Minulá volební období

Zápis z 2. jednání PAS 15.4.2004

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: Zemánek, Kalivoda, Volná, Herman, Hon1. Informace o kolegiu děkana

Doc. Zemánek informoval o kolegiu děkana, PAS se k některým bodům průběžně vyjadřoval.
– návrh zásad přechodu na nový vnitřní mzdový předpis se striktním stanovením vyučovaných hodin;
– protestní dopis kvůli elektronizaci zápisů studentů;
— Připomíná se, že k elektronizaci má připomínky i senátor Dr. Maiello. Studentští senátoři kol. Januška a Hron již zjišťovali podrobnosti u p. I. Pabiánové ze studijního oddělení a dr. Kalivoda navrhuje oslovit p. děkana — p: proděkanku — p. I. Pabiánovou a projednat věc na příštím AS, senátoři by si do té doby vše potřebné nastudovali z webu a mohli by tak požadovat vysvětlení problematických míst či jejich změnu.2. Stížnost doc. T. Volka

Ve věci stížnosti doc. Tomislava Volka byli o vyjádření do 5.5. požádáni prof. Gabrielová z Ústavu hudební vědy, doc. Černý jako předseda oborové rady a děkan prof. Vacek. Volná se spojila se studentem HV kol. Kadlecem, který se v souvislosti s odchodem doc. Volka z katedry angažoval a je do problémů na ÚHV zasvěcen, aby zvážil možnost dostavit se na příští jednání AS.3. Komise – doplnění členů

V případě, že se ze senátního zástupce v komisi stal její předseda, lze využít práva na doplnění komise. PAS rovněž zvážil možnost sloučení likvidační a náhradové komise (dr. Herman varoval před právní komplikovaností tohoto kroku). PAS nevyloučil možnost sloučit komise personálně a navrhl při příštím setkání nad aktuálním seznamem komisí a jejich členů nominovat dobrovolníky.4. Volební a jednací řád – změna

Dr. Kalivoda informoval o legislativním problému: AS UK při projednávání novely AS FF UK zpochybnil změnu, týkající se způsobu doktorandských voleb do AS FF UK – bude třeba řád znovu projednat a vrátit doktorandům dřívější možnost výběru voleb do učitelské či studentské kurie. PAS tento bod navrhuje jako jeden z bodů příštího jednání AS FF UK.5. Elektronická diskuse

Dr. Kalivoda informoval o elektronické diskusi: stará je zaarchivována, nová funguje, a to tak, že přispívat lze po zadání loginu, čitelná je z internetu bez jakéhokoli omezení.
PAS řešil otázku umístění diskuse (má být na webové stránce senátu nebo na vlastní samostatné stránce?) a rovněž otázku moderace diskuse. Záležitost zůstává otevřená.6. Informování od PASu

PAS se dohodl, že ti, jichž se týkají usnesení Akademického senátu, budou vždy informováni písemně.7. Způsob zápisu z AS

PAS při jednání o technice zápisu zvážil možnost nahrávání průběhu jednání: Dr. Herman by vždy zajistil vypálení na CD, vše by bylo dohledatelné a umožnilo by to zestručnit zápisy z AS FF UK. Dr. Herman podá návrh na zakoupení přístroje, který by byl využitelný i pro vědecké konference a jiná zasedání.8. Doplnění technického vybavení fakulty

PAS navrhuje urychlené zakoupení programu Acrobat Editor (připravují se v něm soubory PDF pro Acrobat Reader), který do 30. 4. stojí 10.000,- Kč ale v EU značně podraží. (Dr. Kalivoda bude věc řešit s tajemníkem fakulty.)9. Obsazení komise výběrového řízení na katedře logiky

PAS vybral jako zástupce za AS, který se zúčastní 19.4. konkursu na katedře logiky FF UK, doc. Zemánka.10. Program 3. jednání AS FF UK dne 13.5.2004

PAS projednal a schválil předběžný návrh program dalšího jednání AS FF UK.Předběžný návrh programu 3. jednání AS FF UK dne 13.5.20041. Schválení programu jednání
2. Schválení zápisu 2. jednání AS FF UK
3. Obsazení komisí
4. Stížnost doc. Volka
5. Informace o elektronizační agendě
6. Zpráva o činnosti a hospodaření FF UK
7. Volební a jednací řád
8. RůznéZapsala K. Volná 22.4.2004