Tisková zpráva – Ústav českých dějin Filozofické fakulty UK spolupořadatelem konference Karel Kramář (1860-1937)

Tisková zpráva – Ústav českých dějin Filozofické fakulty UK spolupořadatelem konference Karel Kramář (1860-1937)

 

U příležitosti 70. výročí úmrtí Karla Kramáře proběhne ve dnech 31. 10. – 2. 11. 2007 V Clam-Gallasově paláci v Praze mezinárodní vědecká konference, která si vzala za cíl zhodnotit život a dílo tohoto právníka, politika a státníka. Pod záštitou předsedy vlády České republiky konferenci s názvem Karel Kramář (1860-1937) pořádá pět odborných pracovišť v čele s Ústavem českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Masarykovým ústavem – Archivem Akademie věd České republiky, v. v. i.

Událostmi a osudovými zvraty nabitý život K. Kramáře (1860–1937) byl a zůstává výzvou k zamýšlení se nad jeho životem, dílem i odkazem. Cílem konference je analyzovat a interpretovat Kramářovo politické a společenské působení, a to v co nejužším kontextu s vývojem střední Evropy. Karel Kramář vstoupil na scénu české politiky v období jejího přechodu od politiky honorační k politice masové. Svým vzděláním, schopnostmi i ekonomickou nezávislostí představoval v českém prostředí výraznou a jen těžko srovnatelnou osobnost, svým politickým vlivem a svými výkony výrazně přesáhl horizonty českého prostředí a stal se politikem s evropským rozhledem a kontakty. Kramář ovšem nebyl pouze politickým praktikem, nýbrž i politickým myslitelem, který dokázal osobitým způsobem navazovat na odkaz F. Palackého i dílo svého souputníka a protivníka T. G. Masaryka a dále je rozvíjet. Ve středu Kramářova zájmu ležela především zahraniční politika a budoucí postavení českého národa, jež bylo neodlučitelně spjato s řešením „rakouské otázky“. V závěru války Kramář usedl do křesla prvního ministerského předsedy nově vzniklé Československé republiky.

Shromáždění zájemců, především z řad historiků a politologů, akcentuje témata související nejen s politickou činností K. Kramáře v nejširších souvislostech a nejrůznějších podobách (straník a stranický lídr, poslanec, státník, zakladatel Československa, protagonista slovanství a panslavismu, vazby k ruské emigraci v meziválečné republice atd.), ale i jeho aktivity jako podnikatele či představitele společenské smetánky konce 19. a počátku 20. století, a neopomíná témata jako Kramářův soukromý život (zejména s ohledem na manželku Naděždu), životní styl, prožitek nebezpečí smrti, jeho stavebnické aktivity, vztah k žurnalistice, k umění atd. Konference nebude jen sledem jednotlivých monologů, měla by podnítit i kritickou diskusi a přispět k popularizaci Kramářova jména.

pr@ff.cuni.cz

Praha 22.10.2007


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK