VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 19/2011 – k elektronickému zápisu předmětů a atestací v akademickém roce 2011/2012

Čl. 1 Studenti

 1. Studenti bakalářských a magisterských programů, kteří zahájili studium v akademickém roce 2003/2004 a později, jsou povinni zapsat si všechny předměty, které budou chtít v akademickém roce 2011/2012 absolvovat, do studijního informačního systému (dále pouze „SIS“). Bez tohoto zápisu nelze konat příslušné kontroly studia předmětu (dále pouze „atestace“).

 2. Termíny elektronického zápisu předmětů jsou stanoveny harmonogramem akademického roku 2011/2012 takto: pro zimní semestr od 23. 9. 2011 (10,00 hod.) do 27. 10. 2011 (18,00 hod.); pro letní semestr 13. 2. 2012 (10,00 hod.) do 16. 3. 2012 (18,00 hod.). Po uplynutí těchto termínů studenti nemohou předměty do SIS zapisovat, ani provedený zápis rušit.

 3. Po zapsání všech předmětů je student povinen provést v SIS kontrolu zápisu předmětů, která ověří, zda jsou splněny všechny podmínky pro zápis do jednotlivých předmětů, a upravit zapsané předměty podle výsledku této kontroly. V případě nerespektování jejího výsledku nebude studentovi do SIS zapsán žádný předmět, u něhož dochází ke kolizi s podmínkami zápisu.

 4. Zápis atestací do SIS student kontroluje průběžně, nejpozději vždy po sedmi pracovních dnech od vykonání atestace. V případě zjištěných nesrovnalostí (absence výsledku atestace, neshoda ve výsledku nebo datu vykonání atestace apod.) studující neprodleně kontaktuje příslušné zkoušející, případně osoby pověřené zápisem výsledků na jednotlivých základních součástech. Pokud nedojde k nápravě do termínů stanovených v čl. 2, odst. 5 tohoto opatření, kontaktuje student vedoucího příslušné základní součásti.

 5. Pro studenty, kteří zahájili studium 2006/2007 a později, jsou pro kontrolu studijních povinností a pro zápis do dalšího roku studia rozhodující údaje uvedené v SIS do 24.9.2012. Pokud student nebude mít v SIS do tohoto termínu zapsáno splnění všech atestací příslušného předmětu včetně případných prerekvizit a korekvizit, nelze za tento předmět započítat příslušné kredity pro postup do dalšího ročníku.

Čl. 2 Vyučující a základní součásti fakulty (tj. katedry, ústavy apod.)

 1. Za včasné a správné zanesení jednotlivých předmětů a jejich atributů do SIS zodpovídá vedoucí příslušné základní součásti. Za včasné a správné zapsání atestací do SIS a za shodu údajů ve studijním informačním systému a ve výkazu o studiu indexu zodpovídají vyučující jednotlivých předmětů a vedoucí příslušné základní součásti.

 2. Na každé základní součásti musí být příslušným vedoucím ustanovena minimálně jedna osoba funkcí lokálního správce SIS, jehož úkolem je zanášení předmětů a jejich atributů do SIS, a minimálně dvě osoby pověřené zápisem atestací do SIS. Funkci lokálního správce SIS a osoby pověřené zápisem atestací může vykonávat jedna osoba. Seznam lokálních správců SIS a seznam osob pověřených zápisem atestací do SIS je zveřejněn na internetových stránkách fakulty.

 3. Lokálním správcem SIS, ani osobou pověřenou zápisem atestací nesmí být student bakalářského či magisterského studia, student doktorského studia může tyto funkce vykonávat pouze za podmínky, že je zaměstnancem FF UK.

 4. Vedoucí základních součástí odpovídá za to, že údaje o výše uvedených osobách předá Referátu IS a že tyto údaje bude v případě změn aktualizovat.

 5. Vedoucí základní součásti zajistí dostupnost lokálních správců SIS a osob pověřených zápisem atestací tak, aby bylo možné napravit příslušné nesrovnalosti v SIS (viz čl. 1, odst. 4) v následujících termínech: v období od 14. do 30. září 2012 do dvou pracovních dnů, během měsíce července a srpna do třiceti pracovních dnů, ve zbývajícím období akademického roku do pěti pracovních dnů.

Čl. 3 Doplňující a technická ustanovení

 1. V případě, kdy se údaje o předmětu (především název předmětu, vyučující, druh atestace a počet kreditů) ve studijním informačním systému neshodují s údaji uvedenými ve studijních plánech na http://plany.ff.cuni.cz, student si předmět nezapisuje a kontaktuje neprodleně lokálního správce SIS na příslušné základní součásti.

 2. Studenti bakalářských a magisterských programů, kteří zahájili studium v akademickém roce 2002/2003 a dříve si do SIS zapisují pouze předměty Cizí jazyk a Filosofie ze společného základu.

 3. SIS je přístupný na adresehttps://is.cuni.cz/studium.Studijní plány jsou dostupné na adrese http://plany.ff.cuni.cz.

 4. Informace o SIS včetně nápovědy pro používání systému, seznamu kontaktních osob referátu SIS, lokálních správců SIS a osob pověřených zápisem atestací jsou k dispozici na webové stránce http://www.ff.cuni.cz/ff-1436/.

V Praze dne 19. září 2011

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan FF UK v Praze

originál opatření (formát pdf)

text opatření (formát doc)