Kultura, etnologie i antropologie: časopis Ústavu etnologie FF UK vychází už pět let

Do pátého roku existence vstupuje časopis Ústavu etnologie FF UK The Journal of Culture. Dvakrát ročně přináší zprávy ze světa etnologie a antropologie, kulturní historie a dalších příbuzných věd. Interdisciplinární profil časopisu umožňuje publikovat také studie, které vznikly na pomezí různých vědních oborů. Časopis nabízí svým čtenářům původní, dříve nepublikované vědecké studie a překlady, recenze odborných knih a zprávy o konferencích a významných událostech vědeckého charakteru. The Journal of Culture tvoří platformu pro odborníky na národní a mezinárodní úrovni. Časopis je recenzovaný a je indexován v databázi EBSCO. Vedoucí redaktorka časopisu, PhDr. Barbora Půtová, Ph.D. et Ph.D., nám podala řadu podnětných informací týkajících se koncepce, vizí a odborné orientace tohoto periodika.

Jaké čtenářské obci je časopis určen?

Náš časopis je zaměřen na čtenářskou obec, která zahrnuje odborníky a studenty oborů, jako jsou etnologie, kulturní/sociální antropologie, kulturální studia, kulturní historie nebo dějiny evropské kultury. K našim čtenářům ovšem patří také širší laická veřejnost. Přitažlivost časopisu z tohoto hlediska spočívá v tom, že témata některých studií, například tetování, africké masky nebo indická móda, mohou svou aktuálností zaujmout i neprofesně zainteresované čtenáře. Na druhou stranu trvám na tom, aby v každém čísle byla zastoupena alespoň jedna odborná studie v angličtině nebo jiném světovém jazyce; připravujeme již celé monotematické číslo v angličtině. V tomto trendu budu do budoucna rigoróznější, i když si uvědomuji, že důrazem na publikování článků v cizích jazycích se pravděpodobně budeme širší české laické veřejnosti stále více vzdalovat.

DSC_0229Je nějak vymezen okruh přispěvatelů?

Okruh přispěvatelů zpravidla tvoří odborníci z oblasti etnologie a kulturní/sociální antropologie. Za pět let existence časopisu jsme však vstoupili do povědomí akademických pracovníků a institucí. Proto do redakce přichází stále větší množství studií z oborů psychologie, sociologie, divadelní vědy, slavistiky nebo dokonce románských jazyků. O to obtížnější úkol je postaven před redakční radu, která musí objektivně a oprávněně rozhodnout, které studie budeme publikovat a jak budeme časopis profilovat. Ačkoliv jsou některé studie objektivně vědecky přínosné a kvalitně zpracované, musíme je i odmítat, neboť etnologie a kulturní/sociální antropologie nejsou bezbřehými publikačními přístavy a mají svůj vyhraněný odborný profil.

Mezi přispěvateli časopisu najdeme odborníky z Katedry antropologie FF ZČU, spolupracujete i s dalšími institucemi?

Ano, spolupráci s dalšími institucemi jsme otevřeni, neboť je to vzájemně přínosné. Loni vzniklo jedno monotematické číslo ve spolupráci s Katedrou kulturních a náboženských studií PDF UHK, letošní číslo věnované migrační krizi vzniká ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR. Číslo zaměřené na kulturální studia připravujeme v příštím roce zase v kooperaci s Katedrou mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky FF UP.

Design obálky časopisu je velmi neobvyklý.

Souhlasím. A podle hodnocení našich čtenářů je také velmi kreativní. Každý rok se navíc obálka časopisu odlišuje jinou barvou. Jedná se o vítězný návrh, který vzešel ze soutěže studentů na Střední odborné škole multimediální a propagační tvorby v Praze. Spolupráce s touto institucí se nám v minulosti opakovaně osvědčila při grafické přípravě i jiných publikačních výstupů pracovníků našeho ústavu. Za aktuální mohu vedle časopisu uvést i zapojení studentů do přípravy obrazové přílohy a grafického designu kolektivní monografie Identity, Tradition and Revitalization of American Indian Cultures, která bude vydána příští rok v nakladatelství Karolinum.

JOC_2015_1Jak probíhá výběr příspěvků do časopisu a jaké jsou požadavky?

Nabídnuté původní studie, které doputují do redakční schránky, jsou nejdříve posouzeny z hlediska relevantnosti daného tématu členy redakční rady na její schůzi. U původní studie o obvyklém rozsahu kolem 15 NS vyžadujeme, aby autor včetně textu dodal seznam použité literatury a pramenů, abstrakt a klíčová slova v jazyce příspěvku a angličtině. Redakce obvykle přijímá texty v českém, slovenském, anglickém, německém nebo francouzském jazyce. U studií je vítaná také obrazová příloha, zejména tabulky, grafy, mapy nebo černobílé fotografie.

Jakmile je rozhodnuto o přijetí studie do recenzního řízení, redakční rada navrhne dva nezávislé a v dané oblasti kompetentní recenzenty, kteří působí mimo okruh redakční rady a pracoviště autora studie. Výsledky recenzního řízení autor textu obdrží obvykle do dvou měsíců. Pokud je číslo monotematické, může potenciální přispěvatel do redakční schránky zaslat pouze abstrakt připravované studie. Redakční rada se usnese, zdali konkrétní téma studie zařadí do připravovaného čísla, a autor poté do stanovaného termínu odevzdá finální verzi textu. V případě výzkumných zpráv nebo recenzí je posuzovatelem některý z členů redakční rady. Časopis ovšem tvoří i rubrika Recenze aneb nahlédnutí do knihovničky studentů. Do této rubriky zařazuji nejlepší z recenzí, které mi odevzdají naši studenti v průběhu Bakalářského semináře. Kromě nahlédnutí do jejich mysli a způsobu uvažování je to i velmi funkční motivace a podpora, aby svými zcela prvními texty přispěli do odborné diskuse.

Časopis vychází dvakrát ročně. Jaká témata nás čekají v roce 2016 a co chystáte na rok následující?

Jedno číslo časopisu je vždy monotematické, druhé pak tvoří kombinaci studií různých témat. Letos je číslo 1 orientováno na problematiku kolektivní identity a národního vědomí, zatímco číslo 2 je věnováno současné evropské migrační krizi. Na příští rok připravujeme čísla zaměřená na témata z oblasti kulturálních studií a vizuální antropologie. Příspěvky do příštího ročníku od potenciálních zájemců přijímáme do redakční schránky až do dubna 2017.

Kde si mohou zájemci The Journal of Culture zakoupit?

The Journal of Culture si mohou čtenáři pořídit v knižním velkoobchodě Kosmas, dále v knihkupectví Karolinum v Celetné ulici a do konce roku 2016 v knihkupectví Fišer v Kaprově ulici. Od konce letošního roku plánujeme prodej aktuálních i starších ročníků časopisu na sekretariátu Ústavu etnologie.

http://thejournalofculture.ff.cuni.cz/cs/

IMG_9488Barbora Půtová je kulturní antropoložka a historička umění. Zabývá se problematikou dějin kultury, umělecké tvorby a kulturního dědictví. Mezi další oblasti jejího odborného zájmu patří historická antropologie, vizuální antropologie a antropologie umění. Je autorkou desítek studií a několika monografií, k nimž patří Félicien Rops: enfant terrible dekadence (2013), Skalní umění (2015), Umění a kultura království Benin (2016, spoluautoři Joseph Nevadomsky a Václav Soukup) nebo nově Královská cesta: všední i sváteční život v proměnách času (2016).

CALL FOR PAPERS – THE JOURNAL OF CULTURE: recenzovaný vědecký časopis The Journal of Culture přijímá studie do monotematického čísla 1/2017: Vizuální antropologie / Antropologie umění

CALL FOR PAPERS – THE JOURNAL OF CULTURE: recenzovaný vědecký časopis The Journal of Culture přijímá studie do monotematického čísla 2/2017: Kulturální studia / Cultural studies


Související články