Tisková zpráva – 51. běh Letní školy slovanských studií zahájen

 

V sobotu 28. července 2007 v 9.15 hod. se ve velké aule Karolina uskutečnilo slavnostní zahájení 51. běhu Letní školy slovanských studií (LŠSS), spojené s koncertem. Letní školu organizuje Ústav bohemistických studií Filozofické fakulty UK. Při zahájení oslovil účastníky letní školy děkan FF UK PhDr. Michal Stehlík, PhD., a zástupce rektora UK profesora RNDr. Václava Hampla, DrSc., který převzal nad konáním LŠSS záštitu. V tomto roce se přihlásilo 195 účastníků z 36 zemí celého světa. Jsou mezi nimi stipendisté rektora UK, stipendisté MŠMT ČR a také interní a externí samoplátci.

Pro účastníky Letní školy je připravena specializovaná jazyková výuka češtiny jako cizího jazyka rozvržená do 4 úrovní od začátečníků po pokročilé v celkem 25 kurzech. Při výuce začátečníků a mírně pokročilých se jako zprostředkující jazyk používá angličtina, němčina, francouzština a ruština. Pro středně pokročilé a pokročilé účastníky jsou připraveny specializované semináře z českých reálií, české literatury a specializované konverzační semináře. Přednášky se realizují ve dvou cyklech, z nichž jeden je přednášen česky a druhý anglicky, případně německy. Témata vycházejí z oblasti jazykovědy, literární vědy, historie, dějin umění, hudební vědy, politologie a dalších společenských věd a přednesou je nejen přední odborníci z Univerzity Karlovy, ale i z jiných vědeckých institucí a hostující profesoři z USA. Z nabízených témat by mohly zvláště zaujmout přednášky o českém národním korpusu, o českém strukturalismu, dějinách české literatury 2. poloviny 20. století, o české dekadenci a o velkých osobnostech české kultury Josefu Čapkovi či Bohuslavu Martinů.

Integrální součástí celkového působení Letní školy je i bohatý program kulturní a společenský, jehož součástí je přijetí u primátora hl.m. Prahy, koncerty (Stamicovo kvarteto), filmová představení a exkurze a výlety, které nabízejí vždy více možností, a účastníci si z nich vybírají podle vlastního zájmu. Oblíbené jsou zvláště o sobotách a nedělích a jejich trasy směřují do jižních, východních a západních Čech. Tematicky směřují k literárnímu místopisu (např. Náchod, Malé Svatoňovice, Čapkova Strž apod.) nebo do významných měst českého urbanismu (např. Hradec Králové, Kutná hora, Tábor, Litoměřice nebo Nové Město nad Metují). Mezi frekventanty tradičně panuje přátelská atmosféra, kterou posiluje fakt, že se po měsíc trvání Letní školy stává jazykem vzájemné komunikace čeština.

Více informací na http://lsss.ff.cuni.cz/

Kontakt:

Sekretariát ÚBS:

Jiří Hasil

+420 221 619 262

jiri.hasil@ff.cuni.cz

Vlasta Mikátová

+420 221 619 381

vlasta.mikatova@ff.cuni.cz

Ředitel Letní školy:

prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc.

+420 602 949 444

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK