Prof. Stefan Michael Newerkla převzal na Filozofické fakultě UK Cenu Premia Bohemica

Z pověření ministra kultury ČR předal 11. října 2023 ředitel Moravské zemské knihovny Tomáš Kubíček rakouskému bohemistovi, historikovi a pedagogovi prestižní ocenění za přínos české kultuře v zahraničí. Při příležitosti předání ceny pronesl laureát přednášku „Česká literatura a její nenahraditelná role v kontextu širšího pojetí české filologie jako základu zahraniční bohemistiky“. Ceremoniál v prostorách fakulty zaštítil Ústav české literatury a komparatistiky FF UK.

Prof. Stefan Michael Newerkla jako garant výuky západoslovanské jazykovědy přispívá k šíření české literatury a kultury nejen na vídeňské univerzitě, ale i v celém Rakousku. Je autorem řady monografií, více než 140 vědeckých článků, spolupracoval mimo jiné na učebnicích češtiny a vede několik vědeckých grantů.

Ještě před svým nástupem do studií na Vídeňskou univerzitu se stal v roce 1991 frekventantem letní školy českého jazyka na Univerzitě Karlově. V letech 1992–1996 absolvoval studium vídeňské slavistiky (a také anglistiky a amerikanistiky). V roce 1998 na téže univerzitě získal doktorský titul pro oblast bohemistiky a školské pedagogiky. S praktickou výukou češtiny pak získal zkušenosti během učitelské praxe na střední průmyslové škole v Holabrunu. Po ukončení praxe se však definitivně rozhodl pro akademickou kariéru na vídeňské univerzitě. Nejprve jako badatel a tutor, poté jako odborný asistent, a nakonec od roku 2004 jako profesor pro západoslovanské jazyky.

Profesorem byl Stefan Newerkla jmenován ve 32 letech, čímž se stal jedním z nejmladších profesorů jazykovědné slavistiky na světě. Od té doby zastával nejen na mateřské univerzitě řadu důležitých akademických funkcí od vedoucího ústavu po člena akademického senátu. Mimo svou alma mater byl však aktivní i v dalších akademických pozicích, například byl členem Rakouské akademie věd – nejprve jako člen-korespondent, později jako řádný člen.

Svou bohemistickou službu neomezuje Stefan Newerkla jen na rodné Rakousko. Účastní se chodu rozličných rad, grémií či komisí českých akademických institucí, jako jsou Vědecká rada AV ČR, Akademický sněm AV ČR, Vědecká rada FF MU v Brně, řídicí grémium bilaterálního česko-rakouského programu pro podporu spolupráce ve vzdělávání a vědě AKTION nebo Stálá konference rakouských a českých historiků ke společnému kulturnímu dědictví.


Cena Premia Bohemica je určena za významný přínos bohemistice v zahraničí, z pověření Ministerstva kultury ČR ji uděluje Moravská zemská knihovna. Nominováni mohou být jak zahraniční bohemisté či bohemistky, tak překladatelé a překladatelky, kteří se ve své zemi zasloužili ve výrazné míře o propagaci české literatury a kultury. O udělení ceny rozhoduje komise složená z předních literárních vědců z univerzitních i akademických pracovišť v České republice a z dřívějších laureátů ceny.Související články