Studium

Imatrikulace

TERMÍNY

Imatrikulace pro studenty prvních ročníků prezenčního i kombinovaného Bc. a NMgr. studia se bude konat ve Velké aule Karolina na Ovocném trhu dne 12. října 2022 (středa).

DEN ČAS PŘÍJMENÍ OD PÍSMENE
12. 10. 2022 9.00 A – H
12. 10. 2022 11.00 Ch – M
12. 10. 2022 13.00 N – S 
12. 10. 2022 15.00 Š – Ž 

OBECNÉ INFORMACE

  • Podobu a průběh imatrikulace striktně stanovuje univerzitní předpis.
  • Je bezpodmínečně nutné dostavit se na místo nejméně půl hodiny před zahájením, a to ve společenském oděvu.
  • Imatrikulací jste slavnostně uvedeni mezi členy akademické obce Univerzity Karlovy – pokud jste již imatrikulační slib na Filozofické či jiné fakultě UK skládali, není vaše účast na ní nutná.
  • Nutné ovšem je mít na paměti slova imatrikulačního slibu:

Slibuji, že budu řádně vykonávat práva a plnit povinnosti člena akademické obce Univerzity Karlovy. Slibuji, že uchovám v úctě slavnou humanistickou a demokratickou tradici Univerzity Karlovy, budu dbát jejího dobrého jména a budu studovat tak, aby má činnost přinášela všestranný užitek.

  • V průběhu slavnostní imatrikulace mohou být pořizovány obrazové, zvukové a obrazově zvukové záznamy všech přítomných osob. Svým vstupem do prostor, kde slavnostní imatrikulace probíhá, toto bere každá osoba na vědomí. Pokud by se některý ze studentů nechtěl z takového důvodu slavnostní imatrikulace zúčastnit, může požádat vedoucí Studijního oddělení děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze o vyřazení ze slavnostní imatrikulace. Imatrikulační slib musí student podepsat v každém případě.

ZAJÍMAVOST

  • Asi víte, že Velká aula, kde se konají imatrikulace a také promoce, je v Karolinu na Ovocném trhu. Možná ale nevíte, že známá socha zakladatele univerzity Karla IV. v aule vznikla na počátku padesátých let dvacátého století; a že varhany, které ve Velké aule různé univerzitní obřady doprovázejí, pocházejí původně z jezuitského kláštera v Chomutově.