Minulá volební období

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 30. 11.2000

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 30. 11.2000

Přítomni: dr. Z. Jettmarová, K. Kočvarová, , prof. J. Opatrný, P. Pabian, doc. V. Zuska

Předsedkyně předložila materiály doručené předsednictvu ke dni 30. 11. 2000.

1. Zápis z listopadového zasedání AS FF UK

Návrh zápisu bude rozeslán k připomínkování členům senátu a všem, kteří na minulém zasedání vystoupili.

2. Návrh na akreditace studijních programů

Předsednictvo obdrželo tyto písemné materiály: návrh proděkana, seznam oborů a jejich akreditační materiály, které prošly studijní komisí a posouzením garanta, vyjádření jednotlivých garantů a studijní komise k předkládaným žádostem, souhrnně a centrálně zpracované tabulky k informatice, knihovnám a nákladům na stud. programy.

Proděkan informoval, že se všechny filozofické fakulty dohodly na stejných nákladových částkách za studium, které odpovídají koeficientu 2,2 (bez ohledu na program). Předsednictvo požádalo p. proděkana, aby do 4.12. doplnil materiály o informace k přijímacím zkouškám za celou fakultu tak, jak oznámilo vedení na schůzi vedoucích k akreditacím.

Ve snaze o uspíšení akreditačního procesu na FF UK a dodržení termínu předání na RUK rozhodlo předsednictvo postoupit k projednání i ty návrhy, k nimž má studijní komise připomínky, avšak s podmínkou, že nedostatky v návrzích budou do 12.12. odstraněny a bude provedena kontrola.

Místopředseda prof. J. Opatrný se proto neprodleně obrátí prostřednictvím e-mailu na ty vedoucí základních součástí, v jejichž akreditačních materiálech je nutné provést změny na základě připomínek SK uvedených v příloze a vyzve je, aby nedostatky odstranili a materiál předali na stud. odd. do 12.12. do 12.00 hod. Předsednictvo požádá doc. A. Houskovou o zajištění kontroly oprav. Materiály budou předloženy AS FF UK dne 14. prosince. Předsednictvo zajistí pozvání garantů a zároveň je bude informovat o zvoleném postupu.

3. Návrh Podmínek přijímacího řízení k doktorskému studiu, návrh na rozšíření akreditace

Návrh s vyjádřením studijní komise (doporučení s jednou připomínkou) se zařazuje na program. Postoupené návrhy na rozšíření akreditace doktorského studia (české dějiny, pomocné vědy historické a archivnictví, archeologie). Předsednictvo vrací k dopracování

4. Návrh úprav vnitřních předpisů

4.1 Návrh na úpravu SZŘ čl. 3,6, 7 a 8 projednaný a doporučený studijní i legislativní komisí s jednou změnou se zařazuje na program.

4.2 Návrh úprav Statutu FF UK s vyjádřením legislativní komise je postoupen k projednání v 1. čtení.

4.3 Zásady pro projednávání změn vnitřních předpisů FF UK jsou předloženy legislativní komisí pro informaci.

5. Zpráva o hospodaření FF UK k 30.9. 2000

Předložená Zpráva o hospodaření se zařazuje na program. Předsednictvo zašle materiál hospodářské komisi k projednání, poté co si dodatečně vyžádá elektronickou verzi.

6. Kontrola plnění usnesení

Předsedkyně informovala o výsledcích kontroly. Některé výsledky projedná s vedením fakulty.

7. Návrh programu 8. zasedání AS FF UK

1. Schválení programu jednání
2. Kontrola a schválení zápisu z minulého zasedání
3. Návrh na akreditace studijních programů
4. Návrh úprav Studijního a zkušebního řádu FF UK
5. Návrh Podmínek přijímacího řízení doktorského studia.
6. Návrh úprav vnitřních předpisů – Statut FF UK (1. čtení)
7. Zpráva o hospodaření FF UK k 30.9.2000.
8. Různé

V Praze dne 30.10. 2000
Zapsal: J. Opatrný
Kontroloval: Z. Jettmarová