z textu odkazy na organizační statut. Analogicky podle statutu Univerzity Karlovy (srv. Čl. 17, odst. 5/) doplnit ustanovení, že stanovení organizační struktury děkanátu (= její interní organizační statut) je v kompetenci děkana.“ Hlasování: 17-0-0.

Diskuse k návrhu úpravy čl. 24 Statutu FF UK (pokračování)

Vzhledem k nepřítomnosti p. proděkana Hermana se v krátké diskusi senát shodl na přijetí usnesení k návrhu ve znění bez jeho poslední věty.

Usnesení č. 29: AS FF UK schvaluje doplnění čl. 24 Statutu FF UK o odstavec ve znění: „Na fakultu lze podat do každého studijního programu pouze jednu přihlášku, a to buď v jednooborové nebo dvouoborové formě studia. Do studijního programu Humanitní studia lze podat přihlášku pouze k dvouoborovému studiu těch oborů, které nelze kombinovat v rámci jiného studijního programu (tedy těch oborů, které nominálně přináležejí k různým studijním programům).“ Hlasování: 16-0-1.

5. Návrh děkana na zřízení komisí inventarizační, náhradové, knihovní a etické

Děkan přednesl návrh na zřízení uvedených komisí. Na návrh P. Pabiana se o zřizování jednotlivých komisí jednalo odděleně. Hlasování: 13-2-5.

Diskuse: (1) Na dotaz K. Vávrové o smyslu existence inventarizační komise odpověděl p. tajemník, že působnost vyplývá ze zákona (předpis o hospodaření s majetkem). (2) Na dotaz K. Kočvarové ke studentskému zastoupení v knihovní komisi sdělil p. děkan, že netrvá na rozdílu zastoupení členem Studentské rady (jak uvedeno v návrhu) nebo členem SKAS. (3) Diskutována byla dále funkce a náplň práce etické komise s podpůrnými stanovisky doc. Houskové, dr. Cadoriniho, dr. Oertera a prof. Opatrného, který uvedl stanovisko komise pro vědu i její představu o tom, jakým způsobem komisi budovat. (4) Dr. Jettmarová požádala legislativní komisi, aby v nejbližší době projednala postavení a zřizování těchto komisí z hlediska Statutu FF UK.

Usnesení č. 22: AS FF UK schvaluje návrh děkana na ustavení inventarizační komise FF UK. Hlasování: 20-0-0.
Usnesení č. 23: AS FF UK schvaluje návrh děkana na ustavení náhradové komise. Hlasování: 19-0-1.
Usnesení č. 24: AS FF UK schvaluje návrh děkana na ustavení knihovní komise. Hlasování: 20-0-0.
Usnesení č. 25: AS FF UK schvaluje návrh děkana na ustavení etické komise. Hlasování: 20-0-0.

6. Návrh úprav studijního plánu oboru sociální práce

Návrh úprav studijího plánu přednesli doc. Matoušek (vedoucí pracoviště) a doc. Hartl (garant stud. programu) – podnětem úprav byla především snaha po mezinárodní kompatibilitě programu, informace od absolventů a nově vypsaná specializace feministických studií.

Diskuse: (1) Na dotaz dr. Jettmarové k netradiční formě přehledového testu jako součásti SZZK odpověděl doc. Matoušek, že řešení případu a jeho ústní obhajobu považuje za přínosné. (2) Na upozornění dr. Gladkové o nevhodnosti ukončování přednáškového kursu zápočtem vysvětlil doc. Matoušek, že toto řešení vzniklo z důvodů bodového omezení studijního plánu. P. Pabian upozornil, že jde o obcházení, na které doplácí studenti nižším bodovým ziskem. (3) Na dotaz dr. Cadoriniho k „doporučenému“ rozložení plánu po ročnících uvedl doc. Matoušek, že podporuje ročníkový systém. (4) P. děkan označil obor sociální práce za optimální pole pro bakalářské studium. Doc. Matoušek potvrdil, že k reakreditacím bude předložen návrh odděleného bakalářského a navazujícího magisterského studia.

Usnesení č. 26: AS FF UK doporučuje schválení návrhu úprav studijního plánu oboru sociální práce. Hlasování: 16-0-3.

7. Zpráva o čerpání rozpočtu FF UK k 30. 6. 2000

Proděkan Vavroušek přednesl zprávu s doplňující informací o stavu čerpání ke dni 20. 9. 2000.

Diskuse: (1) Na dotaz dr. Oertera ke stávajícím dluhům fakulty uvedli p. děkan a p. proděkan Vavroušek, že dluh 7 156 tis. (rekonstrukce Šporkova paláce) FF UK již splatila, dluh 8 000 tis. (vybavení Šporkova paláce), nebude-li prominut, bude splácen po částkách v několika letech, anebo splacen v jednom roce, přičemž vedení uvažuje o poslední možnosti, která se z hlediska dosavadního vývoje letošního rozpočtu jeví jako reálná; (2) Na dotaz dr. Oertera proč FF UK nedostala začátkem roku zálohu na granty, odpověděl p. děkan, že UK o ni nepožádala Ministerstvo financí.

Usnesení č. 27: AS FF UK bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu ke dni 30.6. 2000. Hlasování: 18-0-0.

8. Různé

 1. Děkan informoval o změně ve stipendijní komisi: p. proděkan Koťa nahradí p. proděkana Hermana.
 2. Předsedkyně informovala o (a) doručených podkladech z KTV, které předává pracovní skupině SKAS, s tím, že předsednictvo očekává její reakci na svém zasedání dne 29.9.; (b) odpovědi p. prorektorky Kvasničkové na dotaz k situaci na kolejích; pokud předsednictvo neobdrží informace od ředitele SKM do 29.9., obrátí se na něj předsedkyně dopisem; (c) dopise dr. Švejdara, na který za předsednictvo odpoví; (d) dopise prof. Palkové (na vědomí) k nedostatečnému financování nákupu knih a časopisů. Předsedkyně uvedla, že dopis postoupila k projednání v komisi pro vědu, protože nedostatečné financování nákupu literatury z HČ je obecným problémem celé fakulty. Prof. Opatrný informoval o stanovisku komise, která finančnímu zabezpečení přikládá mimořádný význam. P. proděkan Vavroušek informoval o předání materiálu k dosavadnímu odběru časopisů prof. Opatrnému, jehož komise by o něm měla jednat. V. Vávrová upozornila, že nedostatečné vybavení knihoven literaturou studenti výrazně pociťují. P. děkan označil zabezpečení potřebné literatury za jednu z priorit vedení FF UK.
 3. Dr. Oerter přednesl své stanovisko k výroku p. rektora o platech na VŠ. V následné diskusi vystoupili p. děkan, p. proděkan Vavroušek, dr. Gladková, P. Pabián a doc. Housková. Z diskuse vyplynulo, že změna mzdových předpisů UK není pro platovou otázku na FF UK řešením, protože se platy na fakultě pohybují spíše u nižší hranice tarifu.
 4. Na dotaz doc. Houskové, kdy pracoviště obdrží mzdové prostředky, s nimiž budou disponovat, odpověděl p. děkan, že se tak již stalo. P. proděkan Vavroušek upřesnil, že informaci o zbývající částce obdrží vedoucí součástí na schůzi vedoucích dne 2. 10. 2000.
 5. Mgr. Uhlíř oznámil svůj odjezd na jednosemestrální stáž.
 6. Š. Balík nabídl, že zájemcům poskytne informace o situaci na univerzitě v Kostnici.

V Praze dne 20. 9. 2000

Zapsal: J. Opatrný, K. Veselá
Kontroloval: Z. Jettmarová
Schválil: AS FF UK dne 12. 10. 2000