Minulá volební období

info.ff.cuni.cz-as98-00-pzapisy99-zapis1_99.htm

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA AS FF DNE 7. 1. 1999

Přítomni: I. Příbramská, M. Popelka, Z. Štěpánek, P. Zemánek

Omluven: P. Trantina

Hosté: P. Pabian

1. Podle informací rektorátu UK nebudou muset proběhnout předčasné volby do fakultních AS ; ty se uskuteční v řádných termínech (tj. volby do AS FF UK proběhnou v lednu příštího roku). Předsednictvo se v této souvislosti zabývalo otázkou členů zaměstnanecké kurie, kteří podle nového VŠZ nejsou členy akademické obce a nemohou být tedy voleni do AS ; vzhledem k tomu, že v §101 VŠZ je uvedeno, že volby a funkční období akademických funkcionářů zůstávají nedotčeny, zůstane AS FF ve stejném složení a tento problém bude vyřešen novým jednacím řádem.

2. Předsednictvo AS FF UK konstatovalo, že dosud nepřišly přepracované návrhy univerzitních předpisů k připomínkování (podle časového harmonogramu se tak mělo stát v prvním lednovém týdnu) ; pokud tyto návrhy přijdou, budou opět rozšířeny do jednotlivých komisí fakulty.

3. Předseda AS FF UK informoval o těchto bodech:

– na některé ústavy/katedry byly v rámci pilotního projektu rozšířeny evaluační dotazníky

– k dopisu dr. Koudelkové (viz zasedání předsednictva 3.12.1998) – předseda AS FF UK sdělil dr. Koudelkové prostřednictvím dopisu stanovisko AS FF UK (tj. k řešení tohoto bodu není AS FF UK kompetentní, zůstává možnost nové habilitace)

– předseda AS zašle dopis členovi SK AS V. Kremličkovi, týkající se jeho stálé, neomluvené nepřítomnosti na jednáních

– Vědecká rada FF UK nezasedala ; v souvislosti s novým VŠZ bude muset dojít k novému jmenování

– na lednovém zasedání bude přítomen děkan FF UK

4. Různé

– kol. Pabian upozornil na §58 (poplatky spojené se studiem), odst. 8 VŠZ, ve kterém je stanoveno, že rektor, může tyto poplatky snížit, prominout nebo odložit termíny jejich splatnosti s přihlédnutím ke studijním výsledkům a sociální situaci podle zásad uvedených ve statutu veřejné vysoké školy ; navrhuje, aby se AS FF k této záležitosti vyjádřil, proto na příští jednání AS návrh usnesení

Zapsala Ivana Příbramská

Zápisy z jednání předsednictva

Akademický senát