Na Filozofické fakultě UK se uskuteční série přednášek na podporu měsíce LGBTQ+ komunity

Pride Month každý rok v červnu připomíná práva a kulturu sexuálních menšin a upozorňuje na trvající diskriminaci a předsudky vůči LGBTQ+. Přednášky a diskuzní setkání, která se v průběhu června budou konat v hlavní budově fakulty, mají přispět k rozšíření povědomí o LGBTQ+ tématech a umožnit nahlédnout na komunitu i z perspektivy literatury, historie, sociologie a jiných oblastí, které s touto tematikou souvisí.

Letos je na programu celkem pět přednášek v českém jazyce. Program, který má pomoci vytvořit prostředí, kde je možné se vyjadřovat bez strachu a diskutovat o otázkách LGBTQ+ komunity v celospolečenském kontextu, je připravený pro akademickou obec FF UK a další zájemce o tuto tematiku.

Anotace jednotlivých přednášek, místo a čas konání najdete níže. Přednášky se uskuteční prezenčně v prostorách hlavní budovy FF UK na nám. Jana Palacha 1/2.

Mgr. Klára Trsková: Film: Queer coding nebo queerbaiting?

6. června, 18:00, místnost P300

Příspěvek se zaměří na příklady československých a zahraničních filmových snímků, ve kterých se objevuje tzv. queer coding (náznak, že fiktivní postava je LGBTQ+, aniž by to dílo explicitně potvrdilo), a na aktuální problematické příklady marketingové techniky tzv. queerbaitingu v hraném filmu.


Mgr. Josef Šebek, Ph.D.: Paci paci pacičky: Queer psaní o sobě z doby společenské transformace

13. června, 18:00, místnost P200

V období kolem roku 1989 vyšlo několik významných queer autobiografických/autofikčních vyprávění, která mají pozoruhodnou publikační historii: Paci, paci, pacičky Václava Baumana (psáno 1984, vydáno samizdatově 1987 a 1988, oficiálně 1990 a znovu 2017), Traité des courtes merveilles Václava Jamka (psáno ve francouzštině, datováno 1985–1988, vydáno v Paříži 1989, do češtiny nepřeloženo) a memoáry Ladislava Fukse Moje zrcadlo (psáno 1991–1993, v upravené podobě vydáno posmrtně 1995 a 2007). Jak ukážu, tyto texty můžeme chápat jako synekdochu queer psaní o sobě v dané době: představují překvapivě pestrou mozaiku otevřeně vyjadřované i zamlčované queer touhy a složitým a často i rozporuplným způsobem se podílejí na procesu společenské transformace.


PhDr. Karel Mika: Identita, pohlaví, gender, sexualita a role – aneb kdo se v tom má vyznat?

18. června, 18:00, místnost P300

V rámci této diskuze se zaměříme na klíčové pojmy související s identitou, pohlavím, genderem, sexualitou a rolí ve společnosti. Cílem je prozkoumat a definovat tyto termíny, aby byly lépe pochopitelné a jasnější pro všechny účastníky. Budeme se věnovat definicím pojmů jako jsou identita, která se týká toho, jak vnímáme sami sebe a jak nás vnímají ostatní; pohlaví, což zahrnuje biologické aspekty člověka; a gender, tedy sociální a kulturní konstrukty spojené s pohlavím. Dále se budeme zabývat spektrem sexuální orientace a preferencí, včetně heterosexuality, homosexuality, bisexuality, asexuality, pansexuality a dalších. Podrobněji se podíváme na různé genderové identity, jako jsou cisgender, transgender, nebinární, genderqueer, agender a další. Diskuze se také zaměří na sociální role a na to, jak společnost ovlivňuje naše chápání pohlaví a genderu. Cílem je vytvořit prostor pro otevřenou a respektující debatu, která pomůže ujasnit a pochopit komplexní a často zaměňované pojmy týkající se identity, pohlaví, genderu a sexuality. Chceme podpořit porozumění a toleranci vůči různorodosti lidských zkušeností a identit.


Bc. Jakub Třešňák: Teplý bratr s mikrofonem přistává na letišti v nížině. Albánské queer lexikum aneb vhled do LGBTQ+ problematiky na západním Balkánu

20. června, 18:00, místnost P200

Přednáška se pokusí přiblížit na první pohled velmi úzké téma albánského queer lexika co nejširšímu okruhu posluchačů. Začne jako lexikografický, etymologický a morfologický příspěvek, kdy budou albánské výrazy porovnávány s češtinou, angličtinou a němčinou, aby měli posluchači jasnější představu, jaká slova a fráze rodilí mluvčí používají. Lingvistický pohled bude zasazen do sociokulturního kontextu a přiblíží situaci LGBTQ+ komunity v Albánii, Kosovu a potažmo na celém západním Balkánu, kde dodnes příslušníci sexuálních menšin nemají na růžích ustláno. Dotkneme se problematiky předsudků, patriarchálních představ a také informování o queer problematice ve veřejném prostoru. Jazykový a společenský rozbor tématu završí čtení nemnohých, přesto přibývajících ukázek z moderních albánských děl, která se queer komunity nějak dotýkají. Zazní úryvek z románu Ismaila Kadareho Život, hra a smrt Luliho Mazreka, část divadelní hry Albany Muji Era a jedna scéna z hry Jetona Neziraje 55 shades of gay. Všechna díla budou představena v češtině vůbec poprvé.


Mgr. Petra Poncarová: Queer menstruace

26. června, 18:00, místnost P200

Téma menstruace je většinovou společností (ať už laickou či odbornou) spojováno se ženstvím a ženskými těly. Realita je však taková, že ne všechny ženy menstruují, a ne všichni, kdo menstruují, jsou ženy. Řada cisgender žen z různých důvodů nemenstruuje, a zároveň jsou intersex lidé či trans muži, kteří menstruují. Proto se v poslední době usiluje o změnu přístupu k menstruujícím lidem a diskurzu menstruace, který by využíval inkluzivní jazyk pro označení toho, co je už tak ve společnosti do značné míry stigmatizované. Jelikož je menstruace stále chápána jako faktor ženství, trans a queer osoby, které menstruují, musí čelit diskurzu, který přispívá k rozporu v nich samých, a musí mu čelit i při interakcích s lékařskými odborníky, kdy jsou na ně kladeny heteronormativní nároky. Jak se v česku a zahraničí vyvíjí diskurz spojený s queer menstruací? A co všechno se pro queer menstruující osoby dá udělat? O tom všem bude řeč na přednášce a následné diskuzi.


Související články