Minulá volební období

ZÁPIS Z 11. JEDNÁNÍ AS, KONANÉHO DNE 8. 3. 2001

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z 11. JEDNÁNÍ AS, KONANÉHO DNE 8. 3. 2001

Přítomni: P. Boschek, G. Cadorini, J. Gabrielová, H. Gladková, A. Housková, Z. Jettmarová, J. Kalivoda, J. Králová, J. Musil, J. Opatrný, V. Zuska, K. Kadlčíková, K. Kočvarová, M. Kuchařík, P. Pabian, I. Příbramská, B. Sobotková, D. Toth, J. B. Uhlíř, V. Vávrová.
Omluveni: I. Ebelová, M. Humpál, E. Kašparová, T. Kulka, W. Oerter, Š. Balík, J. Jireš, P. Kubín, M. Pehr, K. Rathouská., K. Veselá.
Neomluveni:
Hosté: doc. RNDr. P. Kolář, děkan; doc. PhDr. P. Vavroušek, PhDr. V. Štichauer, proděkani; ing. J. Pelc, tajemník; prof. PhDr. M. Dohalská, prof. PhDr. J. Kuklík, AS UK.

1. Schválení programu jednání.

Program:

 1. Schválení programu jednání
 2. Kontrola a schválení zápisu z minulého zasedání
 3. Zpráva o činnosti AS FF UK
 4. Různé

Návrh programu 11. zasedání AS FF UK schválen hlasováním: 17-0-0.

2. Kontrola a schválení zápisu z minulého zasedání

 1. Doc. Housková, bod 5/Diskuse: oprava znění vyznačena v zápisu. Hlasování: 15-0-2.
 2. Proděkan doc. Vavroušek, bod 6b) k čl.20/3: oprava znění vyznačena v zápisu. Hlasování: 15-0-2.
 3. Děkan, bod 6, k čl. 16/1: oprava znění vyznačena v zápisu. Hlasování: 15-0-.2.
 4. Děkan, bod 9a): oprava znění vyznačena v zápisu. Hlasování: 15-0-2.
 5. Doc. Housková, bod 8/Diskuse: oprava data na „13.12.2000“. Hlasování: 15-0-3.
 6. Dr. Cadorini, bod 6b), k čl. 16/1: z „tajné hlasování o vedoucím katedry“ na „tajné hlasování o dalším setrvání ve funkci vedoucího katedry“. Hlasování: 16-0-2.

Zápis z 10. zasedání AS FF UK s uvedenými opravami schválen hlasováním: 15-0-3.

3. Zpráva o činnosti AS FF UK

Předsednictvo předložilo zprávu za první rok funkčního období AS FF UK (březen 2000 – únor 2001).

Diskuse:


 1. Děkan doporučil změnu znění v bodě 5, protože komise jako poradní orgány nemohou vznášet požadavky. K bodu 4 uvedl, že na zasedání AS FF UK v březnu 2000 informoval p. proděkan Vavroušek o rozhodnutí děkana odvolat tajemnici z funkce. Předsedkyně upřesnila, že nešlo o předložení návrhu. Proděkan doc. Vavroušek k bodu 8/Pravidla hospodaření uvedl, že paragrafovaný návrh zaslal legislativní komisi v březnu 2001. V diskusi k termínům plánovaných úkolů vystoupili dr. Boschek, dr. Kalivoda, doc. Zuska, doc. Vavroušek, P. Pabian dr. Jettmarová, dr. Gladková, mgr. Uhlíř, dr. Cadorini.
 2. AS FF UK přijal tyto úpravy znění: Bod 5: „hospodářská komise vznesla požadavek“ se mění na „hospodářská komise navrhla“; „legislativní komise vznesla požadavek“ se mění na „legislativní komise navrhla“. Hlasování: 16-0-2. Bod 8/Pravidla hospodaření FF UK: znění v závorce se mění na „plánovaný termín předložení návrhu – březen“. Hlasování: 17-0-2.
 3. Bod 6/Stipendia: doc. Gabrielová, předsedkyně stipendijní komise, upozornila na obtížnou dosažitelnost informací o čerpání stipendijního fondu a na rozpornost údajů, které byly komisi poskytnuty; dotázala se na skutečný stav čerpání. Proděkan doc.Vavroušek informoval, že účetní osnova neumožňovala sledovat druhy stipendií odděleně (účelová stipendia a SPS byly v jedné položce), od tohoto roku to možné bude. Na účelová stipendia a SPS bylo v roce 2000 z dotace na hlavní činnost vyčerpáno cca 700 tis. Vybrané poplatky za nadstandardní studium v objemu zhruba 407 tis. byly zdaněny a do roku 2001 se ve výši cca 350 tis. převádějí na Stipendijní fond. Děkan doplnil, že poplatky za nadstandardní dobu studia se zasílají na fakultní účet a nebylo možné je včas zjistit, navíc nebyla a zatím není záležitost těchto poplatků vyjasněna na úrovni RUK. Tajemník informoval o přijatých opatřeních – studijní oddělení bude informovat ekonomické oddělení o počtech studentů, jichž se poplatky za nadstandardní dobu studia týkají, ekonomické oddělení bude průběžně sledovat příjmy na zvláštním účtu. Doc. Gabrielová požádala, aby stipendijní komisi byly čtvrtletně poskytovány informace ke stavu Stipendijního fondu a čerpání stipendií. Dr. Jettmarová poznamenala, že výše čerpání v roce 2000 a existence stipendijního fondu by se měly odrazit v novém rozpočtu.
 4. Bod 1/Studijní komise: doc. Housková navrhla doplnit znění o „celkové pojetí koncepce studia“. Hlasování: 18-0-1.

Usnesení č. 50: AS FF UK schvaluje Výroční zprávu o činnosti AS FF UK za období březen 2000 – únor 2001 se zapracováním změn k bodu 1, 5 a 8 přednesených v diskusi. Hlasování: 18-0-1.

4. Různé

 1. P. Pabian přednesl návrh SK AS, která za odstupující K. Kadlčíkovou navrhuje do studijní komise Mgr. Michala Voříška, interního doktoranda Ústavu obecných dějin. Kandidát se osobně představil. Hlasování: 19-0-0. Doc. Housková informovala o nové člence doc. R. Váňové (za odstupujícího dr. R. Dvořáka).
 2. Předsedkyně oznámila, že podle čl. 6 odst. 8b) Statutu zaniká K. Kadlčíkové členství v AS FF UK. P. Pabian uvedl stanovisko SK AS: kurie bude nadále pracovat ve sníženém počtu svých členů na čtrnáct.
 3. Prof. Opatrný, předseda komise pro vědu, přednesl závěry komise k financování nákupu knih a periodik z hlavní dotace: rozpočtová položka byla v r. 2000 nižší než v r. 1997. Komise navrhuje postupné navyšování. Zároveň upozorňuje i na možnosti jiných zdrojů, proto navrhuje sledovat strukturu čerpání prostředků z výzkumných záměrů. Proděkan doc. Vavroušek sdělil, že u dotace na knihy lze zvážit v r. 2001 mírné navýšení v rozpočtu; navrhl, aby se komise zabývala analýzou finanční položky na vazby a duplicitností odebíraných titulů. Prostředky na výzkumné záměry budou sledovány odděleně podle podúkolů i podle struktury čerpání. Po krátké diskusi přijal AS FF UK na návrh dr. Kalivody usnesení.

  Usnesení č. 51: Na návrh komise pro vědu pověřuje AS FF UK komisi, aby na červnovém zasedání přednesla zprávu o efektivitě čerpání prostředků na výzkumné záměry, případně o návrzích, které učinila vedení fakulty. Hlasování: 18-0-0.

 4. Informace p. děkana: předsedou etické komise FF UK jmenoval prof. Anděla z 3.LF UK. Ustanovil pracovní skupinu pro zpracování Dlouhodobého záměru, jejímiž členy jsou prof. Kuklík, dr. Homoláč, doc. Vavroušek, p. děkan a zástupce AS FF UK. Senát delegoval doc. Houskovou (hlasování 18-0-1) a Mgr. Uhlíře (hlasování: 18-0-1).
 5. Informace prof. Kuklíka z posledního jednání AS UK:
  – Volby předsednictva: předseda doc. Geršl, členka předsednictva prof. Dohalská.
  – Návrh rozpočtu UK na rok 2001 schválen.
  – Návrh na doplnění Vědecké rady UK o prof. Petruska schválen.
  – Ekonomická komise AS UK připraví novelu vnitřního mzdového předpisu.
  – Metodický pokyn k hodnocení výuky studenty má být projednáván 11.5.01.
 6. Děkan informoval o písemném protestu vedení FF UK k návrhu rozpočtu a výši dotace pro FF UK.
 7. Dr. Cadorini navrhl, aby FF UK zvážila přechod na OS LINUX. Dr. Kalivoda upozornil na nevýhody.
 8. B. Sobotková navrhla, aby příprava dotazníku k hodnocení výuky začala před schválením metodického pokynu. P. Pabian uvedl, že UK nepočítá s centrálním dotazníkem. Předsedkyně projedná záležitost na nejbližším zasedání kolegia děkana.
 9. B. Sobotková vznesla dotaz k přidělování účelových stipendií – kdo rozhoduje o žádostech a jakým způsobem se výsledek oznamuje. Předsedkyně stipendijní komise informovala, že rozhoduje děkan fakulty na základě předchozího vyjádření komise; v některých případech je však postup opačný z termínových důvodů. Děkan uvedl, že vyrozumění budou studentům zasílána písemně.

Zapsali: prof. J. Opatrný, I. Příbramská, M. Ničová.
Kontroloval: dr. Zuzana Jettmarová
AS FF UK schválil dne: 12. 4. 2001