Minulá volební období

info.ff.cuni.cz-as98-00-pzapisy99-zapis10_99.htm

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA AS FF DNE 24. 6. 1999

Přítomni: Dr. Z. Štěpánek, I. Příbramská, P. Trantina

Host: doc. S. Hermochová

Omluveni: doc. Zemánek, dr. Popelka

 1. dopis prof. Kuklíka, vněmž se ohrazuje proti formulacím v otevřeném dopise P.Pabiana a žádá informovat o této reakci AS

  – kopie bude rozdána členům AS společně spozvánkou

 2. dopis dr. Jettmarové o kol. St.Štočkovi ve věci porušení SZŘ

  – prozatím požádáme o stanovisko dr. Handzelovou

 3. návrh harmonogramu přípravy vnitřních předpisů FF UK, předložený kolegiu děkana P. Pabianem

  – pro předsednictvo zněho vyplývá úkol vbodu 4. Návrhy všech předpisů budou kdispozici na sekretariátu AS a na SR. Dr.Štěpánek rozešle sprůvodním dopisem členům AS pouze variantní návrhy poté, co je P.Pabian připraví.

 4. další schůzka předsednictva

  – pro případ potřeby by mohla proběhnout vpátek 2.7. v 10.30

 5. program mimořádného zasedání AS FF UK 8. 7. 1999:

  • čerpání rozpočtu FF UK zrok 1998,

  • zpráva o výsledcích hloubkové kontroly RUK na FF UK, auditorská zpráva,

  • rozpočet na rok 1999,

  • výroční zpráva děkana, zpráva zjednání p. děkana svedoucími pracovišť, návrhy na řešení

  • hospodářské situace fakulty vpříštím období,

  • zpráva o čerpání rozpočtu za 1. pololetí 1999,

  • vnitřní předpisy,

  • zpráva stipendijní komise

 6. fakultní komise

  – je zapotřebí doplnit – provede se na podzim po jejich reorganizaci

 7. návštěva pí. proděkanky doc. Hermochové

  – pí. proděkanka se omluvila zneúčasti na mimořádném jednání AS a seznámila předsednictvo sosobním názorem na situaci FF UK a kolegia, což bylo sporozuměním přijato.

Zapsal: P.Trantina

Zápisy z jednání předsednictva

Akademický senát