Minulá volební období

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ AS, KONANÉHO DNE 3. 7. 2001

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ AS, KONANÉHO DNE 3. 7. 2001

Přítomni: P. Boschek, G. Cadorini, I. Ebelová, A. Housková, M. Humpál, Z. Jettmarová, E. Kašparová, J. Kalivoda, J. Králová, J. Opatrný, V. Zuska, Š. Balík, K. Kočvarová, M. Kuchařík, P. Pabian, I. Příbramská, B. Sobotková, J. B. Uhlíř, K. Veselá.
Omluveni: J. Gabrielová, H. Gladková, T. Kulka, J. Musil, W. Oerter, J. Jireš, P. Kubín, M. Pehr, K. Rathouská, D. Toth, V. Vávrová.
Hosté: doc. PhDr. P. Vavroušek, doc. PhDr. J. Koťa, prof. PhDr. Bohumila Mouchová, CSc., doc. PhDr. Jan Royt, doc. PhDr. Jiří Pelikán, CSc., doc. PhDr. Jaromír Černý, CSc., doc. dr. Zdeněk Kratochvíl, doc. PhDr. Martin Procházka, CSc., prof. PhDr. Alena Macurová, CSc., doc. PhDr. Pavel Kouba. Návrh programu:

 1. Schválení programu jednání
 2. Kontrola a schválení zápisu z minulého zasedání
 3. Návrh věcného záměru přijímacího řízení v roce 2002/03
 4. Návrh na vyčlenění čtyř oborů jako samostatných programů
 5. Návrh změny vnitřního předpisu (SZŘ)
 6. Podpora zahraničních aktivit FF UK
 7. Výzva k podpoře stanoviska AS FTVS UK
 8. Petice VOS
 9. Různé

1. Schválení programu jednání

Minulé jednání AS odhlasovalo změnu vnitřních předpisů bez přijetí usnesení, předsedkyně proto navrhla zařadit usnesení do bodu 5. Hlasování: 16-0-2. Návrh programu byl schválen.

2. Kontrola a schválení zápisu z minulého zasedání

(1) Doc. Zuska: T. Kulka „omluven“, nikoliv „přítomen“. (2) P. Pabian: Bod 4.4/3: nikoliv „B. Sobotková“, ale „K. Veselá“. (3) Bod 9/2: „UK“ opravit na „FF UK“. Zápis ze 14. jednání byl schválen. Hlasování: 18-0-1.

3. Návrh věcného záměru přijímacího řízení v roce 2002/03

Předsedkyně informovala, že návrh byl projednán na schůzi vedoucích, na katedrách a ústavech probíhá k PŘZk anketa, jejíž výsledky budou známy v září, nelze tedy zaujmout definitivní stanovisko. Doporučila projednání materiálu po jednotlivých bodech. Hlasování: 18-0-1. Dále sdělila, že připomínky a návrhy k předloženému materiálu podali doc. Gabrielová, K. Veselá, P. Pabian a M. Voříšek, dr. Kalivoda, dr. Jettmarová a doc. Králová. Doc. Koťa předložený materiál stručně komentoval.
Diskuse:

3.1 Doc. Procházka, předseda rady garantů programu Filologie, přednesl tyto připomínky:

 1. Je nutno odmítnout jednokolové přijímací řízení a myšlenku společného testu pro celou fakultu z těchto důvodů: letošní zkušenosti s testem programu filologie ukázaly, že nelze vytvořit kvalitní test obecných předpokladů ke studiu ani kvalitní vědomostní test pro velký studijní program, natož pro celou fakultu. Fakulta je prozatím spíše sdružením oborů, není vědeckým celkem, který by mohl dojít k jednotným a vyváženým kritériím pro přijímací písemnou zkoušku. V této situaci je třeba vybírat především kvalitní uchazeče pro jednotlivé obory. Esej by nemohl nahradit ústní pohovor a je technickým problémem u velkých oborů.
 2. Je nutno zachovat programové písemné zkoušky v 1. kole, ale zároveň upravit strukturu programů podle obecných zásad tak, aby vyhovovala potřebám jednotlivých oborů. Podle těchto zásad probíhá nyní transformace studijního programu Filologie (návrh bude předán AS do 15.9.01). Tam, kde obor nebude požadovat vlastní písemku, bude obecný test, který bude vyhovovat potřebám daných oborů (do společného testu by bylo možné zařadit volitelné komponenty, např. jazykový test). Obory by měly do budoucna volně kombinovat, počet pevných kombinací omezen.

1.2 Ad. bod 1 Návrhu – počet písemných zkoušek, počet kol PŘZk, talentová zkouška, harmonogram.

 1. Dr. Kalivoda, doc. Housková a P. Pabian doporučili jednat o variantách 1.3.2 (jednokolová oborová zkouška) a 1.3.4 (dvoukolová zkouška s programovou písemnou částí), ostatní varianty nevyhovují. Doc. Vavroušek označil návrh doc. Procházky za kompatibilní. K. Veselá uvedla návrh jednokolového přijímacího řízení s oborovými písemkami jako přechodné řešení pro rok 02/03. Kriticky na něj reagoval doc. Procházka a zdůraznil, že podoba přijímací zkoušky musí vycházet z potřeb oborů; doc. Králová připomněla, že u jazyků je třeba zkoumat jak písemné, tak ústní předpoklady. Dr. Jettmarová shrnula, že jednokolová PŘZ nebude zřejmě vyhovovat všem oborům, proto je pro rok 02/03 přijatelnější vícekolová varianta; harmonogram se stanoví podle počtu písemek; letošní programové písemky je nutné zhodnotit. M. Kuchařík informoval, že přes programové zkoušky prošlo stejné procento uchazečů jako přes oborové zkoušky.
 2. P. Pabian upozornil, že písemné přijímací zkoušky by se neměly překrývat a vyjádřil skepsi nad možností, že RUK povolí dva týdny na první kolo. Doc. Vavroušek označil setrvání u oborových písemek za kapacitní problém; zastává názor, že obecně by měl počet písemek klesat. Doc. Králová a doc. Moural jsou přesvědčeni, že po zpracování přihlášek lze stanovit harmonogram i s překryvem některých písemek.
 3. Doc. Royt vznesl požadavek talentové zkoušky. Doc. Černý uvedl, že talentové zkoušky by přijímací zkoušce měly předcházet, ta by pak zjišťovala jen základní předpoklady pro studium; talentová zkouška by se mohla konat na více oborech. Doc. Vavroušek namítl, že podle VŠZ lze talentové zkoušky konat jen ve speciálních oborech, což vyvrátila doc. Králová citací z VŠZ.
 4. Závěr diskuse: Dr. Kalivoda, P. Pabian a doc. Housková navrhli hlasování k bodům 1.3.2 a 1.3.4; usnesení k 1.3.2 bylo formulováno na základě návrhu dr. Kalivody. Bod 1.3.4 zůstává otevřen a bude se modifikovat podle výsledků ankety ZS. Hlasování: 16-0-1.

Usnesení č. 63: AS FF UK dává pro akademický rok 2002/2003 přednost dvoukolovému přijímacímu řízení. Hlasování: 14-1-2.

Na návrh P. Pabiana jednání senátu pokračovalo i přesto, že byl v tuto chvíli neusnášeníschopný. Hlasování: 8-1-4.

1.3 Diskuse k bodům 2 a 3 Návrhu: kombinovatelnost oborů a podávání přihlášek, dvojí limit, talentová zkouška.

 1. Kombinovatelnost. Dr. Kalivoda upozornil, že zrušením pevných kombinací nebude možné sledovat numerus clausus na oborech; bude-li student přijat jen na 1obor, pak si bude muset během roku přibrat druhý obor. Doc. Procházka doporučil stanovení NC pro jednooborové i dvouoborové studium zvlášť z důvodu převisu poptávky po jednooborovém studiu. Doc. Koťa připomenul, že v případě pevných kombinací jsou navrženy společné komise; ty odmítli doc. Procházka a doc. Králová. P. Pabian navrhl odlišit např. pevnou kombinaci CJL/HIS od zcela volné kombinovatelnosti oborů, která by měl být pravidlem. Doc. Vavroušek a doc. Koťa připustili, že pevné kombinace nejsou nezbytné. Dr. Jettmarová shrnula, že Návrh v bodě 2.2 není jednoznačný z hlediska pojetí různých možností kombinovatelnosti ve vztahu k přihláškám a způsobu PŘZk. Doc Králová a doc. Procházka odmítli zcela volnou kombinovatelnost s poukazem na kompetenci oborů při stanovování smysluplnosti oborových kombinací a navrhli řešit tento bod formou doporučení.
 2. „Čtyřnásobek“. Z diskuse (P. Pabian, dr. Kalivoda, dr. Jettmarová, doc. Procházka, doc. Králová) vyplynulo, že letos nově zavedený druhý limit (čtyřnásobek) pro postup do 2. kola je nežádoucí a zbytečný – musí stačit limit prospění (25 bodů) a dobře nastavené testy s vhodnou technikou vyhodnocení.
 3. Talentová zkouška. Z diskuse (P. Pabian, doc. Vavroušek. doc. Kouba, dr. Jettmarová) vyplynulo, že talentovou zkoušku lze (1) termínově předsunout písemným zkouškám, (2) konat i v jiných oborech než uměnovědních, (3) bodovat (srov. FHS a PedF UK).

Jednání bylo ukončeno.

Zapsali: dr. I. Ebelová, I. Příbramská, M. Ničová

Kontrolovala: dr. Z. Jettmarová

AS FF UK schválil dne