Minulá volební období

POZVÁNKA – na 16. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 16. zasedání AS FF UK

které se koná

ve čtvrtek dne 13. prosince 2007 v 13,30 hodin

v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Schválení programu zasedání

 2. Projednání návrhu zápisu z 15. zasedání AS FF UK

 3. Projednání návrhů akreditací studijních programů a oborů FFUK

  1. 1. průvodní dopis děkana FFUK

  2. 2. průvodní dopis děkana FFUK

  3. Přehled návrhů akreditací se stanovisky studijní komise FFUK

  4. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího SP Filologie o SO Japonská studia (prez. jednoborové studium)

  5. Žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP Filologie o SO Jihovýchodoevropská studia (prez. dvouborové studium)

  6. Žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP Filologie o SO Středoevropská studia (prez. dvouborové studium)

  7. Žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP Filologie o SO Východoevropská studia (prez. dvouborové studium)

  8. Žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP Filologie o SO Německá studia (prez. dvouborové studium)

  9. Žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP Filologie o SO Německý jazyk a literatura (prez. jednooborové studium)

  10. Žádost o udělení akreditace doktorskému SP General Theory and History of Art and Culture, SO Film Studies (prez. kombinované studium)

  11. Žádost o prodloužení akreditace SO Sociální psychologie v doktorském SP Psychologie(prez. kombinované studium)

 4. Návrh na dodatečné vypsání přijímacího řízení pro doktorský stud. obor Didaktika dějepisu

  1. Průvodní dopis k návrhu

  2. Návrh vypsání přijímacího řízení

 5. Aktualizace Dlouhodobého záměru FFUK na akad. rok 2007/2008

 6. Návrh novelizace Rigorózního řádu ASFFUK

  1. Průvodní dopis k návrhu

  2. Návrh novelizace

  3. Stanovisko legislativní komise FFUK

 7. Problém souladu aktuálně platného Studijního a zkušebního řádu UK a studijních plánů dříve akreditovaných stud. oborů FFUK

  1. Materiál k problematice usnesení ASFFUK č.94/15

  2. Zásady Akreditační komise pro úpravy obsahu SP a SO během platnosti akreditace

  3. Výňatek zápisu ze zasedání Akreditační komise ve dnech 20. – 21.11.2007

 8. Různé

Poznámka:

Materiály pro senátory jsou k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK s výjimkou materiálů k akreditacím, které jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo na uzavřených webových stránkách AS FF UK (přístupných pouze členům senátu). Pro vstup na tyto uzavřené stránky je třeba zadat login do domény Jinonice a příslušné heslo.

Jan Kalivoda