Pozvánka na březnové jednání akademického senátu

Komentovaná pozvánka na 8. zasedání AS FF UK, které se koná ve čtvrtek dne 12. března 2015 od 13:30 v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

oficiální pozvánka včetně materiálů

1.    Program zasedání

Nutný formální bod.

2.    Zápis z 7. zasedání AS FF UK

Nutný formální bod.

3.    Akreditace

a.    žádosti o prodloužení akreditací na dostudování (Historie, Pedagogika, Pravěká a raně středověká archeologie);

Jde o čistě formální projednání, žádosti “na dostudování” neprojednává ani AS, ani Vědecká Rada a nakonec ani Akreditační komise věcně, ostatně materiály ani věcný obsah nemají, jde o jednostránkovou žádanku.

b.    Politologie

Prodloužení bakalářské i navazující magisterské akreditace tradičního oboru. Ze zprávy Studijní komise vyplývá, že pokud vznikne diskuse, bude se vést především o míře svázanosti studijních plánů (student politologie má průchod studiem velmi přesně dán bez možnosti volby).

c.    Psychologie

Prodloužení  bakalářské akreditace oboru, který nejdéle na fakultě vzdoroval boloňskému procesu. Jde o první prodloužení po zavedení bakalářského studia, nová akreditace tedy reflektuje zkušenosti s prvním během. Na základě zprávy Studijní komise a reakce katedry se dá předpokládat bezproblémové projednání s možnou diskusí o zajišťování výuky pedagogy bez Ph.D.

4.    Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 – čtyřletý Ph.D. obor Religionistika

Dodatečné vypsání přijímacího řízení na doktorský obor Religionistika. Obor se rozhodl požádat o akreditaci studia nikoli tříletého, ale čtyřletého, a Akreditační komise mu vyhověla (akademický senát žádost projednal dne 9. 10. 2014). Přirozená dynamika procesu schvalování akreditačních žádostí by ve standardním termínu umožnila vypsat přijímací řízení pouze pro starou, tříletou verzi akreditace. Takto v mimořádném termínu je možné vypsat již přijímací řízení dle akreditace nové. Senát podmínky schvaluje.

5.    Informace o dalším postupu ve věci nové proděkanky pro studium

Na minulém zasedání byla ohlášena jednak resignace proděkanky Lehečkové, jednak byl předložen návrh na jmenování dr. Landgráfové. Jelikož se senát k tomuto návrhu nevyjádřil kladně, paní děkanka dr. Landgráfovou proděkankou pro studium nejmenovala. Aby však nedošlo k zhroucení studijní agendy, paní děkanka dr. Landgráfovou výkonem této agendy pověřila s tím, že návrh na její jmenování předloží senátu ještě jednou v květnu či červnu s nadějí, že dr. Landgráfová mezitím v pozici pověřené osoby získá zkušenosti, které by senát přesvědčily o vhodnosti jejího jmenování. Bod je čistě informační, dá se očekávat diskuse nad vhodností tohoto postupu paní děkanky.

6.    Aktualizace složení kolegia děkana

Bod tematicky i věcně navazující na předchozí. Aby dr. Landgráfová po dobu svého pověření nebyla informačně oddělena od vedení fakulty, je vhodné, aby se stala členkou kolegia děkana, které jinak obvykle sdružuje pouze děkana, proděkany a tajemníka. Statut FF UK vyžaduje, aby se senát k tomuto jmenování vyjádřil.

7.    Návrh na doplnění Studijní komise

Předsedkyně Studijní komise doc. Pultrová žádá o rozšíření této komise o bývalou proděkanku pro studium, dr. Lehečkovou. Statut FF UK vyžaduje schválení této žádosti děkankou i senátem.

8.    Návrh na doplnění Komise pro vědu

Předseda Komise pro vědu doc. Zemánek vzhledem k resignaci dr. Stejskala a rozšíření agendy této komise žádá o rozšíření komise o prof. Lomovou a dr. Svatoňovou. Statut FF UK vyžaduje schválení této žádosti děkankou i senátem.

9.    Informace o setkání děkanky FF UK s pracovníky ÚGS

Bod navazující na diskusi probíhající na pokračování již několik zasedání. Paní děkanka se dne 5. 3. 2015 za účelem vyjasnění postojů setkala s pracovníky Ústavu germánských studií, o průběhu a výsledcích bude informovat v tomto bodě. Pokud se dostaví i zástupci ÚGS, dá se očekávat konečné vyjasnění nejasností, které senát již několik zasedání znepokojují.

10.  Situace studijního oboru Nizozemský jazyk a literatura

Věcně navazující podnět předložený nezávisle studentkou oboru Nizozemský jazyk a literatura bc. Vokáčovou. Předkladatelka problematizuje vyjádření vedení fakulty, že personální změny na ÚGS nemají a nebudou mít negativní dopady na studenty oboru. Dá se očekávat diskuse jak obecnější směrem k obecné koncepci personálních změn na FF, tak speciálnější ke konkrétnímu zajištění oboru Nizozemský jazyk a literatura.

11.  Prezentace k hospodaření fakulty

Bod vyplývající z diskuse na únorovém zasedání. Senátoři Drbohlav a Zajíček vznesli několik dotazů týkajících se financování fakulty, paní děkanka přislíbila, že pověří pana tajemníka jejich zodpovězením. Pan tajemník to vzal zgruntu a kromě zodpovězení konkrétních dotazů připravil obecnější prezentaci, o níž doufá, že zprostředkuje senátu hlubší vhled do struktury a stavu financování fakulty.

12.  Různé

Bod, ve kterém senát diskutuje témata, která nemají důležitost samostatných bodů. Kromě níže uvedených předem deklarovaných témat bod může obsahovat například informatorium členů AS UK, se svými tématy či dotazy ovšem může přijít kterýkoli člen akademické obce.

a.    Dopis vyučujících oboru Ukrajinský jazyk a literatura Ústavu slavistiky FF MU

Kolegové z Brna zaslali dopis na podporu dr. Lendělové z ÚVES FF UK, senátu byl dán na vědomí.

b.    Informace o proběhlých výběrových řízeních na FF UK

Členové senátu (obvykle z řad jeho předsednictva) přísedí s hlasem poradním v komisích pro výběrová řízení na pozice akademických pracovníků. Jde o kontrolní roli senátu, která je mimo jiné naplňována právě informováním o průběhu těchto výběrových řízení či vyjádřením nesouhlasu senátu v případě, že dle přísedících došlo k pochybení. Předsednictvo považuje za patřičné, aby se v současné fázi hledání úspor na FF UK na senátu stručně informovalo, na kterých pracovištích výběrová řízení probíhají a zda je jejich smyslem přjjmout nové pracovníky, nebo najít náhradu za pracovníky odcházející.

schváleno předsednictvem AS FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK