Fakulta

Opatření děkana

Rok 2022

OD č. 19_2022 Pravidla pro rozdělení institucionální podpory na vědu a výzkum poskytnuté FF UK v rámci programu Cooperatio v roce 2022.pdf
OD č. 18_2022 - Změna OD č. 13_2017, Podrobnosti o provádění výběrových řízení k obsazení pracovních míst akademických a některých dalších pracovníků zařazených na FF UK.pdf
OD č. 17_2022 Hodnocení akademických pracovníků, vědeckých pracovníků a lektorů na FF UK.pdf
OD č. 16_2022 Kariérní řád FF UK.pdf
OD č. 15_2022 – Výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele na FF UK.pdf
OD č. 14_2022 - Vymezení působnosti a pravomocí proděkanů a tajemníka FF UK.pdf
OD č. 13_2022 - Organizační řád děkanátu FF UK.pdf
OD č. 12_2022 - Harmonogram AR 2022-2023-final.pdf
OD č. 11_2022 - Stanovení finanční hodnoty bodu pro přiznávání stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloube.pdf
OD č. 10_2022 - Harmonogram a podrobnosti přijímacího řízení ke studiu na FF UK pro studium začínající AR 2022_2023 a příprav přijímacího řízení ke studiu začínajícímu AR 2023_2024.pdf
OD č. 09_2022 - Změna OD č. 4_2017, Organizace přijímacího řízení ke studiu na FF UK, ve znění OD č. 4_2018 a OD č. 6_2019.pdf
OD č. 08_2022 – Poskytování cestovních náhrad při pracovní cestě.pdf
OD č. 07_2022 – Zrušení OD 08-2021 ve znění OD 10-2021.pdf
OD č. 06_2022 – Plán a podrobnosti k provedení periodické inventarizace za rok 2022.pdf
OD č. 05_2022 - Dočasná organizační změna děkanátu FF UK.pdf
OD č. 04_2022 - Vymezení působnosti a pravomocí proděkanů a tajemníka.pdf
OD č. 03_2022 - Rozpočtové provizorium v roce 2022 na FF UK.pdf
OD č. 02_2022 - Statut Centra strategických regionů FF UK.pdf
OD č. 01_2022 - Podrobnosti k poskytování příspěvku ze sociálního fondu na úroky z úvěru na bytové potřeby a na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami v roce 2022.pdf

Rok 2021

OD 20-2021 Poskytování příspěvku na stravování zaměstnancům FF UK.pdf
OD 19-2021 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2020-2021.pdf
OD 18-2021 Vyse doktorandskych stipendii pro akademický rok 2021-2022.pdf
OD 17-2021_Provedení periodické inventarizace za rok 2021.pdf
OD 16-2021 Statut Centra učitelství FF UK.pdf
OD 15-2021 Termíny pro čerpání finančních prostředků, pro předkládání podkladů pro čerpání finančních prostředků, pro zúčtování záloh, zadávání veřejných zakázek a pro uzavírání smluv v závěru roku 2021 na FFUK.pdf
OD 14-2021 cestovné pro hosty KREAS-final.pdf
OD 13-2021 cestovné oponenti, komise.pdf
OD 12-2021 cestovní výdaje nezaměstnanců.pdf
OD 11-2021 Harmonogram AR 2021-2022 Filozofické fakulty Univerzity Karlovy_.pdf
OD 10-2021 - Změna OD 08-2021 Zvláštní pravidla pro pracovní cesty do zahraničí na FF UK v souvislosti s epidemií koronaviru SARS-CoV-2.pdf
OD 09-2021 Nahlížení do spisů o přijímacím řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.pdf
OD 08-2021 Zvláštní pravidla pro pracovní cesty do zahraničí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v souvislosti s epidemií koronaviru SARS-CoV-2.pdf
OD 07-2021 Podrobnosti k poskytování příspěvku ze sociálního fondu na úroky z úvěru na bytové potřeby a na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami v roce 2021.pdf
OD 06-2021 Změna opatření děkana č. 12-2020, Harmonogram ak.roku 2020-2021.pdf
OD 05-2021 Zaměstnávání zahraničních zaměstnanců na FF UK.pdf
OD 04-2021 Stanovení finanční hodnoty bodu pro přiznávání stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí pro rok 2021.pdf
OD 03-2021 Plán a podrobnosti k provedení periodické inventarizace za rok 2021.pdf
OD 02-2021 Zajištění možnosti pokračovat ve studiu studentům doktorského studijního programu Germanoslavistika na FF UK-fin.pdf
OD 01-2021 Členství ve zkušebních komisích pro státní zkoušky a obhajoby disertačních prací-fin.pdf

Rok 2020