Minulá volební období

ZÁPIS Z 23. JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 2. 1. 2002

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z 23. JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 2. 1. 2002

Přítomni: dr. Z. Jettmarová, K. Kočvarová, prof. J. Opatrný, doc. V. Zuska
Omluven: P. Pabian
Host: p. děkan doc. P. Kolář

 • Předsedkyně předložila materiály doručené předsednictvu k zasedání AS FF UK ke dni 2.1. 2002.
 • Zápisy z 20. (mimořádného) a 21 řádného zasedání AS budou rozeslány dne 3.1.02 k připomínkování.
 • Podkladové materiály a pozvánka na lednové zasedání AS 10.1.02 budou rozeslány dne 3.1. 02.
 • Na zasedání budou kromě stálých hostů pozváni: dr. L. Drnková, dr. T. Glanc, studenti oboru polonistika – autoři žádosti k problému polonistiky. V zájmu urychleného řešení žádosti projedná na návrh p. děkana záležitost s dr. T. Glancem kolegium dne 4.1.02.
 • Číselník KKOV – kmenové obory: návrh bude předložen senátu k vyjádření.
 • Delegování členů AS do komisí pro výběrová řízení: na základě dohody s p. děkanem bude optimální delegovat podle systému studijní program (cca 2 členové AS na program).
 • Zástupci AS v komisi pro hodnocení vědecko-pedagogického výkonu: po dohodě s vedením bude AS jmenovat 3 členy.
 • Jazykové centrum: bod se zařazuje na jednání, aby bylo možné přímo projednat původní návrh SKAS; nevyřešenými problémy jsou (a) uznávání zkoušek a (b) kapacita kursů.
 • Zpráva p. proděkana dr. J. Hermana: PAS požádá p. proděkana o zprávu k harmonogramu prací ohledně (a) hodnocení výuky studenty, (b) vyhodnocení programových testů 01, (c) přípravy programových testů 02 a zaškolení učitelů.
 • Zprávy předsedů komisí: Předsedkyně požádala předsedy, aby přednesli zprávy o činnosti za rok 01.

Program AS FF UK dne 10. 1. 2002

 1. Schválení programu jednání.
 2. Kontrola zápisu z 20. (mimořádného) a 21. (řádného) zasedání.
 3. Návrh na změnu číselníku KKOV – kmenové obory programu Filologie.
 4. Volba stálých delegátů AS do komisí pro výběrová řízení.
 5. Volba zástupců AS do komise pro hodnocení výkonu vědecko-pedagogických pracovníků.
 6. Žádost studentů polonistiky.
 7. Výuka cizích jazyků v Jazykovém centru FF UK.
 8. Zpráva p. proděkana dr. J. Hermana o harmonogramu prací ke studijním záležitostem.
 9. Zprávy předsedů komisí za rok 2001.
 10. Různé.

Praze dne 2. 2. 2002
Zapsal: prof. J. Opatrný
Kontroloval: dr. Z. Jettmarová