Vyjádření ke jmenování doc. Marka Jakoubka ředitelem Ústavu etnologie FF UK

V poslední době zazněly různé výhrady ke jmenování doc. Marka Jakoubka ředitelem Ústavu etnologie FF UK a od Muzea romské kultury jsem obdržela žádost o revizi výběrového řízení.

Žádosti o revizi výběrového řízení nemohu vyhovět. Dle zákona o vysokých školách je výběr zaměstnanců fakulty plně v kompetenci děkana. Výběrové řízení na pozici ředitele Ústavu etnologie FF UK proběhlo zcela v souladu s platnými univerzitními a fakultními předpisy i zavedenými akademickými zvyklostmi. Doc. Marka Jakoubka jsem jmenovala ředitelem Ústavu etnologie na základě jednoznačné podpory výběrové komise a jeho příchod na Filozofickou fakultu UK vítám.

O profesních i osobních sporech, které se v minulosti kolem osoby doc. Jakoubka odehrávaly, jsem byla předem dostatečně informována. Očekávám nicméně, že obě strany se zachovají profesionálně a nechají tyto neshody (včetně různých interpretací jeho práce v minulosti) za sebou. Zároveň upozorňuji, že příchod doc. Jakoubka na FF UK nemá žádný přímý dopad na rozvoj oboru romistika: Seminář romistiky nespadá pod Ústav etnologie FF UK.

doc. Mirjam Friedová, Ph.D.
děkanka Filozofické fakulty UK

Kontaktní osoba pro média:

Mgr. Daniel Soukup, Ph.D.
e-mail: daniel.soukup@ff.cuni.cz, tel.: +420 739 481 313

V Praze dne 20. 11. 2014

 

Ke stažení:

Tisková zpráva (.doc), Tisková zpráva (PDF)


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK